ვაკანსიის ძებნა

საჯარო სამსახურში უზრუნველყოფილია თანაბარი დასაქმების პირობები და დასაქმების მსურველთა განცხადებების განხილვა, მათი ასაკის, კანის ფერის, რელიგიური კუთვნილების, სქესის, ეთნიკური კუთვნილების, ოჯახური მდგომარეობის, პოლიტიკური შეხედულებების, გენდერული იდენტობის, შეზღუდული შესაძლებლობის არსებობის, სექსუალური ორიენტაციისა და ჯანმრთელობის მდგომარეობის მიუხედავად.


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამსახურის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სსიპ - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო 17.04.2021
სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამსახურის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სსიპ - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო 17.04.2021
სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამსახურის მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სსიპ - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო 17.04.2021
აპარატის საკადრო და საორგანიზაციო საკითხთა განყოფილების სხდომის მდივანი ქ. ქუთაისის საქალაქო სასამართლო 22.04.2021
ადმინისტრაციული დეპარტამენტის სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და ანალიტიკის სამმართველოს სტაჟიორი სსიპ - სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტო 26.04.2021
გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის აპარატის უფროსი საქართველოს პარლამენტი 16.04.2021
ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის სამდივნოს სტაჟიორი საქართველოს უზენაესი სასამართლო 21.04.2021
სამოქალაქო საქმეთა პალატის სამდივნოს სტაჟიორი საქართველოს უზენაესი სასამართლო 21.04.2021
სისხლის სამართლის საქმეთა პალატის სამდივნოს სტაჟიორი საქართველოს უზენაესი სასამართლო 21.04.2021
სხდომის მდივანი ზუგდიდის რაიონული სასამართლო 20.04.2021
კანცელარიისა და მოქალაქეთა მისაღების სპეციალისტი ზუგდიდის რაიონული სასამართლო 20.04.2021
მაგისტრატი მოსამართლის აპარატის სხდომის მდივნი ზუგდიდის რაიონული სასამართლო 20.04.2021
სასამართლოს აპარატის კანცელარიისა და მოქალაქეთა მისაღები განყოფილების სპეციალისტი რუსთავის საქალაქო სასამართლო 16.04.2021
პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - იურიდიულ საკითხებში ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 14.04.2021
ტრანსპორტისა და ლოგისტიკის განვითარების პოლიტიკის დეპარტამენტის კონსულტანტი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 16.04.2021
ადმინისტრაციული დეპარტამენტის იურისტი სსიპ - აწარმოე საქართველოში 20.04.2021
ზუგდიდის იურიდიული დახმარების ბიუროს ადვოკატი სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური 15.04.2021
1 გვერდი 1 -დან (სულ 17 ჩანაწერი)

ფილტრის მოხსნა X
ადამიანის უფლებები 3
ადგილობრივი თვითმმართველობა 1
არქიტექტურა 9
ბუღალტერია 1
განათლება/სწავლება 3
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 3
გაყიდვები 1
გეო მონაცემთა ბაზები და პროგრამირება 2
ეკონომიკური 2
თავდაცვა/უშიშროება/უსაფრთხოება 1
ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 1
იურიდიული 17
იურიდიული და ანალიტიკა 1
კულტურა 1
ლოჯისტიკა 3
მართვა/მენეჯმენტი 12
მარკეტინგი 1
მონიტორინგი 4
პროექტების მართვა 2
საერთაშორისო ურთიერთობები 4
საზოგადოებასთან ურთიერთობა 2
საინვესტიციო პროექტები 1
საინჟინრო საქმე 2
სამხედრო აღრიცხვა და გაწვევა 2
სასჯელაღსრულება 31
საქმისწარმოება 1
სოციალური სამსახური 2
სპორტი/ახალგაზრდულ საქმეთა საკითხები 1
სტაჟირება 2
ტრანსპორტი 9
ქონების აღრიცხვა/მონიტორინგი 1
ქონების განკარგვა 4
შესყიდვები 3
შიდა აუდიტი 1
შრომა და დასაქმება 2
ჯანდაცვა 2
;