ვაკანსიის ძებნა

საჯარო სამსახურში უზრუნველყოფილია თანაბარი დასაქმების პირობები და დასაქმების მსურველთა განცხადებების განხილვა, მათი ასაკის, კანის ფერის, რელიგიური კუთვნილების, სქესის, ეთნიკური კუთვნილების, ოჯახური მდგომარეობის, პოლიტიკური შეხედულებების, გენდერული იდენტობის, შეზღუდული შესაძლებლობის არსებობის, სექსუალური ორიენტაციისა და ჯანმრთელობის მდგომარეობის მიუხედავად.


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
0 გვერდი 0 -დან (სულ 0 ჩანაწერი)

ფილტრის მოხსნა X
აგრარული 3
ადმინისტრაცია 1
არქიტექტურა 5
აუდიტი 5
განათლება 1
განათლება/სწავლება 14
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 7
გეოლოგია 2
ზედამხედველობა 3
თავდაცვა/უშიშროება/უსაფრთხოება 1
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 1
ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 5
იურიდიული 10
ლოჯისტიკა 1
მართვა/მენეჯმენტი 7
მომსახურება 20
პროგრამირება 1
საერთაშორისო ურთიერთობები 1
საზოგადოებასთან ურთიერთობა 1
საზღვაო 1
საინვესტიციო პროექტები 1
საინჟინრო საქმე 3
საქმისწარმოება 2
სივრცითი დაგეგმარება 1
სისტემური ადმინისტრატორი 1
სოციალური სამსახური 6
სპორტი/ახალგაზრდულ საქმეთა საკითხები 1
სტაჟირება 20
სტატისტიკა 1
ტყის მართვა 1
ფინანსები 2
ქონების აღრიცხვა/მონიტორინგი 1
ქონების მართვა 1
შესყიდვები 2
ჯანდაცვა 2
ჯანდაცვა/სოციალური საკითხები 1
;