ვაკანსიის ძებნა


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
იურიდიული დეპარტამენტის სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამმართველოს პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 30.01.2020
იურიდიული დეპარტამენტის სამართალშემოქმედების სამმართველოს პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 30.01.2020
ეკონომიკური დაგეგმარების დეპარტამენტის ლოგისტიკის სამმართველოს მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია 29.01.2020
სამთავრობო ზედამხედველობის სამსახურის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია 29.01.2020
აჭარის რეგიონული ექსპერტიზის დეპარტამენტის სამედიცინო და ჰისტოლოგიური ექსპერტიზის განყოფილების სანიტარი სსიპ - ლ. სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო 29.01.2020
ადმინისტრაციის (სამსახური) სტაჟიორი სსიპ - საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე 30.01.2020
სკოლის ექიმი სსიპ - ქალაქ გორის N7 საჯარო სკოლა 19.02.2020
ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის აპარატის მთავარი სპეციალისტი საქართველოს პარლამენტი 29.01.2020
საერთაშორისო ურთიერთობათა დეპარტამენტის საპარლამენტთაშორისო ურთიერთობების განყოფილების უფროსი საქართველოს პარლამენტი 29.01.2020
სამეურნეო უზრუნველყოფის დეპარტამენტის შესყიდვებისა და მომარაგების განყოფილების უფროსი სპეციალისტი საქართველოს პარლამენტი 29.01.2020
არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაზე ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერია 29.01.2020
ინფორმაციული ტექნოლოგიების სპეციალისტი საქართველოს პარლამენტთან არსებული ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭო 29.01.2020
საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის მრჩეველი (მასმედიასა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის მიმართულებით) სსიპ - დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო 29.01.2020
იმერეთის პრობაციის ბიუროს უფროსი სსიპ - დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო 29.01.2020
სტანდარტიზაციისა და ხარისხის კონტროლის დეპარტამენტის ხარისხის კონტროლის სამმართველოს კვების,სანივთე ქონების, საწვავ-საპოხი მასალებისა და სურსათის ხარისხის კონტროლის განყოფილების უფროსი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 29.01.2020
სახელდებისა და სიმბოლიკის კომისიის სამდივნოს მესამე რანგის მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 29.01.2020
ქონების მართვის და საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის სამდივნოს მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 29.01.2020
ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 29.01.2020
ადმინისტრაციული დეპარტამენტის ბუღალტერი სსიპ - აწარმოე საქართველოში 30.01.2020
არბიტრაჟებსა და უცხო ქვეყნის სასამართლოებში სახელმწიფო წარმომადგენლობის დეპარტამენტის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 29.01.2020
საერთაშორისო სასამართლოებში სახელმწიფო წარმომადგენლობის დეპარტამენტის დავების წარმოების სამმართველოს მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 02.02.2020
საერთაშორისო სასამართლოებში სახელმწიფო წარმომადგენლობის დეპარტამენტის დავების წარმოების სამმართველოს მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 02.02.2020
იურიდიული სამსახურის უფროსი სპეციალისტი სსიპ - წიაღის ეროვნული სააგენტო 29.01.2020
ქსელის უფროსი ინჟინერი სსიპ - სმართ ლოჯიქი 02.02.2020
ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახურში პროგრამისტი სსიპ - საქართველოს ეროვნული არქივი 31.01.2020
სსიპ - საპენსიო სააგენტოს დირექტორი სსიპ - საპენსიო სააგენტო 31.01.2020
სამსახურებრივი მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე სსიპ - შემოსავლების სამსახური 29.01.2020
შემოსავლების სამსახურის მრჩეველი სსიპ - შემოსავლების სამსახური 29.01.2020
ხელშეკრულებათა ექსპერტიზისა და სასამართლო წარმომადგენლობის დეპარტამენტის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 09.02.2020
ხელშეკრულებათა ექსპერტიზისა და სასამართლო წარმომადგენლობის დეპარტამენტის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 09.02.2020
ხელშეკრულებათა ექსპერტიზისა და სასამართლო წარმომადგენლობის დეპარტამენტის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 09.02.2020
საერთაშორისო სამართლებრივი დეპარტამენტის მრავალმხრივი საერთაშორისო ხელშეკრულებებისა და სამართლებრივი ანალიზის სამმართველოს მრჩეველი საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 29.01.2020
საერთაშორისო სამართლებრივი დეპარტამენტის მრავალმხრივი საერთაშორისო ხელშეკრულებებისა და სამართლებრივი ანალიზის სამმართველოს ატაშე საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 29.01.2020
საერთაშორისო სამართლებრივი დეპარტამენტის ორმხრივი საერთაშორისო ხელშეკრულებების სამმართველოს ატაშე საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 29.01.2020
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის მსჯავრდებულთა რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის დეპარტამენტის ფსიქოლოგი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 31.01.2020
სკოლის ექიმი სსიპ - დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფელ ირგანჩაის საჯარო სკოლა 29.02.2020
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის მსჯავრდებულთა რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის დეპარტამენტის ფსიქოლოგი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 31.01.2020
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის მსჯავრდებულთა რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის დეპარტამენტის ფსიქოლოგი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 31.01.2020
ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების ზედამხედველობის დეპარტამენტის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - ანგარიშგების წარდგენის და გასაჯაროების პორტალის ადმინისტრირების მიმართულება ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური 09.02.2020
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის მსჯავრდებულთა რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის დეპარტამენტის სოციალური მუშაკი (შემთხვევის მმართველი, სარეაბილიტაციო მომსახურების მიმწოდებელი) სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 31.01.2020
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის მსჯავრდებულთა რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის დეპარტამენტის სოციალური მუშაკი (შემთხვევის ადმინისტრატორი) სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 31.01.2020
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის მსჯავრდებულთა რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის დეპარტამენტის სოციალური მუშაკი (შემთხვევის ადმინისტრატორი) სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 31.01.2020
3 გვერდი 3 -დან (სულ 142 ჩანაწერი)

ფილტრის მოხსნა X
ადამიანის უფლებები 1
ადამიანური რესურსების მართვა 3
ადგილობრივი თვითმმართველობა 1
ადმინისტრაცია 5
აუდიტი 4
ბუღალტერია 3
განათლება/სწავლება 3
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 1
დაცვა/უსაფრთხოება 1
დიპლომატია 3
ეკონომიკური 1
ენერგეტიკა 1
ექსპერტიზა 2
ზედამხედველობა 5
თავდაცვა/უშიშროება/უსაფრთხოება 2
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 8
ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 1
იურიდიული 24
კვლევა და ანალიზი 2
ლოჯისტიკა 2
მანდატური 2
მართვა/მენეჯმენტი 4
მომსახურება 2
მონიტორინგი 1
პროგრამირება 3
საგადასახადო 1
საგარეო ვაჭრობა 1
საერთაშორისო ურთიერთობები 1
საზოგადოებასთან ურთიერთობა 4
სამშენებლო საქმე 1
სამხედრო აღრიცხვა და გაწვევა 1
საორგანიზაციო საქმიანობა 1
საფინანსო/საბიუჯეტო 1
საქმისწარმოება 5
სისტემური ადმინისტრატორი 1
სოფლის მეურნეობა 5
სოციალური სამსახური 4
სტაჟირება 4
სტატისტიკა 1
ტექნიკური სამუშაოები 1
ტრანსპორტი 1
ტურიზმი 1
ფინანსები 3
ფსიქოლოგია 3
ქონების მართვა 1
შესყიდვები 4
შიდა აუდიტი 1
შრომის უსაფრთხოება 1
ჯანდაცვა 9
ჯანდაცვა/სოციალური საკითხები 1
;