ვაკანსიის ძებნა

საჯარო სამსახურში უზრუნველყოფილია თანაბარი დასაქმების პირობები და დასაქმების მსურველთა განცხადებების განხილვა, მათი ასაკის, კანის ფერის, რელიგიური კუთვნილების, სქესის, ეთნიკური კუთვნილების, ოჯახური მდგომარეობის, პოლიტიკური შეხედულებების, გენდერული იდენტობის, შეზღუდული შესაძლებლობის არსებობის, სექსუალური ორიენტაციისა და ჯანმრთელობის მდგომარეობის მიუხედავად.


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
0 გვერდი 0 -დან (სულ 0 ჩანაწერი)

ფილტრის მოხსნა X
ადამიანის უფლებები 1
არქიტექტურა 4
აუდიტი 1
განათლება/სწავლება 5
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 11
გეოლოგია 1
ზედამხედველობა 1
ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 4
იურიდიული 2
კოორდინაცია 1
მართვა/მენეჯმენტი 5
მომსახურება 18
პრობაცია 1
პროექტების მართვა 1
საერთაშორისო ურთიერთობები 1
საზოგადოებასთან ურთიერთობა 1
საქმისწარმოება 6
სოფლის მეურნეობა 1
სოციალური სამსახური 8
სპორტი/ახალგაზრდულ საქმეთა საკითხები 1
სტაჟირება 1
სტატისტიკა 1
ტექნიკური სამუშაოები 1
ტყის მართვა 2
ფინანსები 2
ქონების მართვა 4
შესყიდვები 3
შიდა აუდიტი 1
ხარისხის მართვა 1
ჯანდაცვა 2
ჯანდაცვა/სოციალური საკითხები 4
;