ვაკანსიის დეტალები


დარჩენილი დრო

-94 დღე, -14 საათი, -52 წუთი

გაკეთებული განაცხადები: 85


ვაკანსიის N 42137     

თანამდებობის დასახელება
სასამართლოს აპარატის მანდატური
დამსაქმებელი
რუსთავის საქალაქო სასამართლო
კატეგორია
მანდატური
განცხადების წარდგენის ბოლო ვადა
26.03.2017
თანამდებობრივი სარგო:
685 ლარი
ადგილების რაოდენობა
1
სამსახურის ადგილმდებარეობა
რუსთავი
სამუშაოს ტიპი
სრული განაკვეთი

ფუნქციები
               - მოსამართლეების, სასამართლო პროცესის მონაწილეებისა და მოწმეების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა; 
- სასამართლოში წესრიგის დაცვის უზრუნველყოფა; 
- წესრიგის დაცვასთან დაკავშირებით სასამართლოს თავმჯდომარისა და სასამართლო სხდომის თავმჯდომარის მითითებების შესრულება; 
- სასამართლოს ადმინისტრაციული შენობის დაცვა; 
- სასამართლო პროცესის დაწყებისათვის სასამართლო სხდომის დარბაზის მზადყოფნის შემოწმება, მოსამართლის მითითებით სასამართლოს სხდომის დარბაზში სისხლის სამართლის საქმისა და ნივთიერი მტკიცებულებების გადატანის და დაცვის უზრუნველყოფა; 
- სასამართლოში სამართალდარღვევის აღკვეთა, სამართალდამრღვევის გამოვლენა, აუცილებლობის შემთხვევაში მისი დაკავება პოლიციისათვის გადაცემის მიზნით და ამის თაობაზე დაკავების ოქმის შედგენა.
      

მოთხოვნები
 
მინიმალური განათლება
საშუალო სკოლა დამთავრებული
სასურველი ასაკი -დან
22
საკონკურსო თემატიკა
          

ა) საქართველოს კონსტიტუცია;

ბ) „საერთო სასამართლოების შესახებ" საქართველოს ორგანული კანონი;

გ) „იარაღის შესახებ" საქართველოს კანონი;

დ) „შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ" საქართველოს კანონი;

ე) საქართველოს  სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 212-ე მუხლი, საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 85-ე მუხლი;

ვ) „საერთო სასამართლოების მოსამართლეებთან კომუნიკაციის წესის შესახებ" საქართველოს კანონი;

ზ) „სასამართლოში ფოტოგადაღების, კინო-, ვიდეო-, აუდიო ჩაწერისა და ეთერში გადაცემის წესის შესახებ" სასამართლოს თავმჯდომარის ბრძანება;

თ) „საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოსა და საქართველოს საერთო სასამართლოებში მოქალაქესთან კომუნიკაციის სტანდარტების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2009 წლის 9 ოქტომბრის №1/310 გადაწყვეტილება.


საკონტაქტო ინფორმაცია
 
საკონკურსო - საატესტაციო კომისიის მისამართი
ქ. რუსთავი, ბოსტან-ქალაქის ქ. №6 (რუსთავის საქალაქო სასამართლო)
საკონტაქტო ტელეფონები
577 28 43 41; 577 28 42 22
საკონტაქტო პირი
ირაკლი გოცირიძე; გია გიგოლაშვილი

დამატებით მოთხოვნები
          ა) სასურველია უმაღლესი განათლება; 
ბ) სასურველია სამუშაო გამოცდილება; 
გ) ასაკი 22 წლიდან-50 წლამდე.
          

დამატებითი ინფორმაცია
          ჩემი რეზიუმეს შესაბამის ბლოკში კანდიდატმა აუცილებლად უნდა ატვირთოს შესაბამისი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი. 
          

        გადაწყვეტილების მიღების ფორმა და ვადა
        
      გადაწყვეტილების მიღება მოხდება კომისიის წევრთა ხმათა უმრავლესობით. კომისია კანდიდატის შერჩევასთან დაკავშირებით საბოლოო გადაწყვეტილებას მიიღებს განაცხადების მიღების ვადის ამოწურვიდან არა უგვიანეს 3 თვის განმავლობაში.
      


განცხადების გადარჩევა
გასაუბრება
საწყის გვერდზე დაბრუნება