ვაკანსიის ძებნა


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
მერის წარმომადგენელი ჭალა-წყაროსუბნის ადმინისტრაციიულ ერთეულში I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი გორის მუნიციპალიტეტის მერია 22.06.2019
მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ინფრასტრუქტურის განვითარების და კეთილმოწყობის განყოფილების I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი გორის მუნიციპალიტეტის მერია 22.06.2019
ადმინისტრაციული მენეჯერი სსიპ - საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტო 22.06.2019
საბაჟო დეპარტამენტის გაფორმების ეკონომიკური ზონა - "თბილისი" გაფორმების ეკონომიკური ზონის უფროსის მოადგილე სსიპ - შემოსავლების სამსახური 22.06.2019
საბაჟო დეპარტამენტის საბაჟო გამშვები პუნქტი - "ფოთისა და ყულევის პორტები და ფოთის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონა" ცვლის უფროსი სსიპ - შემოსავლების სამსახური 22.06.2019
საბაჟო დეპარტამენტის საბაჟო გამშვები პუნქტი - "ყაზბეგი" ცვლის უფროსი სსიპ - შემოსავლების სამსახური 22.06.2019
საბაჟო დეპარტამენტის გაფორმების ეკონომიკური ზონა - "ბათუმი" გაფორმების ეკონომიკური ზონის უფროსი სსიპ - შემოსავლების სამსახური 22.06.2019
საბაჟო დეპარტამენტის საბაჟო რისკების მართვის სამმართველოს უფროსი სსიპ - შემოსავლების სამსახური 22.06.2019
საბაჟო დეპარტამენტის გაფორმების ეკონომიკური ზონა - "თბილისი" სასაქონლო ოპერაციების სამმართველოს უფროსი სსიპ - შემოსავლების სამსახური 22.06.2019
საბაჟო დეპარტამენტის სანიტარული, ფიტოსანიტარული და ვეტერინარული კონტროლის სამმართველოს სასაზღვრო ინსპექციის №2 განყოფილების უფროსი სსიპ - შემოსავლების სამსახური 22.06.2019
საქართველოს გენერალური პროკურატურის ადმინისტრაციის ორგანიზაციული უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსი საქართველოს პროკურატურა 26.06.2019
სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის სამდივნოს მთავარი კონსულტანტი-მოსამართლის თანაშემწე თბილისის საქალაქო სასამართლო 21.06.2019
საინფორმაციო-ანალიტიკური დეპარტამენტის ტექნოლოგიებისა და განვითარების სამმართველოს I განყოფილების პროგრამისტი საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 21.06.2019
სტაჟიორი თელავის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 21.06.2019
სტაჟირება ახალციხის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 21.06.2019
სტაჟიორი ხონის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 21.06.2019
შიდა ქართლის სატყეო სამსახურის გორის სატყეო უბნის უფროსი სსიპ - ეროვნული სატყეო სააგენტო 21.06.2019
დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის აპარატის კონსულტანტი საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო 21.06.2019
დონორებთან ურთიერთობისა და საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი სსიპ - საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო 21.06.2019
დირექტორის მოადგილე სსიპ - ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი 21.06.2019
სატელეფონო ცენტრის უფროსი სპეციალისტი (II კატეგორია) სსიპ - იუსტიციის სახლი 21.06.2019
მერის წარმომადგენლის თანაშემწე ოლადაურის ადმინისტრაციულ ერთეულში შუახევის მუნიციპალიტეტის მერია 21.06.2019
ცენტრალიზებული შესყიდვების დეპარტამენტის შესყიდვების ობიექტების აგრეგირების სამმართველოს III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო 21.06.2019
ცენტრალიზებული შესყიდვების დეპარტამენტის ბაზრის კვლევის სამმართველოს III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო 21.06.2019
ცენტრალიზებული შესყიდვების დეპარტამენტის უფროსი სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო 21.06.2019
ცენტრალიზებული შესყიდვების დეპატრამენტის უფროსის მოადგილე სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო 21.06.2019
ცენტრალიზებული შესყიდვების დეპარტამენტის შესყიდვების ობიექტების აგრეგირების სამმართველოს უფროსი სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო 21.06.2019
ცენტრალიზებული შესყიდვების დეპარტამენტის შესყიდვების ობიექტების აგრეგირების სამმართველოს I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო 21.06.2019
ცენტრალიზებული შესყიდვების დეპარტამენტის შესყიდვების ობიექტების აგრეგირების სამმართველოს II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო 21.06.2019
ცენტრალიზებული შესყიდვების დეპარტამენტის ბაზრის კვლევის სამმართველოს უფროსი სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო 21.06.2019
ცენტრალიზებული შესყიდვების დეპარტამენტის ბაზრის კვლევის სამმართველოს I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო 21.06.2019
ცენტრალიზებული შესყიდვების დეპარტამენტის ბაზრის კვლევის სამმართველოს II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო 21.06.2019
ცენტრალიზებული შესყიდვების დეპარტამენტის სატენდერო დოკუმენტაციის შემუშავების სამმართველოს უფროსი სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო 21.06.2019
მერის წარმომადგენელი ონის მუნიციპალიტეტის შეუბნის ადმინისტრაციულ ერთეულში ონის მუნიციპალიტეტის მერია 21.06.2019
ჰიდრომელიორაციისა და მიწის მართვის დეპარტამენტის ჰიდრომელიორაციის სამმართველოს პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 21.06.2019
აუდიტორ-ასისტენტი სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 21.06.2019
შიდა აუდიტის დეპარტამენტის - შიდა აუდიტის სამსახურის უფროსი სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 21.06.2019
შიდა აუდიტის დეპარტამენტის ორგანიზაციული რისკების ანალიზის სამსახურის მთავარი ანალიტიკოსი სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 21.06.2019
მცენარეთა ინტეგრირებული დაცვის კვლევის დეპარტამენტის ვირუსოლოგიის ლაბორატორიის უფროსი სპეციალისტი სსიპ - სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი 20.06.2019
ვაკე-საბურთალოს სერვის ცენტრის იურისტი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო 21.06.2019
ყაზბეგის რაიონული განყოფილების მთავარი სპეციალისტი (იურისტი) სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო 20.06.2019
ხულოს რაიონული განყოფილების მთავარი სპეციალისტი (იურისტი) სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო 20.06.2019
ონის რაიონული განყოფილების მთავარი სპეციალისტი (იურისტი) სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო 20.06.2019
თბილისის სოციალური მომსახურების საქალაქო ცენტრის გლდანი – ნაძლადევის სერვის ცენტრის სოციალური მუშაკი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო 20.06.2019
ქვემო ქართლის სოციალური მომსახურების სამხარეო ცენტრის სოციალური მუშაკი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო 20.06.2019
დუშეთის რაიონული განყოფილების სოციალური მუშაკი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო 20.06.2019
გარდაბნის რაიონული განყოფილების სოციალური მუშაკი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო 20.06.2019
ჭიათურის რაიონული განყოფილების სოციალური მუშაკი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო 20.06.2019
სიღნაღის რაიონული განყოფილების სოციალური მუშაკი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო 20.06.2019
ბათუმის სოციალური მომსახურების ცენტრის სოციალური მუშაკი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო 20.06.2019
4 გვერდი 5 -დან (სულ 250 ჩანაწერი)

ფილტრის მოხსნა X
ადგილობრივი თვითმმართველობა 13
ადმინისტრაცია 2
არქიტექტურა 4
აუდიტი 3
ბუღალტერია 1
განათლება 2
განათლება/მეცნიერება/კულტურა 2
განათლება/სწავლება 31
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 19
გეო მონაცემთა ბაზები და პროგრამირება 1
დაცვა/უსაფრთხოება 1
ეკონომიკური 3
ექსპერტიზა 1
ზედამხედველობა 15
თავდაცვა/უშიშროება/უსაფრთხოება 1
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 13
ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 2
იურიდიული 28
იურიდიული და ანალიტიკა 3
კვლევა და ანალიზი 1
კვლევა/სამეცნიერო საქმე 1
კოორდინაცია 1
ლოჯისტიკა 2
მართვა/მენეჯმენტი 7
მარკეტინგი 1
მომსახურება 8
მონიტორინგი 1
პოლიტიკა/ანალიტიკა 1
პროტოკოლი 1
საბაჟო 7
საგადასახადო 1
საერთაშორისო ურთიერთობები 3
საზოგადოებასთან ურთიერთობა 1
საინჟინრო საქმე 2
სამეურნეო 1
სამხედრო აღრიცხვა და გაწვევა 2
საორგანიზაციო საქმიანობა 1
სასჯელაღსრულება 1
საფინანსო/საბიუჯეტო 4
საქმისწარმოება 1
სივრცითი დაგეგმარება 1
სოფლის მეურნეობა 2
სტაჟირება 7
ტექნიკური სამუშაოები 1
ტყის მართვა 4
ფსიქოლოგია 1
შესყიდვები 23
შეფასება/აკრედიტაცია 1
შიდა კონტროლი 1
ხელოვნებათმცოდნეობა 1
ჯანდაცვა 3
ჯანდაცვა/სოციალური საკითხები 12
;