ვაკანსიის ძებნა


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
მსჯავრდებულთა რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის სამმართველოს სოციალური მუშაკი (იმერეთის პრობაციის ბიუროს სამოქმედო ტერიტორია) სსიპ - დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო 21.02.2020
მსჯავრდებულთა რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის სამმართველოს სოციალური მუშაკი (იმერეთის პრობაციის ბიუროს სამოქმედო ტერიტორია) სსიპ - დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო 21.02.2020
ეკონომიკური დეპარტამენტის დაგეგმვის და შესყიდვების სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი (II კატეგორია) სსიპ - ლ. სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო 21.02.2020
თბილისის პრობაციის ბიუროს სპეციალისტი სსიპ - დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო 21.02.2020
თბილისის პრობაციის ბიუროს სპეციალისტი სსიპ - დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო 21.02.2020
იმერეთის პრობაციის ბიუროს სპეციალისტი სსიპ - დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო 21.02.2020
აჭარის პრობაციის ბიუროს სპეციალისტი სსიპ - დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო 21.02.2020
შიდა ქართლის პრობაციის ბიუროს სპეციალისტი სსიპ - დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო 21.02.2020
გენერალური ინსპექციის სამხედრო და სამოქალაქო მიმართულებით ინსპექტირებისა და სამსახურებრივი შემოწმების მთავარი სამმართველოს სამხედრო და სამოქალაქო მიმართულებით ინსპექტირების სამმართველოს მთავარი ინსპექტორი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 21.02.2020
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის ეკონომიკური დეპარტამენტის საბუღალტრო აღრიცხვის სამმართველოს II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 24.02.2020
შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის საქალაქო სამსახურის ინსპექტირების, შრომის უსაფრთხოების ორგანიზებისა და მართვის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია 21.02.2020
ინფორმატიკის მიმართულების ასისტენტ-პროფესორი სსიპ - დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია 23.03.2020
ინფორმატიკის მიმართულების ასისტენტ-პროფესორი სსიპ - დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია 23.03.2020
ადმინისტრაციული სამსახურის მთავარი სპეციალისტი (იურისტი) სსიპ - დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო 20.02.2020
ფინანსური და ადმინისტრაციული სამსახურის შესყიდვებისა და მატერიულური უზრუვენველყოფის უფროსი სპეციალისტი სსიპ - დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო 20.02.2020
საზოგადოებასთან და დონორებთან ურთიერთობის მთავარი სპეციალისტი სსიპ - დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო 20.02.2020
დასაქმების პროგრამების უფროსი სპეციალისტი სსიპ - დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო 20.02.2020
დასაქმების პროგრამების სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი სსიპ - დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო 20.02.2020
აღრიცხვისა და მოძიების სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი სსიპ - დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო 20.02.2020
რეკომენდაციების მონიტორინგის განყოფილების უფროსი თელავის მუნიციპალიტეტის მერია 20.02.2020
შიდა აუდიტის განყოფილების უფროსი თელავის მუნიციპალიტეტის მერია 20.02.2020
მოქალაქეთა მომსახურების, საქმისწარმოების, საზოგადოებასთან ურთიერთობის და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი თელავის მუნიციპალიტეტის მერია 20.02.2020
ადმინისტრაციული სამსახურის მერის წარმომადგენელთა საქმიანობის კოორდინაციის განყოფილების უმცროსი სპეციალისტი თელავის მუნიციპალიტეტის მერია 20.02.2020
ადმინისტრაციული სამსახურის მერის წარმომადგენელთა საქმიანობის კოორდინაციის განყოფილების უმცროსი სპეციალისტი თელავის მუნიციპალიტეტის მერია 20.02.2020
იურიდიული სამსახურის ადგილობრივი მოსაკრებლის ადმინისტრირების განყოფილების უმცროსი სპეციალისტი თელავის მუნიციპალიტეტის მერია 20.02.2020
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის უფროსი თელავის მუნიციპალიტეტის მერია 20.02.2020
მცხეთა-მთიანეთის რეგიონული წარმომადგენელი სსიპ - საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ 28.02.2020
საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრის პროექტების დაგეგმვისა და მართვის სამმართველო მთავარი ანალიტიკოსი სსიპ - შემოსავლების სამსახური 25.02.2020
საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრის ვებ რესურსების მართვის სამმართველოს მთავარი პროგრამისტი სსიპ - შემოსავლების სამსახური 25.02.2020
საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრის ვებ რესურსების მართვის სამმართველოს პროგრამისტი სსიპ - შემოსავლების სამსახური 25.02.2020
საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრის პროგრამული უზრუნველყოფის სამმართველოს წამყვანი პროგრამისტი სსიპ - შემოსავლების სამსახური 25.02.2020
საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრის სისტემური არქიტექტურის და მონაცემთა გაცვლის სამმართველოს წამყვანი პროგრამისტი სსიპ - შემოსავლების სამსახური 25.02.2020
საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის II სტრუქტურული ერთეულის – ბიუჯეტის დაგეგმარების, ფორმირებისა და ხაზინის განყოფილების უფროსი ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერია 21.02.2020
შიდა აუდიტისა და ინსპექტირების სამსახურის მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერია 20.02.2020
მონიტორინგის დეპარტამენტის მომსახურების ხარისხის მართვისა და კონტროლის სამმართველოს I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 24.02.2020
„ინკლუზიური სწავლების ხელშეწყობის" პროგრამის, „საჯარო სკოლებში ინტეგრირებული კლასების დაფინანსების“ ქვეპროგრამის ექსპერტი საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 20.02.2020
ადმინისტრაციული სამსახურის საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და საინფორმაციო განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი აბაშის მუნიციპალიტეტის მერია 20.02.2020
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ვეტერანთა საქმეების განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი აბაშის მუნიციპალიტეტის მერია 20.02.2020
ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის კეთილმოწყობის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი აბაშის მუნიციპალიტეტის მერია 20.02.2020
მერის წარმომადგენელი ნაესაკოვოს ადმინისტრაციულ ერთეულში აბაშის მუნიციპალიტეტის მერია 20.02.2020
მერიის კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის უფროსის მოადგილე აბაშის მუნიციპალიტეტის მერია 20.02.2020
სოფლის მეურნეობის და მიწის რესურსების სამსახურის - მიწისა და ბუნებრივი რესურსების განყოფილების უფროსი აბაშის მუნიციპალიტეტის მერია 20.02.2020
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის ეკონომიკური დეპარტამენტის საბუღალტრო აღრიცხვის სამმართველოს I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 24.02.2020
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის საზოგადოებრივი მისაღებისა და სატელეფონო მომსახურების სამმართველოს II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (N15 პენიტენციური დაწესებულება) სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 24.02.2020
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის საზოგადოებრივი მისაღებისა და სატელეფონო მომსახურების სამმართველოს II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (N15 პენიტენციური დაწესებულება) სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 24.02.2020
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის საზოგადოებრივი მისაღებისა და სატელეფონო მომსახურების სამმართველოს II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (N12 და N16 პენიტენციური დაწესებულება) სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 24.02.2020
მონიტორინგის დეპარტამენტის თავისუფლებააღკვეთილ პირთა უფლებების დაცვის სამმართველოს II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 24.02.2020
მონიტორინგის დეპარტამენტის სამსახურებრივი შემოწმების სამმართველოს I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 24.02.2020
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის საზოგადოებრივი მისაღებისა და სატელეფონო მომსახურების სამმართველოს II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (N17 პენიტენციური დაწესებულება) სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 24.02.2020
საჯარო სამსახურში ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტის სპეციალისტი სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო 20.02.2020
5 გვერდი 6 -დან (სულ 292 ჩანაწერი)

ფილტრის მოხსნა X
ადამიანის უფლებები 2
ადამიანური რესურსების მართვა 4
ადგილობრივი თვითმმართველობა 5
ადმინისტრაცია 13
ანალიტიკა 3
არქიტექტურა 1
აუდიტი 7
ბუღალტერია 4
განათლება 1
განათლება/მეცნიერება/კულტურა 1
განათლება/სწავლება 5
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 3
ექსპერტიზა 3
ზედამხედველობა 3
თავდაცვა/უშიშროება/უსაფრთხოება 6
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 11
ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 7
იურიდიული 27
კვლევა 2
კვლევა/სამეცნიერო საქმე 1
კოორდინაცია 2
ლოჯისტიკა 7
მართვა/მენეჯმენტი 12
მომსახურება 16
მონიტორინგი 4
პრობაცია 4
პროექტების მართვა 5
საერთაშორისო ურთიერთობები 2
საზოგადოებასთან ურთიერთობა 11
საინვესტიციო პროექტები 1
საინჟინრო საქმე 1
სამეურნეო 1
სამხედრო აღრიცხვა და გაწვევა 2
სასჯელაღსრულება 7
საფინანსო/საბიუჯეტო 3
საქმისწარმოება 9
სოფლის მეურნეობა 1
სოციალური სამსახური 16
სტაჟირება 24
ტელეკომუნიკაციები 1
ტექნიკური სამუშაოები 1
ტყის მართვა 9
ფინანსები 3
ფსიქოლოგია 2
ქონების განკარგვა 1
შესყიდვები 7
შიდა აუდიტი 7
შრომა და დასაქმება 3
შრომის უსაფრთხოება 1
ხარისხის მართვა 1
ჯანდაცვა 18
ჯანდაცვა/სოციალური საკითხები 1
;