ვაკანსიის ძებნა

საჯარო სამსახურში უზრუნველყოფილია თანაბარი დასაქმების პირობები და დასაქმების მსურველთა განცხადებების განხილვა, მათი ასაკის, კანის ფერის, რელიგიური კუთვნილების, სქესის, ეთნიკური კუთვნილების, ოჯახური მდგომარეობის, პოლიტიკური შეხედულებების, გენდერული იდენტობის, შეზღუდული შესაძლებლობის არსებობის, სექსუალური ორიენტაციისა და ჯანმრთელობის მდგომარეობის მიუხედავად.


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
რეფორმების კოორდინაციისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის რეფორმების კვლევისა და ანალიზის სამმართველოს უფროსი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 18.09.2020
გენერალური ინსპექციის ადმინისტრაციული უზრუნველყოფის სამმართველოს საიდუმლო საქმისწარმოების განყოფილების უფროსი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 18.09.2020
თავდაცვის პოლიტიკისა და განვითარების დეპარტამენტის უფროსი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 18.09.2020
სტრატეგიული კომუნიკაციებისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის საზოგადოებასთან და მასმედიასთან ურთიერთობის სამმართველოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების უფროსი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 18.09.2020
სტრატეგიული კომუნიკაციებისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის საზოგადოებასთან და მასმედიასთან ურთიერთობის სამმართველოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 18.09.2020
შიდა აუდიტის დეპარტამენტის უფროსი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 18.09.2020
რეფორმების კოორდინაციისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის რეფორმების კოორდინაციისა და მონიტორინგის სამმართველოს უფროსი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 18.09.2020
რეფორმების კოორდინაციისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის რისკების მართვის სამმართველოს უფროსი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 18.09.2020
რეფორმების კოორდინაციისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის რეფორმების კვლევისა და ანალიზის სამმართველოს უფროსის მოადგილე საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 18.09.2020
გენერალური ინსპექციის საგამოძიებო სამმართველოს განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა გამომძიებელი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 18.09.2020
გენერალური ინსპექციის საგამოძიებო სამმართველოს უფროსი-გამომძიებელი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 18.09.2020
ქირურგიული სამსახურის ზოგადი ქირურგიის და ტრავმატოლოგიის განყოფილების ექიმი-ქირურგი სსიპ - გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი 23.09.2020
შიდა აუდიტის სამსახური ხელმძღვანელი ქ. ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია 18.09.2020
ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (ინსპექტორი) ქ. ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია 18.09.2020
ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილების ხელმძღვანელი (კოორდინატორი) ქ. ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია 18.09.2020
ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახურის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე (საქალაქო სამსახურის უფროსის მოადგილე) ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია 20.09.2020
ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახურის ტექნიკურ - ეკონომიკური განყოფილების მესამე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია 20.09.2020
ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახურის ექსპლუატაციის განყოფილების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (განყოფილების უფროსი) ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია 20.09.2020
ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახურის საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის მართვის განყოფილების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (განყოფილების უფროსი) ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია 20.09.2020
ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახურის საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის მართვის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია 20.09.2020
ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახურის საინჟინრო ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის მართვის განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია 20.09.2020
ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახურის საინჟინრო ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის მართვის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია 20.09.2020
ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახურის საპროექტო განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია 20.09.2020
ეკონონომიკური დეპარტამენტის - ეკონომიკური ანალიზის სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და დარგობრივი ეკონომიკის სამინისტრო 18.09.2020
საბიუჯეტო დეპარტამენტის უფროსი აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და დარგობრივი ეკონომიკის სამინისტრო 18.09.2020
საკადრო და საორგანიზაციო საკითხთა განყოფილების მოსამართლის თანაშემწე ბოლნისის რაიონული სასამართლო 18.09.2020
მანდატურის სამსახურის უფროსი ბოლნისის რაიონული სასამართლო 18.09.2020
საკადრო და საორგანიზაციო საკითხთა განყოფილების სხდომის მდივანი ბოლნისის რაიონული სასამართლო 18.09.2020
მარნეულის მაგისტრატი მოსამართლის აპარატის კანცელარიისა და მოქალაქეთა მისაღები განყოფილების სპეციალისტი ბოლნისის რაიონული სასამართლო 18.09.2020
ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების ზედამხედველობის დეპარტამენტის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - ანგარიშგების წარდგენის და გასაჯაროების პორტალის ადმინისტრირების მიმართულება ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური 18.09.2020
სამსახურის აპარატის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - იურისტი ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური 23.09.2020
ანალიტიკური დეპარტამენტის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 21.09.2020
ანალიტიკური დეპარტამენტის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (კვლევისა და ანალიზის მიმართულებით) საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 21.09.2020
ინფორმატიზაციისა და კავშირგაბმულობის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი სსიპ საერთო სასამართლოების დეპარტამენტი 20.09.2020
ხარისხის მართვის მენეჯერი სსიპ - კასპის კოლეჯი 23.09.2020
საქმისწარმოების სპეციალისტი სსიპ - კასპის კოლეჯი 23.09.2020
უმაღლესი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის კოორდინატორი სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი 18.09.2020
დირექტორის მოადგილე სსიპ - ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტო 22.09.2020
სკოლის ექიმი სსიპ - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ კახათის N1 საჯარო სკოლა 18.09.2020
3 გვერდი 3 -დან (სულ 139 ჩანაწერი)

ფილტრის მოხსნა X
ადამიანური რესურსების მართვა 1
ადგილობრივი თვითმმართველობა 1
ადმინისტრაცია 7
ბუღალტერია 2
განათლება/სწავლება 18
დაცვა/უსაფრთხოება 1
ეკონომიკური 2
თავდაცვა/უშიშროება/უსაფრთხოება 12
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 2
ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 5
იურიდიული 10
იურიდიული და ანალიტიკა 2
მართვა/მენეჯმენტი 5
მომსახურება 6
პრობაცია 5
საგადასახადო 3
საზოგადოებასთან ურთიერთობა 5
სამშენებლო საქმე 1
საფინანსო/საბიუჯეტო 2
საქმისწარმოება 2
სოციალური სამსახური 3
სტაჟირება 21
ქონების განკარგვა 7
შესყიდვები 2
შიდა აუდიტი 2
შრომის უსაფრთხოება 1
ხარისხის მართვა 1
ჯანდაცვა 5
ჯანდაცვა/სოციალური საკითხები 5
;