ვაკანსიის ძებნა


პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
ადამიანური რესურსების მართვისა და პროფესიული განვითარების დეპარტამენტის ადამიანური რესურსების მართვის სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 28.05.2017
ადმინისტრაციის საჯარო ინფორმაციის სამმართველოს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 28.05.2017
საერთაშორისო ურთიერთობებისა და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის დეპარტამენტის ნატოში ინტეგრაციის სამმართველოს ნატოსთან თანამშრომლობის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 28.05.2017
იურიდიული დეპარტამენტის სამართალშემოქმედების სამმართველოს უფროსის მოადგილე საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 28.05.2017
იურიდიული დეპარტამენტის სასამართლოებში წარმომადგენლობის სამმართველოს უფროსის მოადგილე საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 28.05.2017
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლის დირექტორი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 28.05.2017
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - კიბერუსაფრთხოების ბიუროს დირექტორი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 28.05.2017
სოციალურ საკითხთა და ფსიქოლოგიური მხარდაჭერის დეპარტამენტის დაჭრილ და დაშავებულ სამხედრო მოსამსახურეთა მხარდაჭერის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 28.05.2017
თავდაცვის პოლიტიკისა და განვითარების დეპარტამენტის თავდაცვის სისტემის ანალიზის სამმართველოს უფროსის მოადგილე საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 28.05.2017
თავდაცვის პოლიტიკისა და განვითარების დეპარტამენტის თავდაცვის რესურსების პოლიტიკისა და პროგრამირების სამმართველოს უფროსის მოადგილე საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 28.05.2017
თავდაცვის პოლიტიკისა და განვითარების დეპარტამენტის თავდაცვის პოლიტიკისა და დაგეგმვის სამმართველოს უფროსის მოადგილე საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 28.05.2017
თავდაცვის პოლიტიკისა და განვითარების დეპარტამენტის უფროსი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 28.05.2017
მინისტრის აპარატის პროტოკოლის სამმართველოს სპეციალისტი საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო 28.05.2017
საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის სტრატეგიული დაგეგმვის და მონიტორინგის სამმართველოს სპეციალისტი საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო 28.05.2017
პრაქტიკანტი სსიპ ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველო (MCA - Georgia) 01.06.2017
შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის ინსპექტირების და მონიტორინგის სამმართველოს უფროსი საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო 27.05.2017
შიდა კონტროლისა და აუდიტის სამსახურის მიმდინარე საქმეების კოორდინატორი სსიპ აღსრულების ეროვნული ბიურო 27.05.2017
შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის შიდა აუდიტის სამმართველოს სპეციალისტი საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო 27.05.2017
ხელოვნებისა და განათლების დეპარტამენტის სახელოვნებო განათლების სამმართველოს უფროსი საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო 27.05.2017
ხელოვნებისა და განათლების დეპარტამენტის სახელოვნებო განათლების სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო 27.05.2017
ექსპერტი (სასმელ წყალთან დაკავშირებული რისკის განხილვის, შეფასებისა და სამეცნიერო დასკვნის მომზადების მიმართულებით) შტატგარეშე სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი 27.05.2017
ექსპერტი (ანტიბიოტიკებით სასურსათო პროდუქციის დაბინძურებასთან დაკავშირებული რისკის განხილვის, შეფასებისა და სამეცნიერო დასკვნის მომზადების მიმართულებით), შტატგარეშე სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი 27.05.2017
ექსპერტი ( სურსათში აკრილამიდის შემცველობასთან დაკავშირებული რისკის განხილვის, შეფასებისა და სამეცნიერო დასკვნის მომზადების მიმართულებით) შტატგარეშე სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი 27.05.2017
ეკონომიკური სამსახურის უფროსი სსიპ აღსრულების ეროვნული ბიურო 27.05.2017
სერვისებისა და ბრენდის განვითარების სამსახურის უფროსი სსიპ აღსრულების ეროვნული ბიურო 27.05.2017
სკოლის ექიმი სსიპ - ქალაქ თეთრიწყაროს N1 საჯარო სკოლა 27.05.2017
იურიდიული სამსახურის უფროსი სსიპ აღსრულების ეროვნული ბიურო 27.05.2017
შიდა კონტროლისა და აუდიტის სამსახურის უფროსი სსიპ აღსრულების ეროვნული ბიურო 27.05.2017
ეკონომიკისა და ქონებისა მართვის სამსახურის მატერიალურ-ტექნიკური განყოფილების უფროსი მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 28.05.2017
ადამიანური რესურსების მართვის სპეციალისტი (II კატეგორია) სსიპ საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი 28.05.2017
ადმინისტრაციული განყოფილების შესყიდვების სპეციალისტი (III კატეგორია) სსიპ საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი 28.05.2017
ადმინისტრაციული განყოფილების საქმისწარმოებისა და არქივიზაციის სპეციალისტი (III კატეგორია) სსიპ საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი 28.05.2017
ადმინისტრაციული განყოფილების იურისტი (II კატეგორია) სსიპ საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი 28.05.2017
ადმინისტრაციული განყოფილების შესყიდვების სპეციალისტი (II კატეგორია) სსიპ საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი 28.05.2017
ადმინისტრაციული განყოფილების მატერიალური მარაგების მართვის სპეციალისტი (I კატეგორია) სსიპ საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი 28.05.2017
სერტიფიცირებისა და პროექტების მართვის განყოფილების სპეციალისტი (II კატეგორია) სსიპ საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი 28.05.2017
სერტიფიცირებისა და პროექტების მართვის განყოფილების სპეციალისტი (I კატეგორია) სსიპ საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი 28.05.2017
სასწავლო პროგრამების განყოფილების სპეციალისტი (II კატეგორია) სსიპ საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი 28.05.2017
სასწავლო პროგრამების განყოფილების სპეციალისტი (I კატეგორია) სსიპ საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი 28.05.2017
რეგიონებსა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებთან ურთიერთობების დეპარტამენტის უფროსი საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 27.05.2017
ინფრასტრუქტურის პოლიტიკისა და განვითარების პარტნიორებთან ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსი საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 27.05.2017
ნიქოზის ადმინისტრაციული ერთეულში გამგებლის წარმომადგენელი გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 26.05.2017
ადმინისტრაციული სამსახურის სპეციალისტი გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 26.05.2017
ინსპექტირების სამსახურის უფროსი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება - გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველო 28.05.2017
გეოლოგიის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება - გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველო 28.05.2017
დევნილთა საკითხების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლების და ლტოლვილთა სამინისტრო 26.05.2017
აგრარული პროექტების დანერგვისა და საინფორმაციო უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 31.05.2017
პოლიტიკისა და ანალიტიკის დეპარტამენტის პოლიტიკის დაგეგმვისა და შესრულების მონიტორინგის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 31.05.2017
პოლიტიკისა და ანალიტიკის დეპარტამენტის პოლიტიკის დაგეგმვისა და შესრულების მონიტორინგის განყოფილების უფროსი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 31.05.2017
აგრარული განვითარების დეპარტამენტის დარგობრივი განვითარების განყოფილების უფროსი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 31.05.2017
3 გვერდი 5 -დან (სულ 237 ჩანაწერი)

აგრარული 1
ადამიანური რესურსების მართვა 7
ადგილობრივი თვითმმართველობა 30
ადმინისტრაცია 10
არქიტექტურა 2
აუდიტი 3
ბუღალტერია 1
განათლება/მეცნიერება/კულტურა 2
განათლება/სწავლება 5
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 8
გეოლოგია 1
ენერგეტიკა 1
თავდაცვა/უშიშროება/უსაფრთხოება 6
თარგმნა/რედაქტირება 2
ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების მხარდაჭერა 1
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 6
ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 2
იურიდიული 19
იურიდიული და ანალიტიკა 2
კოორდინაცია 1
მართვა/მენეჯმენტი 20
მარკეტინგი 1
მომსახურება 6
მონიტორინგი 6
პრობაცია 2
პროექტების მართვა 3
პროტოკოლი 1
რეგიონალური პოლიტიკა 1
საარქივო საქმე 3
საარჩევნო ადმინისტრაცია 1
საბაჟო 3
საერთაშორისო ურთიერთობები 4
საზოგადოებასთან ურთიერთობა 1
საინჟინრო საქმე 1
სამეურნეო 1
სამხედრო აღრიცხვა და გაწვევა 1
საქმისწარმოება 5
სოფლის მეურნეობა 5
სოციალური სამსახური 2
სტაჟირება 22
ტრანსპორტი 1
ტყის მართვა 9
ფინანსები 2
ქონების აღრიცხვა/მონიტორინგი 1
ქონების განკარგვა 1
შესყიდვები 5
შიდა კონტროლი 2
ჯანდაცვა 7
ჯანდაცვა/სოციალური საკითხები 10