ვაკანსიის ძებნა

საჯარო სამსახურში უზრუნველყოფილია თანაბარი დასაქმების პირობები და დასაქმების მსურველთა განცხადებების განხილვა, მათი ასაკის, კანის ფერის, რელიგიური კუთვნილების, სქესის, ეთნიკური კუთვნილების, ოჯახური მდგომარეობის, პოლიტიკური შეხედულებების, გენდერული იდენტობის, შეზღუდული შესაძლებლობის არსებობის, სექსუალური ორიენტაციისა და ჯანმრთელობის მდგომარეობის მიუხედავად.


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
შიდა ქართლის პრობაციის ბიუროს სტაჟიორი (გორისა და კასპის მუნიციპალიტეტების სამოქმედო ტერიტორიები) სსიპ - დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო 31.07.2021
საქართველოს გენერალური პროკურატურის ადამიანური რესურსების მართვისა და განვითარების დეპარტამენტის პროფესიული განვითარებისა და კარიერის მართვის ცენტრის (სამმართველო) მრჩეველი (I კატეგორია) საქართველოს პროკურატურა 04.08.2021
სამოქალაქო რეესტრის დეპარტამენტის აპოსტილისა და ლეგალიზაციის სამსახურის ინგლისური ენის თარჯიმანი (დისტანციური) სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო 30.07.2021
ქონების რეგისტრაციის დეპარტამენტის უფროსი სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო 30.07.2021
სკოლის ექიმი სსიპ - ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ორლოვკის საჯარო სკოლა 01.08.2021
მსჯავრდებულთა რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის სამმართველოს სოციალური მუშაკი (იმერეთის პრობაციის ბიურო - სამოქმედო ტერიტორია) სსიპ - დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო 30.07.2021
მსჯავრდებულთა რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის სამმართველოს სოციალური მუშაკი (აჭარისა და გურიის პრობაციის ბიურო - სამოქმედო ტერიტორია) სსიპ - დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო 30.07.2021
მსჯავრდებულთა რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის სამმართველოს სოციალური მუშაკი (აჭარისა და გურიის პრობაციის ბიურო - სამოქმედო ტერიტორია) სსიპ - დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო 30.07.2021
მსჯავრდებულთა რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის სამმართველოს სოციალური მუშაკი (სამეგრელოსა და ზემო სვანეთის პრობაციის ბიურო - სამოქმედო ტერიტორია) სსიპ - დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო 30.07.2021
ხარაგაულის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი (საქმისმწარმოებელი) ხარაგაულის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი 29.07.2021
ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და ლოჯისტიკის სამსახურის მძღოლი (შრომითი ხელშეკრულება) სსიპ - იუსტიციის სახლი 29.07.2021
ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და ლოჯისტიკის სამსახურის მძღოლი (შრომითი ხელშეკრულება) სსიპ - იუსტიციის სახლი 29.07.2021
ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და ლოჯისტიკის სამსახურის მძღოლი (შრომითი ხელშეკრულება) სსიპ - იუსტიციის სახლი 29.07.2021
ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და ლოჯისტიკის სამსახურის მძღოლი (შრომითი ხელშეკრულება) სსიპ - იუსტიციის სახლი 29.07.2021
ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და ლოჯისტიკის სამსახურის მძღოლი (შრომითი ხელშეკრულება) სსიპ - იუსტიციის სახლი 29.07.2021
მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მუნიციპალური ქონების აღრიცხვისა და მართვის საკითხებში ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია 29.07.2021
სივრცის კოორდინატორი (შრომითი ხელშეკრულება) გლდანის საზოგადოებრივ ცენტრში (სსიპ „საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს“ სერვისების მიმართულებით) სსიპ - იუსტიციის სახლი 29.07.2021
სივრცის კოორდინატორი (შრომითი ხელშეკრულება) გლდანის საზოგადოებრივ ცენტრში (სსიპ „სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს“ სერვისების მიმართულებით) სსიპ - იუსტიციის სახლი 29.07.2021
უფროსი სპეციალისტი (შრომითი ხელშეკრულება) გლდანის საზოგადოებრივ ცენტრში (სსიპ „საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს“ სერვისების მიმართულებით) სსიპ - იუსტიციის სახლი 29.07.2021
უფროსი სპეციალისტი (შრომითი ხელშეკრულება) გლდანის საზოგადოებრივ ცენტრში (სსიპ „სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს“ სერვისების მიმართულებით) სსიპ - იუსტიციის სახლი 29.07.2021
სახელმწიფო შიდა კონტროლის დეპარტამენტის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 28.07.2021
პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციისა და პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამის დარგის ექსპერტი სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი 15.08.2021
ეფექტიანობის აუდიტის დეპარტამენტის ინფორმაციული ტექნოლოგიების აუდიტის სამსახურის - ინფორმაციული ტექნოლოგიების აუდიტორ-ასისტენტი სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 29.07.2021
ეფექტიანობის აუდიტის დეპარტამენტის ინფორმაციული ტექნოლოგიების აუდიტის სამსახურის - ინფორმაციული ტექნოლოგიების აუდიტორი სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 29.07.2021
სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის მთავარი მეცნიერი სსიპ - დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია 01.08.2021
ინფორმაციული უსაფრთხოების დეპარტამენტის უფროსი სსიპ - ციფრული მმართველობის სააგენტო 30.07.2021
საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტი სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა 30.07.2021
ბაკალავრიატის ინფორმატიკის მიმართლების ასოცირებული პროფესორი სსიპ - დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია 31.07.2021
2 გვერდი 2 -დან (სულ 78 ჩანაწერი)

;