ვაკანსიის ძებნა

საჯარო სამსახურში უზრუნველყოფილია თანაბარი დასაქმების პირობები და დასაქმების მსურველთა განცხადებების განხილვა, მათი ასაკის, კანის ფერის, რელიგიური კუთვნილების, სქესის, ეთნიკური კუთვნილების, ოჯახური მდგომარეობის, პოლიტიკური შეხედულებების, გენდერული იდენტობის, შეზღუდული შესაძლებლობის არსებობის, სექსუალური ორიენტაციისა და ჯანმრთელობის მდგომარეობის მიუხედავად.


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრის ტექნიკური მხარდაჭერის და მომსახურების სამმართველოს ინჟინერი სსიპ - შემოსავლების სამსახური 07.12.2020
საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამმართველოს მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური 10.12.2020
ინფორმაციული ტექნოლოგიების ადმინისტრირების დეპარტამენტის პროგრამისტი სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 09.12.2020
მონაცემთა ბაზების მართვაზე პასუხისმგებელი პირo ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახური 31.01.2021
1 გვერდი 1 -დან (სულ 4 ჩანაწერი)
;