ვაკანსიის დეტალები


დარჩენილი დრო

-92 დღე, -16 საათი, -16 წუთი

გაკეთებული განაცხადები: 6


ვაკანსიის N 42128     

თანამდებობის დასახელება
წალკის მაგისტრატი სასამართლოს აპარატის სპეციალისტი
დამსაქმებელი
თეთრიწყაროს რაიონული სასამართლო
კატეგორია
იურიდიული
განცხადების წარდგენის ბოლო ვადა
26.03.2017
თანამდებობრივი სარგო:
605 ლარი
ადგილების რაოდენობა
1
სამსახურის ადგილმდებარეობა
წალკა
სამუშაოს ტიპი
სრული განაკვეთი

ფუნქციები
               - სასამართლოში მიღებული საქმეების, კორესპონდენციის, სარჩელების, ნივთმტკიცებების სათანადო წესით რეგისტრაციაში გატარება;
- საქმეების საქმისწარმოების ელექტრონულ პროგრამაში დარეგისტრირება;
- საქმისწარმოების დასრულების შემდეგ მასალების ჩაბარება, სრულყოფილებისა და აღსრულების საკითხის შემოწმება;
- საქმეების ზემდგომ სასამართლოს ინსტანციაში განსახილველად გაგზავნა;
- ზემდგომი სასამართლოდან განხილვის შემდეგ დაბრუნებული საქმეების მიღება, შემოწმება, სააღრიცხვო სტატისტიკურ ბარათზე შედეგის აღნიშვნა;
- საქმეთა აღსრულების უზრუნველყოფა;
- კანცელარიაში არსებულ საქმეთა დაკავშირებით შესულ კორესპონდენციაზე პასუხის გაცემა;
- საქმეში არსებული დოკუმენტაციის ასლების მხარეთათვის გადაცემა;
- კანონიერ ძალაში შესული სასამართლო აქტების გაცემა.
      

მოთხოვნები
 
მინიმალური განათლება
ბაკალავრი
პროფესია
სამართალმცოდნე
სასურველი ასაკი -დან
21
საკონკურსო თემატიკა
          

ა) საქართველოს კონსტიტუცია;

ბ) სისხლის სამართლის, სამოქალაქო და ადმინისტრაციული  საპროცესო კანონმდებლობა;

გ) „საერთო სასამართლოების შესახებ" საქართველოს ორგანული კანონი;

დ) „რაიონული (საქალაქო), საოლქო, აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების უმაღლეს სასამართლოებში ორგანიზაციული მუშაობისა და საქმისწარმოების წესის შესახებ“ დებულების დამტკიცების თაობაზე საქართველოს პრეზიდენტის 2000 წლის 27 ოქტომბრის №466 ბრძანებულება;

ე) „საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოსა და საქართველოს საერთო სასამართლოებში მოქალაქესთან კომუნიკაციის სტანდარტების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2009 წლის 9 ოქტომბრის №1/310 გადაწყვეტილება;

ვ) „საერთო სასამართლოების მოსამართლეებთან კომუნიკაციის წესის შესახებ" საქართველოს კანონი.პროგრამის დასახელება ცოდნის დონე
Microsoft Office Word            კარგი
Microsoft Office Excel            კარგი
Microsoft Office PowerPoint            კარგი

საკონტაქტო ინფორმაცია
 
საკონკურსო - საატესტაციო კომისიის მისამართი
ქ. თეთრიწყარო, კოსტავას ქუჩა №11
საკონტაქტო ტელეფონები
577285817
საკონტაქტო პირი
თამაზი სხილაძე

დამატებით მოთხოვნები
          ა) სპეციალობით მუშაობის არანაკლებ 2 წლიანი - გამოცდილება ან საერთო სასამართლოების სისტემაში არანაკლებ 6 თვიანი - გამოცდილება (სტაჟირების გავლა);
ბ) სასურველია რუსული ენის ცოდნა.
          

დამატებითი ინფორმაცია
          - გასაუბრების ეტაპზე მონაწილეობას მიიღებს მხოლოდ ის კანდიდატი, რომელიც განაცხადის (აპლიკაციის) გადარჩევის საფუძველზე დააკმაყოფილებს დადგენილ საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს;
- კონკურსში მონაწილეობის მიღების თაობაზე დაკავშირება მოხდება მხოლოდ შერჩევის შედეგად შემდეგ ეტაპზე გადასულ კანდიდატთან მის მიერ განაცხადში მითითებული ტელეფონის ან ელექტრონული ფოსტის საშუალებით;
- კონკურსს ჩაატარებს თეთრიწყაროს რაიონული სასამართლოს საკონკურსო-საატესტაციო კომისია (მისამართი: ქ. თეთრიწყარო, კოსტავას ქ. №11).

„ჩემი რეზიუმეს” შესაბამის ველში კანდიდატმა აუცილებლად უნდა ატვირთოს:
1. უმაღლესი იურიდიული განათლების დამადასტურებელი დიპლომი (ცნობა);
2. მუშაობის სტაჟის ან სტაჟირების გავლის დამადასტურებელი სათანადოდ გაფორმებული (გერბიან ბლანკზე დაბეჭდილი ან ბეჭდით დამოწმებული) დოკუმენტის ასლი.

კანდიდატი ვერ გადავა კონკურსის შემდეგ (გასაუბრების) ეტაპზე, თუ იგი არ შეესაბამება დადგენილ მოთხოვნებს, ან არასრულყოფილად იქნება წარმოდგენილი მითითებული დოკუმენტაცია.
          

        გადაწყვეტილების მიღების ფორმა და ვადა
        
      კომისია საბოლოო გადაწყვეტილებას მიიღებს განცხადების წარდგენის ვადის დასრულებიდან არაუგვიანეს 3 თვის ვადაში; კომისია გადაწყვეტილებას იღებს ხმათა უმრავლესობით.
      


განცხადების გადარჩევა
გასაუბრებასაწყის გვერდზე დაბრუნება