ვაკანსიის ძებნა

საჯარო სამსახურში უზრუნველყოფილია თანაბარი დასაქმების პირობები და დასაქმების მსურველთა განცხადებების განხილვა, მათი ასაკის, კანის ფერის, რელიგიური კუთვნილების, სქესის, ეთნიკური კუთვნილების, ოჯახური მდგომარეობის, პოლიტიკური შეხედულებების, გენდერული იდენტობის, შეზღუდული შესაძლებლობის არსებობის, სექსუალური ორიენტაციისა და ჯანმრთელობის მდგომარეობის მიუხედავად.


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
  0 გვერდი 0 -დან (სულ 0 ჩანაწერი)

  ფილტრის მოხსნა X
  ადამიანური რესურსების მართვა 2
  ადგილობრივი თვითმმართველობა 1
  ადმინისტრაცია 2
  აუდიტი 2
  ბუღალტერია 3
  განათლება 1
  განათლება/სწავლება 2
  ეკონომიკური 2
  თავდაცვა/უშიშროება/უსაფრთხოება 4
  ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 11
  იურიდიული 12
  კულტურა 1
  ლოჯისტიკა 1
  მართვა/მენეჯმენტი 5
  მომსახურება 2
  პროექტების მართვა 2
  საგადასახადო 1
  საერთაშორისო ურთიერთობები 2
  საზოგადოებასთან ურთიერთობა 5
  საინვესტიციო პროექტები 2
  სოფლის მეურნეობა 7
  სოციალური სამსახური 1
  სტაჟირება 4
  სტატისტიკა 1
  ტექნიკური სამუშაოები 1
  შესყიდვები 3
  ხარისხის მართვა 1
  ჯანდაცვა 2
  ჯანდაცვა/სოციალური საკითხები 1
  ;