ვაკანსიის დეტალები


დარჩენილი დრო

-159 დღე, -14 საათი, -52 წუთი

გაკეთებული განაცხადები: 130


ვაკანსიის N 41084     

თანამდებობის დასახელება
საბანკო ზედამხედველობის დეპარტამენტის ზედამხედველობის მე-2 განყოფილების სპეციალისტი
დამსაქმებელი
საქართველოს ეროვნული ბანკი
კატეგორია
საბანკო ზედამხედველობა
განცხადების წარდგენის ბოლო ვადა
20.01.2017
თანამდებობრივი სარგო:
1800 ლარი
ადგილების რაოდენობა
1
სამსახურის ადგილმდებარეობა
თბილისი
სამუშაოს ტიპი
სრული განაკვეთი
გამოსაცდელი ვადა
3 თვე

ფუნქციები
               •	ზედამხედველობის ქვეშ მყოფი ბანკიდან მიღებული ინფორმაციის დამუშავება და ანალიზი;
•	მიღებულ ინფორმაციაში მნიშვნელოვანი ცვლილებების არსებობის შემთხვევაში განყოფილების უფროსის ინფორმირება და შესაბამისი ზომების მიღება;
•	მიღებულ წერილებზე და დასმულ შეკითხვებზე პასუხების მომზადება;
•	განყოფილების ზედამხედველობის ქვეშ მყოფი ბანკების რისკ პროფილების შექმნა და ყოველკვარტალური ფინანსური ანალიზი;
•	ზედამხედველობის ქვეშ მყოფი ბანკის მიერ გაცემული კორპორატიული სესხების (Top 100) მონიტორინგი და შემოწმება;
•	მცირე და საშუალო ბიზნესის სესხებისა და საცალო პორტფელის შესწავლა;
•	კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირებით პრეზენტაციების მომზადება; 
•	ადგილზე ინსპექტირებაში მონაწილეობის მიღება;
•	ადგილობრივი და საერთაშორისო საბანკო ბაზრების შესახებ ინფორმაციის მოძიება;
•	ეკონომიკურ გარემოსთან დაკავშირებული ლიტერატურის მიმოხილვა;
•	ბანკების ადმინისტრატორებთან, სერვისცენტრების გახსნასთან, ბენეფიციარ მესაკუთრეებთან და ლიცენზირებასთან დაკავშირებული სხვა იურიდული დოკუმენტების განხილვა და შესაბამისობის დადგენა. ასევე ლიცენზიის მაძიებელი პირების დოკუმენტაციის განხილვა.

      

მოთხოვნები
 
მინიმალური განათლება
უმაღლესი განათლება
საკონკურსო თემატიკა
          

„საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონი;

„კომერციული ბანკების საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

საბანკო ზედამხედველობისათვის გამოცემული შესაბამისი სამართლებრივი აქტები.პროგრამის დასახელება ცოდნის დონე
Microsoft Office Word            დამაკმაყოფილებელი
Microsoft Office Excel            დამაკმაყოფილებელი
Microsoft Office PowerPoint            დამაკმაყოფილებელი
Microsoft Office Outlook            დამაკმაყოფილებელი
Windows            დამაკმაყოფილებელი

ენა       წერითი უნარები       მეტყველება
ინგლისური       კარგი       კარგი
რუსული       კარგი       კარგი

საკონტაქტო ინფორმაცია
 
საკონკურსო - საატესტაციო კომისიის მისამართი
თბილისი, სანაპიროს ქ. №2
საკონტაქტო ტელეფონები
240 61 99
საკონტაქტო პირი
გვანცა ცქიტიშვილი

დამატებით მოთხოვნები
          •	უმაღლესი განათლება (სასურველია ეკონომიკურ, საბანკო ან ფინანსურ სფეროში).

•	კომუნიკაბელურობა და გუნდური მუშაობის უნარი;
•	ორგანიზაციული უნარ-ჩვევები, დაგეგმვისა და სამუშაო დროის ოპტიმალურად განაწილების უნარი;
•	სასურველია საბანკო სექტორში ან/და საბანკო ზედამხედველობის სფეროში მუშაობის გამოცდილება.
          

დამატებითი ინფორმაცია
          საბანკო ზედამხედველობის დეპარტამენტის მიზანია საფინანსო სექტორის საიმედოობისა და მდგრადობის უზრუნველსაყოფად ზედამხედველობა გაუწიოს კომერციული ბანკების საქმიანობას, რაც მოიცავს კომერციული ბანკების შემოწმებას და ფინანსური მდგომარეობის ანალიზზე დაყრდნობით შესაბამისი დასკვნებისა და რეკომენდაციების მომზადებს, მათი საქმიანობის რეგულირებას, საჭიროების შემთხვევაში სანქციებისა და შეზღუდვების დაწესებას ეროვნული ბანკის დებულებების, წესების და ინსტრუქციების მიხედვით. 
          

        გადაწყვეტილების მიღების ფორმა და ვადა
        
      საკონკურსო-საატესტაციო კომისია გადაწყვეტილებას იღებს ხმათა უმრავლესობით, აპლიკაციების მიღების ვადის ამოწურვიდან არაუგვიანეს 3 თვისა.
      


განცხადების გადარჩევა
გასაუბრება
საწყის გვერდზე დაბრუნება