ვაკანსიის ძებნა

საჯარო სამსახურში უზრუნველყოფილია თანაბარი დასაქმების პირობები და დასაქმების მსურველთა განცხადებების განხილვა, მათი ასაკის, კანის ფერის, რელიგიური კუთვნილების, სქესის, ეთნიკური კუთვნილების, ოჯახური მდგომარეობის, პოლიტიკური შეხედულებების, გენდერული იდენტობის, შეზღუდული შესაძლებლობის არსებობის, სექსუალური ორიენტაციისა და ჯანმრთელობის მდგომარეობის მიუხედავად.


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკის ადმინისტრაციის დაცვის განყოფილების რეინჯერი - მარელისის უბანი სსიპ - დაცული ტერიტორიების სააგენტო 24.06.2021
მაჭახელას ეროვნული პარკის ადმინისტრაციის დაცვის განყოფილების რეინჯერი - ქედქედის უბანი სსიპ - დაცული ტერიტორიების სააგენტო 24.06.2021
შიდა აუდიტის დეპარტამენტის ინსპექტირების სამსახურის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 24.06.2021
შიდა აუდიტის დეპარტამენტის შიდა აუდიტის სამმართველოს მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 24.06.2021
მთავარი აუდიტორი სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 24.06.2021
ჰიდრომეტეოროლოგიის დეპარტამენტის მეტეოროლოგიისა და კლიმატოლოგიის სამმართველოს უფროსი სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტო 24.06.2021
გარემოს დაბინძურების მონიტორიმგის დეპარტამენტის ატმოსფერული ჰაერის, წყლისა და ნიადაგის ანალიზის ლაბორატორიის უფროსი სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტო 24.06.2021
გეოლოგიის დეპარტამენტის გეოეკოლოგიურ გართულებებზე რეაგირების სამმართველოს სპეციალისტი სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტო 24.06.2021
ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და ლოჯისტიკის სამსახურის სპეციალისტი სსიპ - იუსტიციის სახლი 24.06.2021
ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და ლოჯისტიკის სამსახურის სპეციალისტი სსიპ - იუსტიციის სახლი 24.06.2021
ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და ლოჯისტიკის სამსახურის სპეციალისტი სსიპ - იუსტიციის სახლი 24.06.2021
ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და ლოჯისტიკის სამსახურის სპეციალისტი სსიპ - იუსტიციის სახლი 24.06.2021
ქონების რეგისტრაციის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო 24.06.2021
სტაჟიორი ბორჯომის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 24.06.2021
სპეციალისტი (შრომითი ხელშეკრულება) კაზრეთის საზოგადოებრივ ცენტრში სსიპ - იუსტიციის სახლი 23.06.2021
ფსიქო-სოციალური მომსახურების ცენტრის (სამმართველო) სოციალური მუშაობის მენეჯერი სსიპ - საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური 23.06.2021
კახეთის სააღსრულებო ბიუროს აღმასრულებელი სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო 23.06.2021
სპეციალისტი (შრომითი ხელშეკრულება) ქედის საზოგადოებრივ ცენტრში სსიპ - იუსტიციის სახლი 23.06.2021
სპეციალისტი (შრომითი ხელშეკრულება) ფოკის საზოგადოებრივ ცენტრში სსიპ - იუსტიციის სახლი 23.06.2021
სპეციალისტი (შრომითი ხელშეკრულება) მუხრანის საზოგადოებრივ ცენტრში სსიპ - იუსტიციის სახლი 23.06.2021
სტაჟიორი ყვარლის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 24.06.2021
უფროსი სპეციალისტი (შრომითი ხელშეკრულება) კაზრეთის საზოგადოებრივ ცენტრში სსიპ - იუსტიციის სახლი 23.06.2021
სალიცენზიო პირობების კონტროლის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი სსიპ - წიაღის ეროვნული სააგენტო 25.06.2021
სალიცენზიო პირობების კონტროლის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი სსიპ - წიაღის ეროვნული სააგენტო 25.06.2021
სალიცენზიო პირობების კონტროლის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი სსიპ - წიაღის ეროვნული სააგენტო 25.06.2021
საერთაშორისო ურთიერთობებისა და პროექტების მართვის სამსახურის წამყვანი სპეციალისტი სსიპ - წიაღის ეროვნული სააგენტო 24.06.2021
III და IV კლასის შენობა-ნაგებობების სანებართვო განყოფილების უფროსი სპეციალისტი ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახური 11.07.2021
I და II კლასის შენობა-ნაგებობების სანებართვო განყოფილების უფროსი სპეციალისტი ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახური 11.07.2021
III და IV კლასის შენობა-ნაგებობების სანებართვო განყოფილების უფროსი სპეციალისტი ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახური 11.07.2021
III და IV კლასის შენობა-ნაგებობების სანებართვო განყოფილების უფროსი სპეციალისტი ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახური 11.07.2021
I და II კლასის შენობა-ნაგებობების სანებართვო განყოფილების უფროსი სპეციალისტი ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახური 11.07.2021
პროფესიული მომზადების სამმართველოს პოლიციელთა გადამზადების და კვალიფიკაციის ამაღლების სამსახურის მთავარი ინსტრუქტორი სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია 03.07.2021
პროფესიული მომზადების სამმართველოს ტაქტიკური მომზადების სამსახურის უფროსი ინსტრუქტორი სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია 03.07.2021
ელექტრონული სერვისების დანერგვისა და ინფორმაციული სისტემების დეპარტამენტის უმცროსი პროგრამისტი სსიპ - ციფრული მმართველობის სააგენტო 27.06.2021
სამსახურის აპარატის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - კონსულტაციების გაწევის მიმართულება ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური 25.06.2021
მაგისტრატურის თავდაცვის რესურსების მართვის მიმართულების ხელმძღვანელი (პროფესორი) სსიპ - დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია 28.06.2021
3 გვერდი 3 -დან (სულ 136 ჩანაწერი)

ფილტრის მოხსნა X
აგრარული 3
ადმინისტრაცია 1
არქიტექტურა 5
აუდიტი 5
განათლება 1
განათლება/სწავლება 14
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 7
გეოლოგია 2
ზედამხედველობა 3
თავდაცვა/უშიშროება/უსაფრთხოება 1
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 1
ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 5
იურიდიული 10
ლოჯისტიკა 1
მართვა/მენეჯმენტი 7
მომსახურება 20
პროგრამირება 1
საერთაშორისო ურთიერთობები 1
საზოგადოებასთან ურთიერთობა 1
საზღვაო 1
საინვესტიციო პროექტები 1
საინჟინრო საქმე 3
საქმისწარმოება 2
სივრცითი დაგეგმარება 1
სისტემური ადმინისტრატორი 1
სოციალური სამსახური 6
სპორტი/ახალგაზრდულ საქმეთა საკითხები 1
სტაჟირება 20
სტატისტიკა 1
ტყის მართვა 1
ფინანსები 2
ქონების აღრიცხვა/მონიტორინგი 1
ქონების მართვა 1
შესყიდვები 2
ჯანდაცვა 2
ჯანდაცვა/სოციალური საკითხები 1
;