ვაკანსიის ძებნა

საჯარო სამსახურში უზრუნველყოფილია თანაბარი დასაქმების პირობები და დასაქმების მსურველთა განცხადებების განხილვა, მათი ასაკის, კანის ფერის, რელიგიური კუთვნილების, სქესის, ეთნიკური კუთვნილების, ოჯახური მდგომარეობის, პოლიტიკური შეხედულებების, გენდერული იდენტობის, შეზღუდული შესაძლებლობის არსებობის, სექსუალური ორიენტაციისა და ჯანმრთელობის მდგომარეობის მიუხედავად.


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
სამცხე–ჯავახეთის სააღსრულებო ბიუროს სტაჟიორი (ახალციხე) სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო 25.09.2021
აჭარისა და გურიის სააღსრულებო ბიუროს სტაჟიორი (ბათუმი) სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო 25.09.2021
აჭარისა და გურიის სააღსრულებო ბიუროს სტაჟიორი (ოზურგეთი) სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო 25.09.2021
კახეთის სააღსრულებო ბიუროს სტაჟიორი (თელავი) სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო 25.09.2021
კახეთის სააღსრულებო ბიუროს სტაჟიორი (გურჯაანი) სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო 25.09.2021
კახეთის სააღსრულებო ბიუროს სტაჟიორი (წნორი) სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო 25.09.2021
იმერეთის, რაჭა–ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის სააღსრულებო ბიუროს სტაჟიორი (ქუთაისი) სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო 25.09.2021
ქვემო ქართლის სააღსრულებო ბიუროს სტაჟიორი (რუსთავი) სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო 25.09.2021
სამეგრელოსა და ზემო სვანეთის სააღსრულებო ბიუროს სტაჟიორი (ზუგდიდი) სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო 25.09.2021
შიდა ქართლისა და მცხეთა–მთიანეთის სააღსრულებო ბიუროს სტაჟიორი (გორი) სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო 25.09.2021
შიდა ქართლისა და მცხეთა–მთიანეთის სააღსრულებო ბიუროს სტაჟიორი (მცხეთა) სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო 25.09.2021
ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს სტაჟიორი ქ. ქუთაისის საქალაქო სასამართლო 27.09.2021
სხდომის მდივანი ზუგდიდის რაიონული სასამართლო 26.09.2021
შიდა ქართლისა და მცხეთა-მთიანეთის საოლქო პროკურატურის საგამოძიებო სამმართველოს უფროსი გამომძიებელი საქართველოს პროკურატურა 28.09.2021
სამცხე-ჯავახეთის საოლქო პროკურატურის საგამოძიებო სამმართველოს უფროსი გამომძიებელი საქართველოს პროკურატურა 28.09.2021
რუსთავის საქალაქო სასამართლოს აპარატის საკადრო და საორგანიზაციო საკითხთა განყოფილების სხდომის მდივანი რუსთავის საქალაქო სასამართლო 23.09.2021
სამართალშემოქმედების დეპარტამენტის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (კერძო სამართლის მიმართულებით) საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 20.09.2021
საგანმანათლებლო რესურსცენტრის იურისტი - შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი ქალაქ თეთრიწყაროს საგანმანათლებლო რესურსცენტრი 19.09.2021
შრომითი ხელშეკრულებით დასაკავებელი პოზიცია (იურიდიული და საინვესტიციო პროექტების სამსახურის საინვესტიციო პროექტების მართვისა და ხელშეკრულებების მონიტორინგის სამმართველოს შტატგარეშე მოსამსახურე - იურისტი) სსიპ - ქონების მართვის სააგენტო 18.09.2021
საქართველოს პროკურატურის გამომძიებლის უფლებამოსილების განმახორციელებელი სტაჟიორი საქართველოს პროკურატურა 19.09.2021
საქართველოს პროკურატურის საპროკურორო უფლებამოსილების განმახორციელებელი სტაჟიორი საქართველოს პროკურატურა 19.09.2021
საერთაშორისო სასამართლოებში სახელმწიფო წარმომადგენლობის დეპარტამენტის დავების წარმოების სამმართველოს პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 20.09.2021
ხელშეკრულებათა ექსპერტიზისა და სასამართლო წარმომადგენლობის დეპარტამენტის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 24.09.2021
ხელშეკრულებათა ექსპერტიზისა და სასამართლო წარმომადგენლობის დეპარტამენტის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 24.09.2021
1 გვერდი 1 -დან (სულ 24 ჩანაწერი)

ფილტრის მოხსნა X
ადამიანური რესურსების მართვა 1
ადმინისტრაცია 3
არქიტექტურა 1
განათლება 1
განათლება/სწავლება 9
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 3
ეკონომიკური 1
ზედამხედველობა 1
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 1
იურიდიული 24
მანდატური 1
მარკეტინგი 1
მომსახურება 1
პოლიტიკა/ანალიტიკა 1
პრობაცია 3
პროგრამირება 1
პროექტების მართვა 1
პროტოკოლი 1
საინჟინრო საქმე 1
სამშენებლო საქმე 1
სამხედრო აღრიცხვა და გაწვევა 2
საქმისწარმოება 2
სოფლის მეურნეობა 11
სოციალური სამსახური 2
სტაჟირება 17
ფინანსები 4
შესყიდვები 4
შიდა აუდიტი 1
შიდა კონტროლი 1
შრომა და დასაქმება 6
ჯანდაცვა 1
ჯანდაცვა/სოციალური საკითხები 1
;