ვაკანსიის დეტალები


დარჩენილი დრო

-89 დღე, -16 საათი, -21 წუთი

გაკეთებული განაცხადები: 110


ვაკანსიის N 42133     

თანამდებობის დასახელება
იურიდიული დეპარტამენტის სასამართლოებთან ურთიერთობის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი
დამსაქმებელი
სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
კატეგორია
იურიდიული
განცხადების წარდგენის ბოლო ვადა
29.03.2017
თანამდებობრივი სარგო:
1300 ლარი
ადგილების რაოდენობა
1
სამსახურის ადგილმდებარეობა
თბილისი
სამუშაოს ტიპი
სრული განაკვეთი

ფუნქციები
               • საერთო სასამართლოდან შემოსული საქმეების განხილვა და შესაბამისი რეაგირება;
• სააგენტოს წარმომადგენლობა ყველა ინსტანციის სასამართლოში;
• სასარჩელო განცხადებების, სააპელაციო, საკასაციო და კერძო საჩივრების მომზადება;
• სამსახურში შემოსული კორესპონდენციის განხილვა;
• სტრუქტურული ერთეულის/ქვედანაყოფის ხელმძღვანელის მიერ განსაზღვრული ცალკეული დავალებების შესრულება.
      

მოთხოვნები
 
მინიმალური განათლება
ბაკალავრი
სამუშაო გამოცდილება
2 წელი
პროფესია
იურისტი
საკონკურსო თემატიკა
          

•  საქართველოს კონსტიტუცია;

• „საქართველოს შრომის კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონი;

•  საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი;

•  საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი;

•  საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი;

•  საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი;

• „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

• „ნორმატიული აქტების შესახებ” საქართველოს კანონი;

• „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონი;

• „სახელმწიფო ქონების შესახებ“ საქართველოს კანონი;

• „საჯარო რეესტრის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

• „გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ“ საქართველოს კანონი;

• „საცხოვრებელი სადგომით სარგებლობისას წარმოშობილი ურთიერთობების შესახებ“ საქართველოს კანონი;

• „ქონების მმართველის უფლებამოსილებებისა და მათი განხორციელების წესისა და ფორმის დადგენის შესახებ” საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 17 სექტემბრის №390 დადგენილება;

• „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს დებულების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 17 სექტემბრის №391 დადგენილება;

• „სახელმწიფო ქონების პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე” საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2010 წლის 16 სექტემბრის №1–1/1537 ბრძანება;

• „სახელმწიფო ქონების განკარგვისას ელექტრონული აუქციონის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ” საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2011 წლის 10 თებერვლის №1-1/172 ბრძანება.პროგრამის დასახელება ცოდნის დონე
Microsoft Office Word            ძალიან კარგი
Microsoft Office Excel            ძალიან კარგი
Microsoft Office Outlook            ძალიან კარგი

ენა       წერითი უნარები       მეტყველება
ქართული       ძალიან კარგი       ძალიან კარგი

საკონტაქტო ინფორმაცია
 
საკონკურსო - საატესტაციო კომისიის მისამართი
თბილისი, ჭოველიძის ქ. №10ა
საკონტაქტო ტელეფონები
2991393
საკონტაქტო პირი
სალომე ლომიძე

დამატებით მოთხოვნები
          • მუშაობის ზოგადი 2 წლიანი გამოცდილება, აქედან ერთ წლიანი სასამართლოში წარმომადგენლობის გამოცდილება;
• ადვოკატის სერტიფიკატი (სამოქალაქო/ადმინისტრაციული ან ზოგადი);
• რუსული ან ინგლისური ენის ცოდნა.

სასურველია მუშაობის გამოცდილება:
• ადმინისტრაციული და კერძო სამართლის მიმართულებით;
• საჯარო სექტორში;
• ქონებრივ საკითხებზე.

• ანალიტიკური აზროვნება;
• პასუხისმგებლობის გრძნობა, მოწესრიგებულობა, დეტალებზე ორიენტირებულობა;
• სტრესულ გარემოში მუშაობის უნარი;
• დროის ეფექტურად მართვის უნარი.
          

        გადაწყვეტილების მიღების ფორმა და ვადა
        
      საკონკურსო-საატესტაციო კომისია გადაწყვეტილებას მიიღებს ხმათა უმრავლესობით, აპლიკაციების მიღების ვადის ამოწურვიდან 3 თვის ვადაში.
      


განცხადების გადარჩევა
გასაუბრებასაწყის გვერდზე დაბრუნება