ვაკანსიის დეტალები


დარჩენილი დრო

-57 დღე, -16 საათი, -11 წუთი

გაკეთებული განაცხადები: 8


ვაკანსიის N 42341     

თანამდებობის დასახელება
საფინანსო-საბიუჯეტო, შესყიდვებისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახურის მუნიციპალური შესყიდვების და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილების მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის წამყვანი სპეციალისტი
დამსაქმებელი
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
კატეგორია
ლოჯისტიკა
განცხადების წარდგენის ბოლო ვადა
30.04.2017
თანამდებობრივი სარგო:
600 ლარი
ადგილების რაოდენობა
1
სამსახურის ადგილმდებარეობა
ბაღდათი
სამუშაოს ტიპი
სრული განაკვეთი
გამოსაცდელი ვადა
3 თვე

ფუნქციები
               - მუნიციპალიტეტის სარგებლობაში არსებული ადმინისტრაციული შენობა–ნაგებობების და მათზე დამაგრებული მიწის ნაკვეთების მოვლა–პატრონობის, აღჭურვის, რემონტის, კეთილმოწყობის, დასუფთავების, კომუნალურ მომსახურებისა და დაცვის უზრუნველყოფა;
- საოფისე ავეჯის, კომპიუტერების და სხვა ტექნიკის მოვლა–პატრონობის, რემონტისა და ტექნიკური მომსახურების უზრუნველყოფა; 
- საკრებულოსა და გამგეობის სამსახურების საოფისე მასალებით მომარაგების შეთანხმებით უზრუნველყოფა; 
- საკრებულოსა და გამგეობის სამსახურების ინვენტარის, ტექნიკისა და სხვა აღჭურვილობით სარგებლობის წესების დაცვა;
- საკრებულოსა და გამგეობის სამსახურების სარგებლობაში არსებული სატრანსპორტო საშუალებების მოვლა–პატრონობის, რემონტისა და ტექნიკური მომსახურების უზრუნველყოფა;
- გამგებლის და სამსახურის უფროსის დავალებით დამატებითი ფუნქციების შესრულება;
- მოქმედი კანონმდებლობით, მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულებით, სამსახურის დებულებითა და მუნიციპალიტეტის სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული სხვა ფუნქციების განხორციელება.
      

მოთხოვნები
 
მინიმალური განათლება
უმაღლესი განათლება
სამუშაო გამოცდილება
6 თვე
საკონკურსო თემატიკა
          

-  საქართველოს კონსტიტუცია;

-  საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“;

-  საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი;

-  საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურის შესახებ“;

-  ევროპული ქარტია ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ;

- „ბაღდათის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 მარტის №21 დადგენილება;

- „ბაღდათის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო, შესყიდვებისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 თებერვლის №12 დადგენილება.


საკონტაქტო ინფორმაცია
 
საკონკურსო - საატესტაციო კომისიის მისამართი
ბაღდათი, წერეთლის ქ. 9
საკონტაქტო ტელეფონები
595 900 711
საკონტაქტო პირი
ზანდა ჯიხვაძე-ფაიქიძე

დამატებით მოთხოვნები
          - სავალდებულოა საჯარო ან კერძო სექტორში მუშაობის მინიმუმ 6–თვიანი (სასურველია 1-წლიანი) გამოცდილება;
- კომპიუტერული (საოფისე) პროგრამების (Ms. Word, Ms. Excel) ცოდნა, საქმისწარმოების ელექტრონული სისტემა eDocument სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა. 

- დამოუკიდებლად მუშაობის უნარი;
- პრობლემების ანალიზის უნარი; 
- კრიტიკული აზროვნების უნარი; 
- საკანონმდებლო ტექნიკის გამოყენების უნარი;
- აქტიური მოსმენის უნარი;
- სტრესის ზემოქმედების ქვეშ ეფექტიანად მუშაობის უნარი; 
- გუნდურად მუშაობის უნარი; 
- შედეგებზე ორიენტირების უნარი; 
- სიზუსტესა და დეტალებზე ორიენტირების უნარი; 
- ორგანიზაციის მისიის, საჯარო სამსახურის ეთიკისა და საზოგადოებრივი სარგებელის გაცნობიერების უნარი.
-დროის ეფექტურად მართვის უნარი.
          

დამატებითი ინფორმაცია
          1. კონკურსში მონაწილეობის მსურველმა აპლიკანტმა საკონკურსო კომისიას უნდა წარუდგინოს განაცხადი მხოლოდ ელექტრონული ფორმით, საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ ადმინისტრირებული ვებგვერდის (www.hr.gov.ge) მეშვეობით; 
2. აპლიკანტმა „ჩემი რეზიუმე"-ს შესაბამის ველში უნდა ატვირთოს:
ა) განათლების ან შესაბამისი კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის (დიპლომი) ასლი;
ბ) სამუშაო გამოცდილების დამადასტურებელი სათანადოდ გაფორმებული დოკუმენტის (შრომის წიგნაკი ან უფლებამოსილი ორგანოს მიერ გაცემული ცნობა); 
გ) აგრეთვე სასურველია აპლიკანტმა „დამატებითი დოკუმენტები" ველში ატვირთოს ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა ტესტირების შედეგის დამადასტურებელი ცნობა;
დ) სავალდებულოა რეკომენდატორის (ერთი ან რამდენიმე) საკონტაქტო მონაცემების მითითება და სამოტივაციო წერილის წარმოდგენა. 
3. აპლიკანტი ვერ გადავა კონკურსის შემდეგ ეტაპზე, თუ იგი არ შეესაბამება დადგენილ მოთხოვნებს ან არასრულყოფილად იქნება წარმოდგენილი მითითებული დოკუმენტაცია; აპლიკანტს კონკურსის ჩატარების ზუსტი ადგილის, თარიღისა და დროის, აგრეთვე საკონკურსო ეტაპების შედეგების შესახებ ეცნობება მის მიერ განაცხადში მითითებული საკონტაქტო მონაცემების მეშვეობით;
4. გასაუბრება მოხდება საკონკურსო თემატიკის ფარგლებში;
5. კონკურსანტს უფლება აქვს განაცხადი წარადგინოს ერთდროულად არაუმეტეს 5 (ხუთი) ვაკანსიაზე. ხუთზე მეტი განაცხადის წარდგენის შემთხვევაში, კონკურსანტი ავტომატურად მოიხსნება კონკურსიდან;
6. კონკურსთან დაკავშირებით ინფორმაციის მისაღებად კანდიდატებს შეუძლიათ დაუკავშირდნენ საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის სამდივნოს.
          

        გადაწყვეტილების მიღების ფორმა და ვადა
        
      კომისია საბოლოო გადაწყვეტილებას იღებს ხმათა უმრავლესობით, განცხადების წარდგენის დასრულებიდან არაუგვიანეს 3 თვის ვადაში.
      


განცხადების გადარჩევა
გასაუბრება


საწყის გვერდზე დაბრუნება