ვაკანსიის ძებნა

საჯარო სამსახურში უზრუნველყოფილია თანაბარი დასაქმების პირობები და დასაქმების მსურველთა განცხადებების განხილვა, მათი ასაკის, კანის ფერის, რელიგიური კუთვნილების, სქესის, ეთნიკური კუთვნილების, ოჯახური მდგომარეობის, პოლიტიკური შეხედულებების, გენდერული იდენტობის, შეზღუდული შესაძლებლობის არსებობის, სექსუალური ორიენტაციისა და ჯანმრთელობის მდგომარეობის მიუხედავად.


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
იურიდიული სამსახურის სახელშეკრულებო უზრუნველყოფის სამმართველოს მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი 26.06.2021
იურიდიული დეპარტამენტის სახელშეკრულებო ვალდებულებათა მონიტორინგის სამსახურის წამყვანი სპეციალისტი სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 02.07.2021
კანცელარიისა და მოქალაქეთა მისაღები განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი მცხეთის რაიონული სასამართლო 26.06.2021
ადმინისტრაციული დეპარტამენტის მრჩეველი (სამართლებრივი უზრუნველყოფის მიმართულებით) სსიპ - დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო 26.06.2021
თბილისის სააღსრულებო ბიუროს აღმასრულებელი სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო 30.06.2021
იურიდიული დეპარტამენტის სასამართლოებთან ურთიერთობის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 26.06.2021
პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი – იურიდიული სამსახურის უფროსი ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის მერია 25.06.2021
კახეთის სააღსრულებო ბიუროს აღმასრულებელი სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო 23.06.2021
1 გვერდი 1 -დან (სულ 8 ჩანაწერი)

ფილტრის მოხსნა X
აგრარული 3
ადმინისტრაცია 1
არქიტექტურა 5
აუდიტი 5
განათლება 1
განათლება/სწავლება 14
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 7
გეოლოგია 2
ზედამხედველობა 3
თავდაცვა/უშიშროება/უსაფრთხოება 1
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 1
ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 5
იურიდიული 8
ლოჯისტიკა 1
მართვა/მენეჯმენტი 7
მომსახურება 20
პროგრამირება 1
საერთაშორისო ურთიერთობები 1
საზოგადოებასთან ურთიერთობა 1
საზღვაო 1
საინვესტიციო პროექტები 1
საინჟინრო საქმე 3
საქმისწარმოება 2
სივრცითი დაგეგმარება 1
სისტემური ადმინისტრატორი 1
სოციალური სამსახური 6
სპორტი/ახალგაზრდულ საქმეთა საკითხები 1
სტაჟირება 20
სტატისტიკა 1
ტყის მართვა 1
ფინანსები 2
ქონების აღრიცხვა/მონიტორინგი 1
ქონების მართვა 1
შესყიდვები 2
ჯანდაცვა 2
ჯანდაცვა/სოციალური საკითხები 1
;