ვაკანსიის ძებნა

საჯარო სამსახურში უზრუნველყოფილია თანაბარი დასაქმების პირობები და დასაქმების მსურველთა განცხადებების განხილვა, მათი ასაკის, კანის ფერის, რელიგიური კუთვნილების, სქესის, ეთნიკური კუთვნილების, ოჯახური მდგომარეობის, პოლიტიკური შეხედულებების, გენდერული იდენტობის, შეზღუდული შესაძლებლობის არსებობის, სექსუალური ორიენტაციისა და ჯანმრთელობის მდგომარეობის მიუხედავად.


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
  0 გვერდი 0 -დან (სულ 0 ჩანაწერი)

  ფილტრის მოხსნა X
  ადამიანური რესურსების მართვა 1
  ადგილობრივი თვითმმართველობა 1
  ადმინისტრაცია 7
  ბუღალტერია 2
  განათლება/სწავლება 18
  დაცვა/უსაფრთხოება 1
  ეკონომიკური 2
  თავდაცვა/უშიშროება/უსაფრთხოება 12
  ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 2
  ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 5
  იურიდიული 10
  იურიდიული და ანალიტიკა 2
  მართვა/მენეჯმენტი 5
  მომსახურება 6
  პრობაცია 5
  საგადასახადო 3
  საზოგადოებასთან ურთიერთობა 5
  სამშენებლო საქმე 1
  საფინანსო/საბიუჯეტო 2
  საქმისწარმოება 2
  სოციალური სამსახური 3
  სტაჟირება 21
  ქონების განკარგვა 7
  შესყიდვები 2
  შიდა აუდიტი 2
  ხარისხის მართვა 1
  ჯანდაცვა 5
  ჯანდაცვა/სოციალური საკითხები 2
  ;