ვაკანსიის ძებნა

საჯარო სამსახურში უზრუნველყოფილია თანაბარი დასაქმების პირობები და დასაქმების მსურველთა განცხადებების განხილვა, მათი ასაკის, კანის ფერის, რელიგიური კუთვნილების, სქესის, ეთნიკური კუთვნილების, ოჯახური მდგომარეობის, პოლიტიკური შეხედულებების, გენდერული იდენტობის, შეზღუდული შესაძლებლობის არსებობის, სექსუალური ორიენტაციისა და ჯანმრთელობის მდგომარეობის მიუხედავად.


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
აღსრულების ეროვნული ბიუროს თავმჯდომარის მოადგილე სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო 26.04.2021
ხელშეკრულებათა ექსპერტიზისა და სასამართლო წარმომადგენლობის დეპარტამენტის უფროსი (პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი) საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 17.04.2021
სსიპ „აღსრულების ეროვნული ბიუროს“ თავმჯდომარე საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 26.04.2021
ადმინისტრაციული დეპარტამენტის უფროსი სსიპ - აფხაზეთის ქონების განკარგვისა და საწარმოთა მართვის სააგენტო 16.04.2021
ცხოველთა კონტროლისა და რეგულირების დეპარტამენტის, ცხოველთა თავშესაფერის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი - სანიტარული პროცესების მენეჯერი სსიპ - ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო 14.04.2021
ცხოველთა კონტროლისა და რეგულირების დეპარტამენტის, ცხოველთა თავშესაფარის განყოფილების უფროსი სსიპ - ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო 14.04.2021
სსიპ - თბილისის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე სსიპ - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო 16.04.2021
სამინისტროს სამეგრელო-ზემო სვანეთის ტერიტორიული ორგანოს დევნილებთან კოორდინაციის სამსახურის უფროსი აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა სამინისტრო 14.04.2021
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და დარგობრივი ეკონომიკის სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის „აფხაზეთის ქონების განკარგვის და საწარმოთა მართვის სააგენტოს“ თავმჯდომარის მოადგილე სსიპ - აფხაზეთის ქონების განკარგვისა და საწარმოთა მართვის სააგენტო 15.04.2021
ქვემო ქართლის რეგიონული სამსახურის უფროსი სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 16.04.2021
კახეთის რეგიონული სამსახური სამსახურის უფროსი სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 15.04.2021
დაგეგმარებისა და ანალიზის სამმართველოს უფროსი სსიპ - საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური 14.04.2021
1 გვერდი 1 -დან (სულ 12 ჩანაწერი)

ფილტრის მოხსნა X
ადამიანის უფლებები 3
ადგილობრივი თვითმმართველობა 1
არქიტექტურა 9
ბუღალტერია 1
განათლება/სწავლება 3
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 3
გაყიდვები 1
გეო მონაცემთა ბაზები და პროგრამირება 2
ეკონომიკური 2
თავდაცვა/უშიშროება/უსაფრთხოება 1
ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 1
იურიდიული 17
იურიდიული და ანალიტიკა 1
კულტურა 1
ლოჯისტიკა 3
მართვა/მენეჯმენტი 12
მარკეტინგი 1
მონიტორინგი 4
პროექტების მართვა 2
საერთაშორისო ურთიერთობები 4
საზოგადოებასთან ურთიერთობა 2
საინვესტიციო პროექტები 1
საინჟინრო საქმე 2
სამხედრო აღრიცხვა და გაწვევა 2
სასჯელაღსრულება 31
საქმისწარმოება 1
სოციალური სამსახური 2
სპორტი/ახალგაზრდულ საქმეთა საკითხები 1
სტაჟირება 2
ტრანსპორტი 9
ქონების აღრიცხვა/მონიტორინგი 1
ქონების განკარგვა 4
შესყიდვები 3
შიდა აუდიტი 1
შრომა და დასაქმება 2
ჯანდაცვა 2
;