ვაკანსიის ძებნა

საჯარო სამსახურში უზრუნველყოფილია თანაბარი დასაქმების პირობები და დასაქმების მსურველთა განცხადებების განხილვა, მათი ასაკის, კანის ფერის, რელიგიური კუთვნილების, სქესის, ეთნიკური კუთვნილების, ოჯახური მდგომარეობის, პოლიტიკური შეხედულებების, გენდერული იდენტობის, შეზღუდული შესაძლებლობის არსებობის, სექსუალური ორიენტაციისა და ჯანმრთელობის მდგომარეობის მიუხედავად.


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
თავმჯდომარის მოადგილე სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 01.07.2021
დირექტორის მოადგილე სსიპ - საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი 02.07.2021
შეფასების სამსახურის უფროსი სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო 30.06.2021
შიდა კონტროლისა და აუდიტის სამსახურის უფროსი სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო 30.06.2021
ქონების რეგისტრაციის დეპარტამენტის ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახურის მენეჯერი სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო 30.06.2021
ქონების რეგისტრაციის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო 24.06.2021
ფსიქო-სოციალური მომსახურების ცენტრის (სამმართველო) სოციალური მუშაობის მენეჯერი სსიპ - საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური 23.06.2021
1 გვერდი 1 -დან (სულ 7 ჩანაწერი)

ფილტრის მოხსნა X
აგრარული 3
ადმინისტრაცია 1
არქიტექტურა 5
აუდიტი 5
განათლება 1
განათლება/სწავლება 14
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 7
გეოლოგია 2
ზედამხედველობა 3
თავდაცვა/უშიშროება/უსაფრთხოება 1
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 1
ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 5
იურიდიული 10
ლოჯისტიკა 1
მართვა/მენეჯმენტი 7
მომსახურება 20
პროგრამირება 1
საერთაშორისო ურთიერთობები 1
საზოგადოებასთან ურთიერთობა 1
საზღვაო 1
საინვესტიციო პროექტები 1
საინჟინრო საქმე 3
საქმისწარმოება 2
სივრცითი დაგეგმარება 1
სისტემური ადმინისტრატორი 1
სოციალური სამსახური 6
სპორტი/ახალგაზრდულ საქმეთა საკითხები 1
სტაჟირება 20
სტატისტიკა 1
ტყის მართვა 1
ფინანსები 2
ქონების აღრიცხვა/მონიტორინგი 1
ქონების მართვა 1
შესყიდვები 2
ჯანდაცვა 2
ჯანდაცვა/სოციალური საკითხები 1
;