ვაკანსიის ძებნა

საჯარო სამსახურში უზრუნველყოფილია თანაბარი დასაქმების პირობები და დასაქმების მსურველთა განცხადებების განხილვა, მათი ასაკის, კანის ფერის, რელიგიური კუთვნილების, სქესის, ეთნიკური კუთვნილების, ოჯახური მდგომარეობის, პოლიტიკური შეხედულებების, გენდერული იდენტობის, შეზღუდული შესაძლებლობის არსებობის, სექსუალური ორიენტაციისა და ჯანმრთელობის მდგომარეობის მიუხედავად.


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტის ტექნიკური უზრუნველყოფისა და ადმინისტრირების სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი, მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 04.07.2020
კიბერუსაფრთხოების ოპერაციების დეპარტამენტის ინფორმაციული და საკომუნიკაციო სისტემების კონტროლისა და აუდიტის სამმართველოს უფროსი ინჟინერი სსიპ - კიბერუსაფრთხოების ბიურო 03.07.2020
კიბერუსაფრთხოების ოპერაციების დეპარტამენტის ინფორმაციული და საკომუნიკაციო სისტემების კონტროლისა და აუდიტის სამმართველოს ინჟინერი სსიპ - კიბერუსაფრთხოების ბიურო 03.07.2020
1 გვერდი 1 -დან (სულ 3 ჩანაწერი)

ფილტრის მოხსნა X
ადამიანური რესურსების მართვა 1
ადმინისტრაცია 1
არქიტექტურა 1
ბუღალტერია 1
განათლება/მეცნიერება/კულტურა 1
განათლება/სწავლება 2
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 1
დაზღვევის ზედამხედველობა 1
ევროპასთან ინტეგრაცია 1
ეკონომიკური 1
ექსპერტიზა 1
ზედამხედველობა 1
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 3
ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 4
იურიდიული 9
ლოჯისტიკა 1
მართვა/მენეჯმენტი 3
მომსახურება 8
პროგრამირება 3
საარჩევნო ადმინისტრაცია 14
საბაჟო 9
საგადასახადო 1
საინჟინრო საქმე 3
სამშენებლო საქმე 1
სამხედრო აღრიცხვა და გაწვევა 1
საფინანსო/საბიუჯეტო 2
სოციალური სამსახური 2
სტაჟირება 7
ფინანსები 3
ქონების მართვა 2
შესყიდვები 3
ჯანდაცვა 6
;