ვაკანსიის ძებნა

საჯარო სამსახურში უზრუნველყოფილია თანაბარი დასაქმების პირობები და დასაქმების მსურველთა განცხადებების განხილვა, მათი ასაკის, კანის ფერის, რელიგიური კუთვნილების, სქესის, ეთნიკური კუთვნილების, ოჯახური მდგომარეობის, პოლიტიკური შეხედულებების, გენდერული იდენტობის, შეზღუდული შესაძლებლობის არსებობის, სექსუალური ორიენტაციისა და ჯანმრთელობის მდგომარეობის მიუხედავად.


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
აჭარის რეგიონული დეპარტამენტის საინჟინრო, სასაქონლო და ფინანსური ექსპერტიზის სამმართველოს სტაჟიორი სსიპ - ლ. სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო 08.07.2020
საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომპიუტერული ექსპერტიზის დეპარტამენტის სტაჟიორი სსიპ - ლ. სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო 08.07.2020
ფსიქიატრიული ექსპერტიზის დეპარტამენტის სტაჟიორი (ფსიქიატრი) სსიპ - ლ. სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო 08.07.2020
ფსიქიატრიული ექსპერტიზის დეპარტამენტის სტაჟიორი (ფსიქოლოგი) სსიპ - ლ. სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო 08.07.2020
ქიმიურ-ნარკოლოგიური ექსპერტიზის დეპარტამენტის სტაჟიორი სსიპ - ლ. სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო 08.07.2020
ბიოლოგიური ექსპერტიზის დეპარტამენტის სტაჟიორი სსიპ - ლ. სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო 08.07.2020
კრიმინალისტიკური ექსპერტიზის დეპარტამენტის სატრანსპორტო ტექნიკურ-ტრასოლოგიური, რადიაციული და სახანძრო ექსპერტიზის სამმართველოს სტაჟიორი სსიპ - ლ. სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო 08.07.2020
1 გვერდი 1 -დან (სულ 7 ჩანაწერი)

ფილტრის მოხსნა X
ადამიანური რესურსების მართვა 2
ადმინისტრაცია 1
არქიტექტურა 1
ბუღალტერია 1
განათლება/მეცნიერება/კულტურა 1
განათლება/სწავლება 2
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 1
დაზღვევის ზედამხედველობა 1
ევროპასთან ინტეგრაცია 1
ეკონომიკური 1
ექსპერტიზა 1
ზედამხედველობა 1
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 3
ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 4
იურიდიული 9
ლოჯისტიკა 1
მართვა/მენეჯმენტი 3
მომსახურება 8
პროგრამირება 3
საარჩევნო ადმინისტრაცია 14
საბაჟო 9
საგადასახადო 1
საზოგადოებასთან ურთიერთობა 1
საინჟინრო საქმე 3
სამშენებლო საქმე 1
სამხედრო აღრიცხვა და გაწვევა 1
საფინანსო/საბიუჯეტო 2
სოციალური სამსახური 2
სტაჟირება 7
ფინანსები 3
ქონების მართვა 2
შესყიდვები 3
ჯანდაცვა 6
;