ვაკანსიის დეტალები


დარჩენილი დრო

-57 დღე, -16 საათი, -8 წუთი

გაკეთებული განაცხადები: 6


ვაკანსიის N 42633     

თანამდებობის დასახელება
კანცელარიისა და მოქალაქეთა მისაღები განყოფილების კურიერი
დამსაქმებელი
ბოლნისის რაიონული სასამართლო
კატეგორია
საქმისწარმოება
განცხადების წარდგენის ბოლო ვადა
30.04.2017
თანამდებობრივი სარგო:
485 ლარი
ადგილების რაოდენობა
1
სამსახურის ადგილმდებარეობა
ბოლნისი
სამუშაოს ტიპი
სრული განაკვეთი

ფუნქციები
               - კანცელარიის მიერ შესაბამის სასამართლოებში გაგზავნილ საქმეთა მიღება და ადრესატისათვის მიწოდება;
- საქართველოს ფოსტის მეშვეობით რაიონიდან შემოსული განსახილველი საქმეების (ნივთმტკიცების) მიღება და კანცელარიაზე გადაცემა;
- რაიონში წასაღებ საქმეთა შეფუთვა და ფოსტის წარმომადგენლისათვის მათი ჩაბარება;
- თანაშემწეების მიერ ჩამოტანილ გზავნილთა აღრიცხვა, შესაბამის ელექტრონულ პროგრამაში დაფიქსირება;
- ფოსტიდან უკან დაბრუნებული კორესპონდენციის მიღება და ადრესატისათვის გადაცემა;
- საქმეების დარიგება სასჯელაღსრულებით და საექსპერტო დაწესებულებებში;
- სასამართლო ბრძანებებისა და სხვადასხვა დოკუმენტების ჩაბარება საერთო სასამართლოების დეპარტამენტში, ასევე სხვა დაწესებულებებში;
- სასამართლო გზავნილების მოქალაქეებისათვის ჩაბარება.
      

მოთხოვნები
 
მინიმალური განათლება
საშუალო სკოლა დამთავრებული
სასურველი ასაკი -დან
21
საკონკურსო თემატიკა
          

   „საერთო სასამართლოების შესახებ" საქართველოს ორგანული კანონი;

    საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის VIII თავი;

   „საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოსა და საქართველოს საერთო სასამართლოებში მოქალაქესთან კომუნიკაციის სტანდარტების დამტკიცების შესახებ“              საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2009 წლის 9 ოქტომბრის №1/310 გადაწყვეტილება.


ენა       წერითი უნარები       მეტყველება
ქართული       ძალიან კარგი       ძალიან კარგი

საკონტაქტო ინფორმაცია
 
საკონკურსო - საატესტაციო კომისიის მისამართი
ქ. ბოლნისი, სულხან-საბას ქ. №113
საკონტაქტო ტელეფონები
577 92 52 12
საკონტაქტო პირი
ლევან სიმონიშვილი

დამატებითი ინფორმაცია
          - კონკურსში მონაწილეობის მსურველმა პირებმა, რომლებიც აკმაყოფილებთ ზემოთ ჩამოთვლილ მოთხოვნებს, გთხოვთ, 2017 წლის 21 აპრილიდან - 30 აპრილის ჩათვლით, გაიაროთ რეგისტრაცია და გამოაგზავნოთ განაცხადი საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ ადმინისტრირებულ ვებ-გვერდზე: http://www.hr.gov.ge;
- კონკურსის მეორე ეტაპზე გადავა მხოლოდ ის კანდიდატი რომელიც განაცხადის (აპლიკაციის) გადარჩევის საფუძველზე დააკმაყოფილებს დადგენილ საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს;
- კონკურსის შედეგების თაობაზე დაკავშირება მოხდება აპლიკანტის მიერ განაცხადში მითითებული ტელეფონის ან ელექტრონული ფოსტის საშუალებით.
- კონკურსს ჩაატარებს საჩხერის რაიონული სასამართლოს საკონკურსო-საატესტაციო კომისია ქ. ბოლნისი, ს. საბას ქ. №113

„ჩემი რეზიუმეს” -ს შესაბამის ბლოკში კანდიდატმა აუცილებლად უნდა ატვირთოს საშუალო განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის (ატესტატი) ასლი.

კანდიდატი ვერ გადავა კონკურსის შემდეგ ეტაპზე, თუ იგი არ შეესაბამება დადგენილ მოთხოვნებს, ან არასრულყოფილად იქნება წარმოდგენილი მითითებული დოკუმენტაცია.
          

        გადაწყვეტილების მიღების ფორმა და ვადა
        
      საკონკურსო-საატესტაციო კომისია გადაწყვეტილებას მიიღებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, ხმათა უმრავლესობით, ხოლო საბოლოო გადაწყვეტილება მიღებული იქნება განაცხადების წარდგენის ვადის დასრულებიდან არაუგვიანეს სამი თვის ვადაში.
      


განცხადების გადარჩევა
გასაუბრება
საწყის გვერდზე დაბრუნება