ვაკანსიის დეტალები


დარჩენილი დრო

-160 დღე, -14 საათი, -52 წუთი

გაკეთებული განაცხადები: 74


ვაკანსიის N 41088     

თანამდებობის დასახელება
ეკონომიკური ზრდის ანალიზის დეპარტამენტის კონსულტანტი (I კატეგორია)
დამსაქმებელი
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
კატეგორია
ეკონომიკური
განცხადების წარდგენის ბოლო ვადა
19.01.2017
თანამდებობრივი სარგო:
1730 ლარი
ადგილების რაოდენობა
1
სამსახურის ადგილმდებარეობა
თბილისი
სამუშაოს ტიპი
სრული განაკვეთი

ფუნქციები
               - ეკონომიკის ზრდის განვითარების ხელისშემშლელი ფაქტორების იდენტიფიცირება და ანალიზისათვის საჭირო ინფორმაციის მოძიება/დამუშავება;
- კონკრეტულ ტენდენციაზე დეტალური ანალიზის მომზადება;
- ეკონომიკაში არსებული პრობლემების იდენტიფიცირების მიზნით შეხვედრების გამართვა შესაბამის პარტნიორ ორგანიზაციებთან;
- დეპარტამენტის მიერ ინფორმაციის მისაღებად ელექტრონული არხების აწყობის ორგანიზება და საერთაშორისო გამოცდილების მოძიება; 
- კორესპონდენციის გაცნობა, შესაბამისი მიმართულების მიცემა; 
- სამინისტროს დებულებით გათვალისწინებული, სამინისტროს ხელმძღვანელობის მხრიდან გაცემული სხვა დავალებების შესრულება.
      

მოთხოვნები
 
მინიმალური განათლება
უმაღლესი განათლება
სამუშაო გამოცდილება
3 წელი
პროფესია
ეკონომისტი
საკონკურსო თემატიკა
          
 1.  საქართველოს კონსტიტუცია;
 2. „საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“ საქართველოს კანონი;
 3.  საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი (თავი VI);
 4. „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონი“;
 5. „ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონი;
 6. „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონი (თავი I);
 7.  საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი (თავი V);
 8.  საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 11 თებერვლის №70 დადგენილება „საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ”.

ენა       წერითი უნარები       მეტყველება
ინგლისური       ძალიან კარგი       ძალიან კარგი
რუსული       ძალიან კარგი       ძალიან კარგი

საკონტაქტო ინფორმაცია
 
საკონკურსო - საატესტაციო კომისიის მისამართი
ქ. თბილისი, თ. ჭოველიძის 10ა
საკონტაქტო ტელეფონები
299 11 07
საკონტაქტო პირი
თამარ ჯანდიერი

დამატებით მოთხოვნები
          - უმაღლესი განათლება ეკონომიკური სპეციალობით და მუშაობის არანაკლებ 3 - წლიანი გამოცდილება, მათ შორის ეკონომიკური ანალიზის ან/და პოლიტიკის სფეროში მუშაობის არანაკლებ 1 წლიანი გამოცდილება.


          

დამატებითი ინფორმაცია
          საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო შეიმუშავებს და ახორციელებს ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების ამოცანებს.
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს საქმიანობის ძირითადი სფეროებია: ეკონომიკური პოლიტიკა; ვაჭრობა და ინვესტიციები; ტურიზმი; სახელმწიფო ქონების მართვა და განკარგვა; ურბანული განვითარება და სივრცით - ტერიტორიული მოწყობა; მშენებლობა; ელექტრონული კომუნიკაციები; საინფორმაციო ტექნოლოგიები; ფოსტა; ტრანსპორტი; სტანდარტიზაცია და მეტროლოგია; აკრედიტაცია; საპენსიო სისტემის რეფორმა.
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ხელს უწყობს მაღალკვალიფიციური კადრების მოზიდვას და შენარჩუნებას.
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროში დასაქმების შემთხვევაში სამინისტრო გთავაზობთ:
1. თანამშრომლის ორიენტაცია/ადაპტაციას;
2. მოტივაციის სისტემებს;
3. განვითარების საშუალებას;
4. კვალიფიკაციის ამაღლებაში ხელშეწყობას;
5. კარგ კორპორატიულ კულტურას და მაღალი სტანდარტის ეთიკურ გარემოს.

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო გისურვებთ წარმატებას პროფესიულ და კარიერულ განვითარებაში.

სრული ინფორმაციისათვის იხილეთ: www.economy.ge


სავალდებულოა აიტვირთოს განათლებისა და სამუშაო გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტები;

გასაუბრება გაიმართება ინგლისურ და რუსულ ენებზეც.     
          

        გადაწყვეტილების მიღების ფორმა და ვადა
        
      გადაწყვეტილება მიიღება საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის მიერ კენჭისყრით, ხმათა უმრავლესობით, განაცხადების მიღების ვადის დასრულებიდან 3 თვის ვადაში.
      


განცხადების გადარჩევა
გასაუბრებასაწყის გვერდზე დაბრუნება