ვაკანსიის ძებნა


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
სსიპ − აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო – აკრედიტაციის ცენტრის გენერალური დირექტორი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 18.07.2019
უსაფრთხოების საქალაქო სამსახურის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე (საქალაქო სამსახურის უფროსის მოადგილე) ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია 18.07.2019
უსაფრთხოების საქალაქო სამსახურის ორგანიზაციული და ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (განყოფილების უფროსი) ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია 18.07.2019
უსაფრთხოების საქალაქო სამსახურის ბაღების, პარკებისა და სკვერების დაცვის განყოფილების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (განყოფილების უფროსი) ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია 18.07.2019
სსიპ „დანაშაულის პრევენციის ცენტრის“ დირექტორი საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 19.07.2019
სსიპ „არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს“ უფროსი საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 19.07.2019
სსიპ „სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს“ თავმჯდომარე საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 19.07.2019
1 გვერდი 1 -დან (სულ 7 ჩანაწერი)

ფილტრის მოხსნა X
ადამიანური რესურსების მართვა 6
ადგილობრივი თვითმმართველობა 3
ადმინისტრაცია 1
არქიტექტურა 5
აუდიტი 2
განათლება 2
განათლება/სწავლება 15
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 2
დაცვა/უსაფრთხოება 5
ეკონომიკური 1
ექსპერტიზა 2
ზედამხედველობა 1
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 3
იურიდიული 14
მართვა/მენეჯმენტი 7
მომსახურება 8
მონიტორინგი 1
პოლიტიკა/ანალიტიკა 4
პროგრამირება 1
პროექტების მართვა 2
საბაჟო 3
საზოგადოებასთან ურთიერთობა 1
საინვესტიციო 3
საინჟინრო საქმე 1
სამდივნო/საოფისე საქმე 1
სასჯელაღსრულება 14
საფინანსო/საბიუჯეტო 1
საქმისწარმოება 5
სტაჟირება 5
ტრანსპორტი 1
ფინანსები 2
ქონების განკარგვა 1
შესყიდვები 5
შიდა კონტროლი 1
ჯანდაცვა 5
;