ვაკანსიის ძებნა


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
მთავარი კონსულტანტი - მოსამართლის თანაშემწე თბილისის სააპელაციო სასამართლო 28.09.2019
მოსამართლის თანაშემწე თბილისის სააპელაციო სასამართლო 28.09.2019
კანცელარიისა და სტატისტიკის სამსახურის სამოქალაქო საქმეთა პალატის სექტორის წამყვანი სპეციალისტი თბილისის სააპელაციო სასამართლო 28.09.2019
კანცელარიისა და სტატისტიკის სამსახურის ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის სექტორის სპეციალისტი თბილისის სააპელაციო სასამართლო 28.09.2019
კანცელარიისა და სტატისტიკის სამსახურის საგამოძიებო კოლეგიის სექტორის წამყვანი სპეციალისტი თბილისის სააპელაციო სასამართლო 28.09.2019
კანცელარიისა და სტატისტიკის სამსახურის საინფორმაციო სექტორის სპეციალისტი თბილისის სააპელაციო სასამართლო 28.09.2019
ანალიტიკური სამსახურის უფროსი თბილისის სააპელაციო სასამართლო 28.09.2019
სხდომის მდივანი თბილისის სააპელაციო სასამართლო 28.09.2019
კანცელარიისა და სტატისტიკის სამსახურის სისხლის სამართლის საქმეთა პალატის სექტორის სპეციალისტი თბილისის სააპელაციო სასამართლო 28.09.2019
იურიდიული სამმართველოს წამყვანი იურისტი სსიპ - საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო 28.09.2019
კანცელარიისა და მოქალაქეთა მისაღები განყოფილების სპეციალისტი ბათუმის საქალაქო სასამართლო 28.09.2019
მაგისტრატი მოსამართლის აპარატის სპეციალისტი ბათუმის საქალაქო სასამართლო 28.09.2019
სასამართლოს აპარატის მანდატურის სამსახურის მანდატური ბათუმის საქალაქო სასამართლო 28.09.2019
სივრცითი მოწყობის და ურბანული განვითარების განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერია 27.09.2019
სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის ხემძღვანელი დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერია 27.09.2019
ცხოველთა კონტროლისა და რეგულირების დეპარტამენტის, ცხოველთა თავშესაფრის განყოფილების სპეციალისტი - კინოლოგი სსიპ - ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო 27.09.2019
საბჭოს საერთაშორისო კავშირების, განათლებისა და კულტურის საკითხთა კომისიის აპარატის უფროსი (I რანგი) აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო 27.09.2019
საბჭოს აპარატის საკონსტიტუციო და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის აპარატის უფროსი (I რანგი) აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო 27.09.2019
საბჭოს აპარატის ლოჯისტიკისა და საფინანსო უზრუნველყოფის დეპარტამენტის უფროსი (I რანგი) აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო 27.09.2019
რუსთავის საქალაქო სასამართლოს აპარატის მაგისტრი რუსთავის საქალაქო სასამართლო 27.09.2019
რუსთავის საქალაქო სასამართლოს აპარატის მანდატურის სამსახურის მანდატური რუსთავის საქალაქო სასამართლო 27.09.2019
რუსთავის საქალაქო სასამართლოს აპარატის კანცელარიისა და მოქალაქეთა მისაღები განყოფილების სპეციალისტი ნაფიც მსაჯულთა საორგანიზაციო საკითხებში რუსთავის საქალაქო სასამართლო 27.09.2019
სტაჟიორი ონის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 27.09.2019
საბჭოს აპარატის ლოჯისტიკისა და საფინანსო უზრუნველყოფის დეპარტამენტის საფინანსო უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი (რანგი III; კატეგორია I) აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო 27.09.2019
ანალიტიკური დეპარტამენტის სტატისტიკის სამმართველოს სპეციალისტი სახალხო დამცველის აპარატი 27.09.2019
სხდომის მდივანი ოზურგეთის რაიონული სასამართლო 27.09.2019
მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ზედამხედველობის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერია 27.09.2019
ბიომრავალფეროვნებისა და სატყეო დეპარტამენტის ბიომრავალფეროვნების სამმართველოს მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 27.09.2019
მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი იურიდიულ საკითხებში ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია 27.09.2019
აგარის ადმინისტრაციულ ერთეულში ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენლის ასისტენტი ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია 27.09.2019
პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ზედამხედველობის სამსახურის ხელმძღვანელი ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია 27.09.2019
მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - მშენებლობისა და რეაბილიტაციის ზედამხედველობის განყოფილების ხელმძღვანელი ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია 27.09.2019
პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ახალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის განვითარების საკითხებში ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია 27.09.2019
მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ურბანული დაგეგმარების განყოფილების ხელმძღვანელი ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია 27.09.2019
პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის საკითხებში ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია 27.09.2019
მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის განყოფილების ხელმძღვანელი ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია 27.09.2019
სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის ხელმძღვანელი ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია 27.09.2019
სახელმწიფო ბიუჯეტისა და სტრატეგიული ანალიზის დეპარტამენტის - მონაცემთა ანალიტიკოსი სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 27.09.2019
პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სოციალურ საკითხებში ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია 27.09.2019
იურიდიული საქალაქო სამსახურის სამართლებრივი აქტების მომზადებისა და ექსპერტიზის განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია 27.09.2019
იურიდიული საქალაქო სამსახურის სამართლებრივი აქტების მომზადებისა და ექსპერტიზის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია 27.09.2019
იურიდიული საქალაქო სამსახურის თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია 27.09.2019
ეროვნული საარქივო ფონდის დოკუმენტების ინფორმაციისა და გამოყენების განყოფილების სტაჟიორი სსიპ - საქართველოს ეროვნული არქივი 27.09.2019
მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი (სამშენებლო საქმეთა ორგანიზება) სსიპ საერთო სასამართლოების დეპარტამენტი 26.09.2019
თერჯოლის სამოქალაქო რეესტრის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო 26.09.2019
ოზურგეთის სამოქალაქო რეესტრის სამსახურის სპეციალისტი სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო 26.09.2019
ბიომეტრიული დოკუმენტების პერსონალიზაციის ცენტრის (სამსახურის) მთავარი სპეციალისტი სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო 26.09.2019
სტაჟიორი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 26.09.2019
ადმინისტრაციის (დეპარტამენტი) საშვთა ბიუროს სპეციალისტი საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 26.09.2019
თელავის რაიონული სასამართლოს სტაჟიორი თელავის რაიონული სასამართლო 01.10.2019
2 გვერდი 4 -დან (სულ 174 ჩანაწერი)

ფილტრის მოხსნა X
ადამიანის უფლებები 1
ადამიანური რესურსების მართვა 3
ადგილობრივი თვითმმართველობა 6
ანალიტიკა 1
არქიტექტურა 2
აუდიტი 2
ბუღალტერია 2
განათლება/მეცნიერება/კულტურა 2
განათლება/სწავლება 4
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 1
ექსპერტიზა 5
ზედამხედველობა 1
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 4
ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 8
იურიდიული 30
იურიდიული და ანალიტიკა 1
იურიდიული/ეკონომიკა 1
კავშირგაბმულობა 2
კოორდინაცია 1
კრიმინალისტიკა 1
მანდატური 2
მართვა/მენეჯმენტი 15
მომსახურება 16
მონიტორინგი 1
პროგრამირება 1
პროექტების მართვა 1
საერთაშორისო ურთიერთობები 2
საზოგადოებასთან ურთიერთობა 2
საინვესტიციო 1
საინვესტიციო პროექტები 1
საინჟინრო საქმე 1
სამდივნო/საოფისე საქმე 1
სამშენებლო საქმე 2
საპოლიციო 3
სასჯელაღსრულება 2
საფინანსო/საბიუჯეტო 3
საქმისწარმოება 10
სტაჟირება 4
სტატისტიკა 1
ტექნიკური 2
ტექნიკური სამუშაოები 1
ტრანსპორტი 1
ფინანსები 4
ფსიქოლოგია 1
ქონების განკარგვა 3
შესყიდვები 5
შიდა აუდიტი 1
ჯანდაცვა 8
ჯანდაცვა/სოციალური საკითხები 1
;