ვაკანსიის ძებნა

საჯარო სამსახურში უზრუნველყოფილია თანაბარი დასაქმების პირობები და დასაქმების მსურველთა განცხადებების განხილვა, მათი ასაკის, კანის ფერის, რელიგიური კუთვნილების, სქესის, ეთნიკური კუთვნილების, ოჯახური მდგომარეობის, პოლიტიკური შეხედულებების, გენდერული იდენტობის, შეზღუდული შესაძლებლობის არსებობის, სექსუალური ორიენტაციისა და ჯანმრთელობის მდგომარეობის მიუხედავად.


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
სტაჟიორი გორის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 25.09.2020
ინსპექტორი ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის საკითხებში წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია 21.09.2020
სოციალური მუშაკი ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის საკითხებში წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია 21.09.2020
სამხედრო ტექნიკურ საკითხთა დეპარტამენტის რეკომენდაციების შემუშავების სამმართველოს სპეციალისტი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 20.09.2020
სამხედრო ტექნიკურ საკითხთა დეპარტამენტის მონიტორინგის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 20.09.2020
საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და მარკეტინგის დეპარტამენტის მარკეტინგის სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი სსიპ - შემოსავლების სამსახური 20.09.2020
ანალიტიკური დეპარტამენტის საგადასახადო რისკების მართვის სამმართველოს უფროსი ანალიტიკოსი სსიპ - შემოსავლების სამსახური 20.09.2020
ანალიტიკური დეპარტამეტის გადახდევინებისგან თავის არიდების გამოვლენის სამმართველოს ოფიცერი სსიპ - შემოსავლების სამსახური 20.09.2020
ანალიტიკური დეპარტამენტის საგადასახადო რისკების მართვის სამმართველოს ანალიტიკოსი სსიპ - შემოსავლების სამსახური 20.09.2020
ბავშვის დაცვის და მხარდაჭერის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - ბავშვის სოციალური მუშაკი ვანის მუნიციპალიტეტის მერია 20.09.2020
ბავშვის უფლებების დაცვის და მხარდაჭერის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ბავშვის დაცვის ინსპექტორი ვანის მუნიციპალიტეტის მერია 20.09.2020
ბავშვის უფლებების დაცვის და მხარდაჭერის გაყოფილების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი ვანის მუნიციპალიტეტის მერია 20.09.2020
სპეციალისტი (შრომითი ხელშეკრულება) ტყიბულის საზოგადოებრივ ცენტრში სსიპ - იუსტიციის სახლი 24.09.2020
სტაჟიორი ლაგოდეხის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 23.09.2020
სტაჟიორი ფოთის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 23.09.2020
სტაჟიორი გურჯაანის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 23.09.2020
სტაჟიორი ოზურგეთის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 23.09.2020
სტაჟიორი ბორჯომის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 23.09.2020
სტაჟიორი ახალქალაქის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 23.09.2020
ადმინისტრაციული დეპარტამენტის უფროსი სსიპ - ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტო 19.09.2020
შესყიდვების დეპარტამენტის შესყიდვების სამმართველოს უფროსი სსიპ - ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტო 19.09.2020
იურიდიული დეპარტამენტის სასამართლო საქმეების წარმოების სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი სსიპ - ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტო 19.09.2020
იურიდიული დეპარტამენტის სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი სსიპ - ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტო 19.09.2020
ეკონომიკური დეპარტამენტის ფინანსური რესურსების მართვის და ბუღალტრული აღრიცხვის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი სსიპ - ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტო 19.09.2020
ეკონომიკური დეპარტამენტის უფროსი სსიპ - ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტო 19.09.2020
ფოთის ფილიალის - ფოთის საზღვაო სასწავლო-საწვრთნელი ცენტრის შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტი სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტი - ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია 25.09.2020
ფოთის ფილიალის ადმინისტრაციული სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტი - ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია 25.09.2020
ეროვნული და საერთაშორისო სასამართლო პრაქტიკის განზოგადებისა და სტატისტიკის სამსახურის კონსულტანტი სასამართლო პრაქტიკის განზოგადების დარგში თბილისის საქალაქო სასამართლო 19.09.2020
ფოთის ფილიალის - ფოთის საზღვაო სასწავლო-საწვრთნელი ცენტრის ინფრასტრუქტურის უზრუნველყოფის სპეციალისტი სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტი - ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია 25.09.2020
ფოთის ფილიალის ადმინისტრაციული სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი (დიპლომებისა და სერთიფიკატების აღრიცხვა/გაცემის სპეციალისტი) სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტი - ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია 25.09.2020
ფოთის ფილიალის - ფოთის საზღვაო სასწავლო-საწვრთნელი ცენტრის ადმინისტრაციული სამმართველოს უფროსი სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტი - ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია 25.09.2020
ფოთის ფილიალის - ფოთის საზღვაო სასწავლო-საწვრთნელი ცენტრის ქსელის ადმინისტრატორი სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტი - ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია 25.09.2020
ფოთის ფილიალის ადმინისტრაციული სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი - (მძღოლი) სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტი - ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია 25.09.2020
საფინანსო და მატერიალური უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და დარგობრივი ეკონომიკის სამინისტრო 19.09.2020
მთავარი სპეციალისტი სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო 19.09.2020
სპეციალისტი (შრომითი ხელშეკრულება) დუშეთის საზოგადოებრივ ცენტრში სსიპ - იუსტიციის სახლი 24.09.2020
სტაჟიორი ხონის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 23.09.2020
სტაჟიორი მარნეულის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 23.09.2020
სტაჟიორი სატელეფონო ცენტრში სსიპ - იუსტიციის სახლი 25.09.2020
ფოთის ფილიალის - ფოთის საზღვაო სასწავლო-საწვრთნელი ცენტრის უფროსის თანაშემწე სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტი - ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია 25.09.2020
ფოთის ფილიალის - ფოთის საზღვაო სასწავლო-საწვრთნელი ცენტრის სასწავლო და საწვრთნელი პროგრამების უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსი სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტი - ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია 25.09.2020
ფოთის ფილიალის - ფოთის საზღვაო სასწავლო-საწვრთნელი ცენტრის სასწავლო საწვრთნელი და პროგრამების უზრუნველყოფის სამმართველოს სასწავლო კურსების კოორდინატორი სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტი - ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია 25.09.2020
ფოთის ფილიალის - ფოთის საზღვაო სასწავლო-საწვრთნელი ცენტრის სასწავლო და საწვრთნელი პროგრამების უზრუნველყოფის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტი - ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია 25.09.2020
ფოთის ფილიალის - ფოთის საზღვაო სასწავლო-საწვრთნელი ცენტრის სასწავლო და საწვრთნელი პროგრამების უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტი - ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია 25.09.2020
ფოთის ფილიალის - ფოთის საზღვაო სასწავლო-საწვრთნელი ცენტრის ბიბლიოთეკის უფროსი სპეციალისტი სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტი - ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია 25.09.2020
გენერალური ინსპექციის საგამოძიებო სამმართველოს უფროსის მოადგილე - გამომძიებელი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 18.09.2020
თბილისის პრობაციის ბიუროს პრობაციის ოფიცერი სსიპ - დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო 23.09.2020
აჭარისა და გურიის პრობაციის ბიუროს პრობაციის ოფიცერი (ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სამოქმედო ტერიტორია) სსიპ - დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო 23.09.2020
რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის პრობაციის ბიუროს პრობაციის ოფიცერი (ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სამოქმედო ტერიტორია) სსიპ - დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო 23.09.2020
სამეგრელოსა და ზემო სვანეთის პრობაციის ბიუროს პრობაციის ოფიცერი (აბაშის მუნიციპალიტეტის სამოქმედო ტერიტორია) სსიპ - დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო 23.09.2020
2 გვერდი 3 -დან (სულ 139 ჩანაწერი)

ფილტრის მოხსნა X
ადამიანური რესურსების მართვა 1
ადგილობრივი თვითმმართველობა 1
ადმინისტრაცია 7
ბუღალტერია 2
განათლება/სწავლება 18
დაცვა/უსაფრთხოება 1
ეკონომიკური 2
თავდაცვა/უშიშროება/უსაფრთხოება 12
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 2
ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 5
იურიდიული 10
იურიდიული და ანალიტიკა 2
მართვა/მენეჯმენტი 5
მომსახურება 6
პრობაცია 5
საგადასახადო 3
საზოგადოებასთან ურთიერთობა 5
სამშენებლო საქმე 1
საფინანსო/საბიუჯეტო 2
საქმისწარმოება 2
სოციალური სამსახური 3
სტაჟირება 21
ქონების განკარგვა 7
შესყიდვები 2
შიდა აუდიტი 2
შრომის უსაფრთხოება 1
ხარისხის მართვა 1
ჯანდაცვა 5
ჯანდაცვა/სოციალური საკითხები 5
;