ვაკანსიის ძებნა

საჯარო სამსახურში უზრუნველყოფილია თანაბარი დასაქმების პირობები და დასაქმების მსურველთა განცხადებების განხილვა, მათი ასაკის, კანის ფერის, რელიგიური კუთვნილების, სქესის, ეთნიკური კუთვნილების, ოჯახური მდგომარეობის, პოლიტიკური შეხედულებების, გენდერული იდენტობის, შეზღუდული შესაძლებლობის არსებობის, სექსუალური ორიენტაციისა და ჯანმრთელობის მდგომარეობის მიუხედავად.


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებთან ურთიერთობის სამსახურის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია 03.12.2021
ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებთან ურთიერთობის სამსახურის მესამე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია 03.12.2021
ქვემო ქართლის რეგიონული სამმართველოს მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - იურისტი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი 08.12.2021
აჭარისა და გურიის რეგიონული სამმართველოს მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - იურისტი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი 08.12.2021
დასავლეთის რეგიონული სამმართველოს მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - იურისტი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი 08.12.2021
სამოქალაქო, პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებების დაცვის დეპარტამენტის უფროსი პეციალისტი სახალხო დამცველის აპარატი 08.12.2021
არასრულწლოვანთა რეფერირების ცენტრის იურისტი სსიპ - დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო 30.11.2021
მეწარმეთა და იურიდიულ პირთა რეგისტრაციის დეპარტამენტის ბიზნესის რეგისტრაციის სამსახურის რეგისტრატორი სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო 05.12.2021
იმერეთის, რაჭა–ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის სააღსრულებო ბიუროს სტაჟიორი (ქუთაისი) სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო 05.12.2021
იურიდიული განყოფილების უფროსი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 04.12.2021
საერთაშორისო საჯარო სამართლის დეპარტამენტის მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 03.12.2021
საერთაშორისო სასამართლოებში სახელმწიფო წარმომადგენლობის დეპარტამენტის დავების წარმოების სამმართველოს მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 03.12.2021
1 გვერდი 1 -დან (სულ 12 ჩანაწერი)

ფილტრის მოხსნა X
ადმინისტრაცია 1
არქიტექტურა 7
განათლება 4
განათლება/სწავლება 1
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 18
გაყიდვები 1
გეოლოგია 3
დაცვა/უსაფრთხოება 1
ეკონომიკური 2
ენერგეტიკა 2
ზედამხედველობა 3
თარგმნა/რედაქტირება 1
იურიდიული 12
კულტურა 2
ლოჯისტიკა 1
მანდატური 1
მართვა/მენეჯმენტი 6
მონიტორინგი 1
პოლიტიკა/ანალიტიკა 1
საარქივო საქმე 1
საგარეო ვაჭრობა 1
საერთაშორისო ურთიერთობები 1
საინვესტიციო 1
საინვესტიციო პროექტები 2
საინჟინრო საქმე 1
საქმისწარმოება 1
სოციალური სამსახური 1
სტაჟირება 8
სტატისტიკა 1
ტექნიკური სამუშაოები 1
ტყის მართვა 1
ფინანსები 1
შესყიდვები 5
ჯანდაცვა 2
ჯანდაცვა/სოციალური საკითხები 1
;