ვაკანსიის ძებნა

საჯარო სამსახურში უზრუნველყოფილია თანაბარი დასაქმების პირობები და დასაქმების მსურველთა განცხადებების განხილვა, მათი ასაკის, კანის ფერის, რელიგიური კუთვნილების, სქესის, ეთნიკური კუთვნილების, ოჯახური მდგომარეობის, პოლიტიკური შეხედულებების, გენდერული იდენტობის, შეზღუდული შესაძლებლობის არსებობის, სექსუალური ორიენტაციისა და ჯანმრთელობის მდგომარეობის მიუხედავად.


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
  0 გვერდი 0 -დან (სულ 0 ჩანაწერი)

  ფილტრის მოხსნა X
  ადამიანური რესურსების მართვა 2
  ადმინისტრაცია 1
  არქიტექტურა 1
  ბუღალტერია 1
  განათლება/მეცნიერება/კულტურა 1
  განათლება/სწავლება 2
  გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 1
  დაზღვევის ზედამხედველობა 1
  ევროპასთან ინტეგრაცია 1
  ეკონომიკური 1
  ექსპერტიზა 1
  ზედამხედველობა 1
  ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 3
  ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 4
  იურიდიული 9
  ლოჯისტიკა 1
  მართვა/მენეჯმენტი 3
  მომსახურება 8
  პროგრამირება 3
  საარჩევნო ადმინისტრაცია 14
  საბაჟო 9
  საგადასახადო 1
  საზოგადოებასთან ურთიერთობა 1
  საინჟინრო საქმე 3
  სამშენებლო საქმე 1
  სამხედრო აღრიცხვა და გაწვევა 1
  საფინანსო/საბიუჯეტო 2
  სოციალური სამსახური 2
  სტაჟირება 7
  ფინანსები 3
  ქონების მართვა 2
  შესყიდვები 3
  ჯანდაცვა 6
  ;