ვაკანსიის ძებნა


პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
იურიდიულ საკითხთა და ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტრო 07.04.2017
იურიდიული დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 18.04.2017
სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის სამდივნოს სხდომის მდივანი თბილისის საქალაქო სასამართლო 05.04.2017
სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის სამდივნოს სხდომის მდივანი თბილისის საქალაქო სასამართლო 05.04.2017
საერთაშორისო სასამართლოებში სახელმწიფო წარმომადგენლობის დეპარტამენტის დავების წარმოების სამმართველოს მრჩეველი საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 04.04.2017
საერთაშორისო სასამართლოებში სახელმწიფო წარმომადგენლობის დეპარტამენტის გადაწყვეტილებების აღსრულებაზე ზედამხედველობის სამმართველოს მრჩეველი საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 04.04.2017
იურიდიული დეპარტამენტის სასამართლოებთან ურთიერთობის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 29.03.2017
ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში საქართველოდან ასარჩევი მოსამართლე საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 13.04.2017
1 გვერდი 1 -დან (სულ 8 ჩანაწერი)

აგრარული 1
ადამიანური რესურსების მართვა 1
ადმინისტრაცია 6
განათლება/სწავლება 2
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 1
ევროპასთან ინტეგრაცია 2
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 2
ინფორმაციული უსაფრთხოება 1
იურიდიული 8
იურიდიული და ანალიტიკა 1
მანდატური 1
მართვა/მენეჯმენტი 5
მარკეტინგი 2
მომსახურება 6
მონიტორინგი 2
პროგრამირება 1
საარქივო საქმე 6
საარჩევნო ადმინისტრაცია 4
საბაჟო 5
საგარეო ურთიერთობები 3
საზოგადოებასთან ურთიერთობა 6
საინჟინრო საქმე 2
სამდივნო/საოფისე საქმე 2
საქმისწარმოება 4
სოფლის მეურნეობა 12
სოციალური სამსახური 1
სპორტი/ახალგაზრდულ საქმეთა საკითხები 1
სტაჟირება 7
შესყიდვები 3
ჯანდაცვა 23