ვაკანსიის ძებნა

საჯარო სამსახურში უზრუნველყოფილია თანაბარი დასაქმების პირობები და დასაქმების მსურველთა განცხადებების განხილვა, მათი ასაკის, კანის ფერის, რელიგიური კუთვნილების, სქესის, ეთნიკური კუთვნილების, ოჯახური მდგომარეობის, პოლიტიკური შეხედულებების, გენდერული იდენტობის, შეზღუდული შესაძლებლობის არსებობის, სექსუალური ორიენტაციისა და ჯანმრთელობის მდგომარეობის მიუხედავად.


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
შრომითი მიგრაციის სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი (ქუთაისი) სსიპ - დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო 27.09.2021
შრომითი მიგრაციის სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი (ბათუმი) სსიპ - დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო 27.09.2021
შრომითი მიგრაციის სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი (ზუგდიდი) სსიპ - დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო 27.09.2021
მონიტორნგის, სტატისტიკისა და ანალიტიკის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი სსიპ - დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო 27.09.2021
მონიტორნგის, სტატისტიკისა და ანალიტიკის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი სსიპ - დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო 24.09.2021
საფინანსო და ადმინისტრაციული სამსახურის სპეციალისტი სსიპ - დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო 24.09.2021
1 გვერდი 1 -დან (სულ 6 ჩანაწერი)

ფილტრის მოხსნა X
ადამიანური რესურსების მართვა 1
ადმინისტრაცია 3
არქიტექტურა 1
განათლება 1
განათლება/სწავლება 9
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 3
ეკონომიკური 1
ზედამხედველობა 1
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 1
იურიდიული 24
მანდატური 1
მარკეტინგი 1
მომსახურება 1
პოლიტიკა/ანალიტიკა 1
პრობაცია 3
პროგრამირება 1
პროექტების მართვა 1
პროტოკოლი 1
საინჟინრო საქმე 1
სამშენებლო საქმე 1
სამხედრო აღრიცხვა და გაწვევა 2
საქმისწარმოება 2
სოფლის მეურნეობა 11
სოციალური სამსახური 2
სტაჟირება 17
ფინანსები 4
შესყიდვები 4
შიდა აუდიტი 1
შიდა კონტროლი 1
შრომა და დასაქმება 6
ჯანდაცვა 1
ჯანდაცვა/სოციალური საკითხები 1
;