ვაკანსიის დეტალები


დარჩენილი დრო

-57 დღე, -16 საათი, -12 წუთი

გაკეთებული განაცხადები: 13


ვაკანსიის N 42635     

თანამდებობის დასახელება
მაგისტრატი მოსამართლის აპარატის მანდატური
დამსაქმებელი
ბოლნისის რაიონული სასამართლო
კატეგორია
მანდატური
განცხადების წარდგენის ბოლო ვადა
30.04.2017
თანამდებობრივი სარგო:
685 ლარი
ადგილების რაოდენობა
1
სამსახურის ადგილმდებარეობა
დმანისი
სამუშაოს ტიპი
სრული განაკვეთი

ფუნქციები
               - მოსამართლეების, სასამართლო პროცესის მონაწილეებისა და მოწმეების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა;
- სასამართლოში წესრიგის დაცვის უზრუნველყოფა;
- წესრიგის დაცვასთან დაკავშირებით სასამართლოს თავმჯდომარისა და სასამართლო სხდომის თავმჯდომარის მითითებების შესრულება;
- სასამართლოს ადმინისტრაციული შენობის დაცვა;
- სასამართლო პროცესის დაწყებისათვის სასამართლო სხდომის დარბაზის მზადყოფნის შემოწმება, მოსამართლის მითითებით სასამართლოს სხდომის დარბაზში სისხლის სამართლის საქმისა და ნივთიერი მტკიცებულებების გადატანის და დაცვის უზრუნველყოფა;
- სასამართლოში სამართალდარღვევის აღკვეთა, სამართალდამრღვევის გამოვლენა, აუცილებლობის შემთხვევაში მისი დაკავება პოლიციისათვის გადაცემის მიზნით და ამის თაობაზე დაკავების ოქმის შედგენა.
      

მოთხოვნები
 
მინიმალური განათლება
საშუალო სკოლა დამთავრებული
სასურველი ასაკი -დან
22
საკონკურსო თემატიკა
          

- „საერთო სასამართლოების შესახებ" საქართველოს ორგანული კანონი;

- „შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ" საქართველოს კანონი;

- „სასამართლოში ფოტოგადაღების, კინო, ვიდეო, აუდიო ჩაწერისა და ეთერში გადაცემის წესის შესახებ" სასამართლოს თავმჯდომარის ბრძანება;

- „საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 212-ე მუხლი, საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 85-ე მუხლი.

 


ენა       წერითი უნარები       მეტყველება
ქართული       ძალიან კარგი       ძალიან კარგი

საკონტაქტო ინფორმაცია
 
საკონკურსო - საატესტაციო კომისიის მისამართი
ქ. ბოლნისი, ს. საბას ქ. №113
საკონტაქტო ტელეფონები
577 92 52 12
საკონტაქტო პირი
ლევან სიმონიშვილი

დამატებით მოთხოვნები
          

          

დამატებითი ინფორმაცია
          კანდიდატი ვერ გადავა კონკურსის გასაუბრების ეტაპზე, თუ იგი არ შეესაბამება დადგენილ მოთხოვნებს, ან არასრულყოფილად იქნება წარმოდგენილი მითითებული დოკუმენტაცია;
- კანდიდატებთან დაკავშირება მოხდება განაცხადში მითითებული ტელეფონის ან ელექტრონული ფოსტის საშუალებით;
- კონკურსს ჩაატარებს ბოლნისის რაიონული სასამართლოს საკონკურსო - საატესტაციო კომისია (ქ. ბოლნისი, სულხან-საბას ქ. №113).

„ჩემი რეზიუმე”-ს შესაბამის ბლოკში კანდიდატმა აუცილებლად უნდა ატვირთოს:
- საშუალო განათლების დამადასტურებელი ატესტატი; ან უმაღლესი ან სპეციალური განათლების დამადასტურებელი დიპლომი (არსებობის შემთხვევაში);
- წარმოადგინოს სამოტივაციო წერილი.
          

        გადაწყვეტილების მიღების ფორმა და ვადა
        
      საკონკურსო-საატესტაციო კომისია გადაწყვეტილებას მიიღებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, ხმათა უმრავლესობით, ხოლო საბოლოო გადაწყვეტილება მიღებული იქნება განაცხადების წარდგენის ვადის დასრულებიდან არაუგვიანეს სამი თვის ვადაში.
      


განცხადების გადარჩევა
გასაუბრება

საწყის გვერდზე დაბრუნება