ვაკანსიის დეტალები


დარჩენილი დრო

-94 დღე, -14 საათი, -49 წუთი

გაკეთებული განაცხადები: 35


ვაკანსიის N 42130     

თანამდებობის დასახელება
კომპანიის ტრენერის მომზადების კოორდინატორი (შტატგარეშე)
დამსაქმებელი
სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი
კატეგორია
განათლება/სწავლება
განცხადების წარდგენის ბოლო ვადა
26.03.2017
თანამდებობრივი სარგო:
1500 ლარი
ადგილების რაოდენობა
1

ფუნქციები
               1. კომპანიის ტრენერის სტანდარტის ვერსიების მოძიება და ანალიზი სხვადასხვა წარმატებულ ქვეყანაში, რომლებიც დუალურ პროფესიულ განათლებას ახორციელებენ; 
2. კომპანიის წარმომადგენლებთან ერთად კომპანიის სტანდარტის სამუშაო ვერსიის შემუშავება; 
3. კომპანიის სტანდარტის სამუშაო ვერსიის განხილვა დაინტერესებულ მხარეებთან და სტანდარტის სამუშაო ვერსიაში შესაბამისი ცვლილებების შეტანა; 
4. კომპანიის ტრენერის სტანდარტის საბოლოო ვერსიის ჩამოყალიბება, ანგარიშის მომზადება განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთვის წარსადგენად;
5. კომპანიის სტანდარტის მომზადება - აუცილებელი მოთხოვნები კომპანიებისათვის, სტუდენტების პრაქტიკული უნარების განვითარებისათვის;
6. კომპანიის სტანდარტის შეთანხმება ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრთან, ინფრასტრუქტურის სააგენტოსთან და სხვა დაინტერესებულ მხარეებთან;
7. კომპანიის სტანდარტის საბოლოო ვერსიის ჩამოყალიბება, ანგარიშის მომზადება განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთვის წარსადგენად; 
8. კომპანიის ტრენერის პედაგოგიური მომზადების კურსის შემუშავება;
9. პედაგოგიური კურსის განხილვა დაინტერესებულ მხარეებთან; 
10. წინასწარ შერჩეულ საწარმოებში კომპანიის ტრენერების ტრენინგის საპილოტე პროგრამის განხორციელება;
11. პილოტირების შედეგების განზოგადება და ანალიზი;
12. კომპანიის ტრენერის მოსამზადებელი კურსის მომზადება სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორთან წარსადგენად;
13. პროგრამის მენეჯერთან აქტიური თანამშრომლობა და ყველა სტრატეგიული გადაწყვეტილების შეთანხმება;
14. საკუთარი სამოქმედო გეგმის გაწერა და შეთანხმება პროგრამის მენეჯერთან. 
      

მოთხოვნები
 
მინიმალური განათლება
მაგისტრი
საკონკურსო თემატიკა
          

საქართველოს კანონი „პროფესიული განათლების შესახებ".პროგრამის დასახელება ცოდნის დონე
Microsoft Office Word            ძალიან კარგი
Microsoft Office Excel            ძალიან კარგი
Microsoft Office PowerPoint            ძალიან კარგი
Microsoft Office Outlook            ძალიან კარგი

ენა       წერითი უნარები       მეტყველება
ქართული       ძალიან კარგი       ძალიან კარგი
ინგლისური       ძალიან კარგი       ძალიან კარგი

საკონტაქტო ინფორმაცია
 
საკონკურსო - საატესტაციო კომისიის მისამართი
ქ. თბილისი, გმირ კურსანტთა 1
საკონტაქტო ტელეფონები
+99532 2200 220 (4906)
საკონტაქტო პირი
ეკა ნოდია

დამატებით მოთხოვნები
          აუცილებლი მოთხოვნა:

სამუშაო გამოცდილება:
- ბოლო ხუთ წლის მანძილზე პროფესიულ განათლებაში მასწავლებლად ან ადმინისტრაციულ პოზიციაზე მუშაობის მინიმუმ სამწლიანი გამოცდილება.

ცოდნა/კომპეტენცია:
- ზეპირი, წერილობითი კომუნიკაციის უნარი;
- დასაბუთების, ლოგიკური მსჯელობის, ანალიტიკური უნარები;
- ზრდასრულთა განათლების ძირითადი პრინციპების ცოდნა და ამ ცოდნის გამოყენება პრაქტიკაში;
- ინფორმაციულ საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ფლობის უნარი;
- ანგარიშების მომზადების უნარი;
- პრეზენტაციის უნარი.

 პიროვნული თვისებები:
- მჭიდრო ვადებში მუშაობის უნარი;
- მაღალი ინტერპერსონალური უნარ-ჩვევები;
- ანალიტიკური აზროვნება; 
- გუნდური მუშაობის უნარი; 
- მაღალი პასუხისმგებლობის გრძნობა;
- დეტალებზე ორიენტირებულობა;
- დროის მართვის უნარი.

- საზღვარგარეთ სტაჟირება/სწავლა პროფესიულ განათლებაში ჩაითვლება უპირატესობად.
          

დამატებითი ინფორმაცია
          კანდიდატმა შესაბამის გრაფაში სავალდებულოდ უნდა მიუთითოს:
- ორი რეკომენდატორის სახელი და გვარი, სამუშაო ადგილისა და საკონტაქტო ინფორმაციის მითითებით;
- სამოტივაციო წერილი (არაუმეტეს 200 სიტყვისა), წარმოდგენილ ვაკანსიაზე დაინტერესების მოტივაციის და კანდიდატის ძლიერი მხარეების შესახებ, რაც განაპირობებს პროგრამის წარმატებულობას; 
- უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის დასკანერებული ასლი.
          

        გადაწყვეტილების მიღების ფორმა და ვადა
        
      საკონკურსო კომისია გადაწყვეტილებას იღებს ხმათა უმრავლესობით, განცხადების წარდგენის ვადის დასრულებიდან არაუგვიანეს 3 თვის ვადაში.
      


განცხადების გადარჩევა
გასაუბრება

საწყის გვერდზე დაბრუნება