ვაკანსიის დეტალები


დარჩენილი დრო

-160 დღე, -14 საათი, -53 წუთი

გაკეთებული განაცხადები: 63


ვაკანსიის N 41098     

თანამდებობის დასახელება
მთავარი სპეციალისტი
დამსაქმებელი
სახალხო დამცველის აპარატი
კატეგორია
ადამიანის უფლებები
განცხადების წარდგენის ბოლო ვადა
19.01.2017
თანამდებობრივი სარგო:
1460 ლარი
ადგილების რაოდენობა
1
სამსახურის ადგილმდებარეობა
თელავი
სამუშაოს ტიპი
სრული განაკვეთი

ფუნქციები
               •	უზრუნველყოს ოფისის გამართულ ფუნქციონირებას;
•	შეისწავლის რეგიონული დეპარტამენტის შესაბამის ოფისში კომპეტენციის შესაბამისად, სახალხო დამცველის აპარატში შემოსული განცხადებების/საჩივრების საფუძველზე ან სახალხო დამცველის ინიციატივით დაწყებული, ადამიანის უფლებათა დარღვევასთან დაკავშირებული საქმის მასალებს და ამზადებს სათანადო დასკვნებს/რეკომენდაციებს/წინადადებებს/ანგარიშის პროექტს;
•	შეისწავლის დეპარტამენტის შესაბამის ოფისში კომპეტენციის სფეროსთან დაკავშირებულ საკანონმდებლო აქტებს/ან მათი პროექტების თაობაზე სათანადო წინადადებების პროექტებს; 
•	განახორციელებს მისი კომპეტენციის ფარგლებში მონიტორინგს სახალხო დამცველის რეკომენდაციების შესრულებაზე;
•	წარუდგენს დეპარტამენტის უფროსს წინადადებებს მის კომპეტენციაში შემავალი საკითხების მოწესრიგებისა და გადაწყვეტის მიზნით; 
•	ადამიანის უფლებათა დარღვევის ფაქტთან დაკავშირებით შედგენილი ოქმის საფუძველზე უზრუნველყოფს დეპარტამენტის უფროსის ინფორმირებას;
•	სათანადო მოთხოვნის შემთხვევაში უზრუნველყოფს განსახილველ/განხილულ საქმეებთან დაკავშირებული ინფორმაციის მიწოდებას სახალხო დამცველისათვის/ სახალხო დამცველის პირველი მოადგილეებისათვის/დეპარტამენტის უფროსისათვის/დეპარტამენტის უფროსის მოადგილისათვის.
•	ასრულებს სახალხო დამცველის/სახალხო დამცველის პირველი მოადგილის/დეპარტამენტის უფროსის/ დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის მითითებებს და დავალებებს, რომლებიც დაკავშირებულია მის საქმიანობასთან;
•	საჭიროების შემთხვევაში ასრულებს ოფისის სხვა თანამშრომელთა ფუნქციებს;
•	უზრუნველყოფს მის სახელზე შემოსულ/გადამისამართებულ კორესპონდენციის გაცნობას და შესაბამისი დოკუმენტების/დოკუმენტების პროექტების მომზადებას;
•	ამზადებს წინასწარ განსაზღვრულ ელექტრონულ სივრცეში განათავსებს ყოველთვიურ ანგარიშს გაწეული საქმიანობის შესახებ.
      

მოთხოვნები
 
მინიმალური განათლება
უმაღლესი განათლება
სამუშაო გამოცდილება
1 წელი
საკონკურსო თემატიკა
          

-  საქართველოს კონსტიტუცია;
-  ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის კონვენცია;
-  საერთაშორისო პაქტი-სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების შესახებ;
- „საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონი;
- „საჯარო სამსახურის შესახებ“  საქართველოს კანონი;
-  საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი;
-  პატიმრობის კოდექსი; 
-  საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი;
-  საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი;
-  საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი;
-  საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი.


საკონტაქტო ინფორმაცია
 
საკონკურსო - საატესტაციო კომისიის მისამართი
თბილისი, ნ. რამიშვილის ქ. №6
საკონტაქტო ტელეფონები
2 91 38 14/15 (111)

დამატებით მოთხოვნები
          •	უმაღლესი იურიდიული განათლება ან განათლება საერთაშორისო სამართალში;
•	სულ მცირე 1 წლის გამოცდილება, რომელიც შეესაბამება მის მიერ დასაკავებელი თანამდებობისათვის განსაზღვრულ ძირითად ფუნქციებს;
•	კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა (MS office applications); 
•	უცხო ენის ცოდნა (სასურველია);
•	ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებული ანალიტიკური საქმიანობის გამოცდილება;
•	წერილობითი/ზეპირი კომუნიკაციის მაღალი დონის უნარ–ჩვევები; 
•	გუნდური მუშაობის უნარი;
•	მაღალი დონის ორგანიზაციული უნარ–ჩვევები;
•	სტრესულ და დატვირთულ რეჟიმში მუშაობის, პრობლემების გადაჭრის უნარი.
          

დამატებითი ინფორმაცია
          კანდიდატმა რეზიუმეში აუცილებლად უნდა წარმოადგინოს სამოტივაციო წერილი და უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი; 
• კონკურსის დროს განსაკუთრებული ყურადღება მიექცევა კანდიდატის მიერ წარმოდგენილი სამოტივაციო წერილის შინაარსს, პროფესიულ უნარ - ჩვევებს და გამოცდილებას; 
• კანდიდატმა აუცილებლად უნდა მიუთითოს პირადი ელ - ფოსტის მისამართი, ვინაიდან წერილობითი პასუხი/შეტყობინება გაგზავნილი იქნება ელ - ფოსტის მეშვეობით.
          

        გადაწყვეტილების მიღების ფორმა და ვადა
        
      კომისია გადაწყვეტილებას იღებს ხმათა უმრავლესობით; გადაწყვეტილება მიიღება განაცხადების მიღების ვადის დასრულებიდან სამი თვის ვადაში.
      


განცხადების გადარჩევა
გასაუბრებასაწყის გვერდზე დაბრუნება