ვაკანსიის ძებნა

საჯარო სამსახურში უზრუნველყოფილია თანაბარი დასაქმების პირობები და დასაქმების მსურველთა განცხადებების განხილვა, მათი ასაკის, კანის ფერის, რელიგიური კუთვნილების, სქესის, ეთნიკური კუთვნილების, ოჯახური მდგომარეობის, პოლიტიკური შეხედულებების, გენდერული იდენტობის, შეზღუდული შესაძლებლობის არსებობის, სექსუალური ორიენტაციისა და ჯანმრთელობის მდგომარეობის მიუხედავად.


ფილტრის მოხსნა X
ადმინისტრაცია 3
ანალიტიკა 1
არქიტექტურა 1
აუდიტი 1
ბუღალტერია 2
განათლება/მეცნიერება/კულტურა 1
განათლება/სწავლება 6
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 1
ეკონომიკური 3
ენერგეტიკა 1
ექსპერტიზა 1
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 2
ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 6
იურიდიული 8
კვლევა/სამეცნიერო საქმე 5
ლოჯისტიკა 1
მართვა/მენეჯმენტი 6
მომსახურება 8
პრობაცია 1
პროგრამირება 2
პროექტების მართვა 1
საარქივო საქმე 1
საარჩევნო ადმინისტრაცია 1
საზოგადოებასთან ურთიერთობა 1
საინჟინრო საქმე 1
სამდივნო/საოფისე საქმე 1
სამხედრო აღრიცხვა და გაწვევა 1
საპოლიციო 5
საფინანსო/საბიუჯეტო 2
საქმისწარმოება 3
სპორტი/ახალგაზრდულ საქმეთა საკითხები 1
სტაჟირება 8
ტყის მართვა 6
ურბანული 1
ფინანსები 1
ქონების განკარგვა 1
ქონების მართვა 1
შიდა აუდიტი 1
ჯანდაცვა 6
ჯანდაცვა/სოციალური საკითხები 3
;