ვაკანსიის დეტალები


დარჩენილი დრო

-159 დღე, -14 საათი, -47 წუთი

გაკეთებული განაცხადები: 106


ვაკანსიის N 41110     

თანამდებობის დასახელება
შიდა აუდიტის სამსახურის სპეციალისტი
დამსაქმებელი
სსიპ იუსტიციის სახლი
კატეგორია
აუდიტი
განცხადების წარდგენის ბოლო ვადა
20.01.2017
თანამდებობრივი სარგო:
850 ლარი
ადგილების რაოდენობა
2
სამსახურის ადგილმდებარეობა
თბილისი
სამუშაოს ტიპი
სრული განაკვეთი
გამოსაცდელი ვადა
3 თვე

ფუნქციები
               •	„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - იუსტიციის სახლის“ თანამშრომელთა მიერ მოქმედი კანონმდებლობით, სსიპ - იუსტიციის სახლის შინაგანაწესით, სამუშაო აღწერილობით და სხვა სპეციალური მარეგულირებელი დოკუმენტებით გათვალისწინებული მოვალეობების შესრულების მონიტორინგი;
•	„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - იუსტიციის სახლის“ ფილიალებში დასაქმებულ თანამშრომელთა მიერ „სსიპ - იუსტიციის სახლის“ მომსახურების ხარისხის სტანდარტის დაცვის მონიტორინგი;
•	„საჯარო სამართლის იურიდიულ პირ - იუსტიციის სახლში“ დასაქმებულთა მიერ დისციპლინის დაცვის კონტროლი;
•	„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - იუსტიციის სახლის“ საქმიანობის შემაფერხებელი ფაქტორების იდენტიფიცირება;
•	„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - იუსტიციის სახლის“ მომხმარებელთათვის სერვისების მიწოდების პროცესის დადგენილ წესებთან და პროცედურებთან შესაბამისობის მონიტორინგი, ხარვეზების გამოვლენა და მათი იდენტიფიცირება;
•	შიდა აუდიტის სამსახურში შემოსული საჩივრების, განცხადებების, შეტყობინებების განხილვა და შესაბამისი რეაგირება;
•	შიდა აუდიტის სამსახურის კომპეტენციის ფარგლებში სსიპ - იუსტიციის სახლის თანამშრომლების მიერ განხორციელებული საქმიანობის კონტროლის, მონიტორინგის, და ანალიზის საფუძველზე შესაბამისი ანგარიშების, დასკვნების, რეკომენდაციების მომზადება და უშუალო ხელმძღვანელისთვის წარდგენა;
•	უშუალო ხელმძღვანელის მიერ გაცემული სხვა დავალებების შესრულება.
      

მოთხოვნები
 
მინიმალური განათლება
ბაკალავრი
სამუშაო გამოცდილება
1 წელი
საკონკურსო თემატიკა
          

აუცილებელია შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა:

 •  საქართველოს კონსტიტუცია;
 •  საქართველოს ორგანული კანონი „საქართველოს შრომის კოდექსი“;
 • „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;
 •  საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“;
 •  საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი;
 •  საქართველოს კანონი „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“;
 •  საქართველოს კანონი „სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის შესახებ“;
 •  საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2015 წლის 25 ივლისის №85 ბრძანება „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - იუსტიციის სახლის დებულების დამტკიცების შესახებ“.

ენა       წერითი უნარები       მეტყველება
ქართული       ძალიან კარგი       ძალიან კარგი

საკონტაქტო ინფორმაცია
 
საკონკურსო - საატესტაციო კომისიის მისამართი
ქ. თბილისი, სანაპიროს ქ. №2
საკონტაქტო ტელეფონები
595 - 08 - 79 - 93

დამატებით მოთხოვნები
          საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

•	უმაღლესი განათლება - ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი (სასურველია მაგისტრის ან მაგისტრთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი);
•	აუცილებელია საჯარო დაწესებულებაში აუდიტის ან/და შიდა კონტროლის ან/და მონიტორინგის განხრით მუშაობის გამოცდილება;
•	აუცილებელია საოფისე კომპიუტერული პროგრამების (MS Office: Word, Excel, Outlook) ცოდნა;
•	სასურველია ინგლისური ან სხვა უცხო ენის ცოდნა.


პიროვნული თვისებები და უნარ-ჩვევები:

•	ორგანიზებულობა, სიზუსტესა და დეტალებზე ორიენტირებულობა;
•	ლოგიკური აზროვნება; 
•	ინფორმაციის/ მონაცემთა ანალიზის/ პრობლემების ანალიზის უნარი;
•	წერილების, ანგარიშების მომზადების უნარი;
•	დამოუკიდებლად მუშაობის უნარი;
•	შედეგებზე ორიენტირებულობა;  
•	გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღების უნარი;
•	სწრაფად ათვისების უნარი;
•	დატვირთულ რეჟიმში მუშაობისა და პრობლემების დროულად მოგვარების უნარი;
•	გუნდური მუშაობის უნარი.
          

დამატებითი ინფორმაცია
          
•	კონკურსის ეტაპები: აპლიკაციების გადარჩევა, ტესტირება ან/და გასაუბრება;
•	კონკურსში მონაწილეობის მიღების მსურველმა კანდიდატებმა სავალდებულოა შეავსონ სამოტივაციო წერილის ველი და სათანადო ველში ასევე მიუთითონ მინიმუმ ერთი რეკომენდატორის სახელი და გვარი, სამუშაო ადგილი, საკონტაქტო ტელეფონი და ელ. ფოსტა. ასევე აუცილებელია კანდიდატებმა სათანადო ველში ატვირთონ განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი;

კონკურსში მონაწილეობის მსურველებმა, გთხოვთ, გაიაროთ რეგისტრაცია და შეავსოთ განაცხადი საჯარო სამსახურის ბიუროს საიტზე: http://www.hr.gov.ge 2017 წლის 20 იანვრის ჩათვლით.
          

        გადაწყვეტილების მიღების ფორმა და ვადა
        
      •	საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის მიერ საბოლოო გადაწყვეტილება მიიღება ქულათა სისტემით, განაცხადების მიღების ვადის ამოწურვიდან მაქსიმუმ 3 თვის ვადაში.
      


განცხადების გადარჩევა
გასაუბრებასაწყის გვერდზე დაბრუნება