ვაკანსიის ძებნა

საჯარო სამსახურში უზრუნველყოფილია თანაბარი დასაქმების პირობები და დასაქმების მსურველთა განცხადებების განხილვა, მათი ასაკის, კანის ფერის, რელიგიური კუთვნილების, სქესის, ეთნიკური კუთვნილების, ოჯახური მდგომარეობის, პოლიტიკური შეხედულებების, გენდერული იდენტობის, შეზღუდული შესაძლებლობის არსებობის, სექსუალური ორიენტაციისა და ჯანმრთელობის მდგომარეობის მიუხედავად.


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
  0 გვერდი 0 -დან (სულ 0 ჩანაწერი)

  ფილტრის მოხსნა X
  ადამიანის უფლებები 3
  ადგილობრივი თვითმმართველობა 1
  არქიტექტურა 9
  ბუღალტერია 1
  განათლება/სწავლება 3
  გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 3
  გაყიდვები 1
  გეო მონაცემთა ბაზები და პროგრამირება 2
  ეკონომიკური 2
  თავდაცვა/უშიშროება/უსაფრთხოება 1
  ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 1
  იურიდიული 17
  იურიდიული და ანალიტიკა 1
  კულტურა 1
  ლოჯისტიკა 3
  მართვა/მენეჯმენტი 12
  მარკეტინგი 1
  მონიტორინგი 4
  პროექტების მართვა 2
  საერთაშორისო ურთიერთობები 4
  საზოგადოებასთან ურთიერთობა 2
  საინვესტიციო პროექტები 1
  საინჟინრო საქმე 2
  სამხედრო აღრიცხვა და გაწვევა 2
  სასჯელაღსრულება 31
  საქმისწარმოება 1
  სოციალური სამსახური 2
  სპორტი/ახალგაზრდულ საქმეთა საკითხები 1
  სტაჟირება 2
  ტრანსპორტი 9
  ქონების აღრიცხვა/მონიტორინგი 1
  ქონების განკარგვა 4
  შესყიდვები 3
  შიდა აუდიტი 1
  შრომა და დასაქმება 2
  ჯანდაცვა 2
  ;