ვაკანსიის ძებნა


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
კაპიტალის ბაზრის განვითარებისა და საპენსიო რეფორმის დეპარტამენტის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 18.12.2019
აუდიტორ-ასისტენტი სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 15.12.2019
სტუდენტთა პანსიონისა და სასტუმროს მორიგე სსიპ - კოლეჯი "აისი" 17.12.2019
კანცელარიისა და მოქალაქეთა მისაღები განყოფილების უფროსი ბოლნისის რაიონული სასამართლო 15.12.2019
საკადრო და საორგანიზაციო საკითხთა განყოფილება მოსამართლის თანაშემწე ბოლნისის რაიონული სასამართლო 15.12.2019
საკადრო და საორგანიზაციო საკითხთა განყოფილება სხდომის მდივანი ბოლნისის რაიონული სასამართლო 15.12.2019
მანდატურის სამსახურის მანდატური ბოლნისის რაიონული სასამართლო 15.12.2019
ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და ლოჯისტიკის სამსახურის მძღოლი სსიპ - იუსტიციის სახლი 15.12.2019
საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი სსიპ - საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური 15.12.2019
იურიდიული დეპარტამენტის სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსის მოადგილე საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 15.12.2019
იურიდიული დეპარტამენტის სასამართლოებში წარმომადგენლობის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 15.12.2019
იურიდიული დეპარტამენტის სამართალშემოქმედების სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 15.12.2019
იურიდიული დეპარტამენტის სამართალშემოქმედების სამმართველოს უფროსის მოადგილე საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 15.12.2019
იურიდიული დეპარტამენტის სამართალშემოქმედების სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 15.12.2019
მთავარი სპეციალისტი - ინგლისური ენის მიმართულებით ა(ა)იპ - "ვანის ტურიზმის ცენტრი" 22.12.2019
შიდა აუდიტის სამსახურის შიდა აუდიტის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერია 15.12.2019
შიდა აუდიტის სამსახურის შიდა აუდიტის განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერია 15.12.2019
შიდა აუდიტის სამსახურის ინსპექტირების განყოფილების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერია 15.12.2019
შიდა აუდიტის სამსახურის ინსპექტირების განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერია 15.12.2019
საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის ფინანსებისა და ბუღალტრული აღრიცხვა - ანგარიშგების განყოფილების მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერია 15.12.2019
სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარების, ანალიზისა და მონიტორინგის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერია 15.12.2019
ადმინისტრაციული სამსახურის მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერია 15.12.2019
სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახურის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერია 15.12.2019
სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის განყოფილების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერია 15.12.2019
სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახურის სივრცითი მოწყობის არქიტექტურისა და მშენებლობის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერია 15.12.2019
ზედამხედველობის სამსახურის ადგილობრივი მოსაკრებლის განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერია 15.12.2019
ზედამხედველობის სამსახურის მუნიციპალური ზედამხედველობის განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერია 15.12.2019
ადმინისტრაციული სამსახურის ინფორმაციისა და სტატისტიკის განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერია 15.12.2019
ადმინისტრაციული სამსახურის საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერია 15.12.2019
ადმინისტრაციული სამსახურის იურიდიულ საკითხთა და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერია 15.12.2019
ადმინისტრაციული სამსახურის საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერია 15.12.2019
ადმინისტრაციული სამსახურის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლებისა და წარმომადგენლის ასისტენტების განყოფილების მესამე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი (სპეციალისტი) მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერია 15.12.2019
ადმინისტრაციული სამსახურის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლებისა და წარმომადგენლის ასისტენტების განყოფილების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი (მერის წარმომადგენელი) მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერია 15.12.2019
ადმინისტრაციული სამსახურის საქმისწარმოებისა და მოქალაქეთა მომსახურების განყოფილების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერია 15.12.2019
ადმინისტრაციული სამსახურის საქმისწარმოებისა და მოქალაქეთა მომსახურების განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერია 15.12.2019
მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (აუდიტი) ქუთაისის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი 14.12.2019
სატვირთო გადაზიდვების ლოგისტიკის პროგრამის მოდულების მასწავლებელი ა(ა)იპ - სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯი 19.12.2019
სპეციალისტი ვებ-გვერდის სამართლებრივი და ინფორმაციული უზრუნველყოფის საკითხებში თბილისის საქალაქო სასამართლო 14.12.2019
საფინანსო-ადმინისტრაციული სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური 14.12.2019
კანცელარიისა და სტატისტიკის სამსახურის სამოქალაქო საქმეთა პალატის სექტორის წამყვანი სპეციალისტი თბილისის სააპელაციო სასამართლო 14.12.2019
თავმჯდომარის ბიუროს უფროსი თბილისის სააპელაციო სასამართლო 14.12.2019
გემების მოძრაობის მონიტორინგისა და საინფორმაციო სისტემის ცენტრის ტექნიკური ინჟინერი სსიპ - საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო 14.12.2019
სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგიის სამდივნოს სხდომის მდივანი თბილისის საქალაქო სასამართლო 14.12.2019
სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგიის სამდივნოს მოსამართლის თანაშემწე თბილისის საქალაქო სასამართლო 14.12.2019
მეორე კატეგორის უფროსი სპეციალისტი შესყიდვებსა და სამეურნეო საკითხებში სსიპ - ტექნიკური და სამშენებლო ლაბორატორია 14.12.2019
იურიდიული და საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის დავების განყოფილების უფროსი სსიპ - საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი „საქპატენტი“ 14.12.2019
იურიდიული და საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის საერთაშორისო ურთიერთობათა და პროექტების მართვის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი სსიპ - საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი „საქპატენტი“ 14.12.2019
II რანგის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - საბიუჯეტო დაგეგმვის განოფილების უფროსი წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერია 14.12.2019
მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - აუდიტი ქალაქ მარნეულის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი 14.12.2019
მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - მერის წარმომადგენელი ჭალეს ადმინისტრაციულ ერთეულში წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერია 14.12.2019
4 გვერდი 5 -დან (სულ 215 ჩანაწერი)

ფილტრის მოხსნა X
ადამიანური რესურსების მართვა 3
ადგილობრივი თვითმმართველობა 6
ადმინისტრაცია 3
არქიტექტურა 3
აუდიტი 3
ბუღალტერია 2
განათლება/სწავლება 4
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 1
დიპლომატია 1
ეკონომიკური 3
ენერგეტიკა 1
ექსპერტიზა 1
ზედამხედველობა 7
თავდაცვა/უშიშროება/უსაფრთხოება 21
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 6
ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 7
იურიდიული 28
იურიდიული და ანალიტიკა 2
კოორდინაცია 4
ლოჯისტიკა 2
მანდატური 1
მართვა/მენეჯმენტი 11
მომსახურება 1
მონიტორინგი 3
საგარეო ვაჭრობა 2
საერთაშორისო ურთიერთობები 3
საზოგადოებასთან ურთიერთობა 5
საინჟინრო საქმე 2
სამეურნეო 1
სამხედრო აღრიცხვა და გაწვევა 1
სასჯელაღსრულება 31
საფინანსო/საბიუჯეტო 2
საქმისწარმოება 8
სახელმწიფო ვალი 1
სოფლის მეურნეობა 1
სტაჟირება 5
სტატისტიკა 1
ტექნიკური 2
ტრანსპორტი 1
ტყის მართვა 5
ფინანსები 1
ქონების განკარგვა 1
ქონების მართვა 2
შესყიდვები 5
შიდა აუდიტი 2
შიდა კონტროლი 2
ჯანდაცვა 7
;