ვაკანსიის ძებნა

საჯარო სამსახურში უზრუნველყოფილია თანაბარი დასაქმების პირობები და დასაქმების მსურველთა განცხადებების განხილვა, მათი ასაკის, კანის ფერის, რელიგიური კუთვნილების, სქესის, ეთნიკური კუთვნილების, ოჯახური მდგომარეობის, პოლიტიკური შეხედულებების, გენდერული იდენტობის, შეზღუდული შესაძლებლობის არსებობის, სექსუალური ორიენტაციისა და ჯანმრთელობის მდგომარეობის მიუხედავად.


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
ბაკალავრიატის თავდაცვის და უსაფრთხოების მიმართულების სასწავლო კურსის ,, ფსიქოლოგიური და საინფორმაციო ოპერაციები" მოწვეული სპეციალისტი (ხელშეკრულებით). სსიპ - დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია 30.01.2022
ბაკალავრიატის მექანიკის ინჟინერიის მიმართულების სასწავლო კურსის ,, საინჟინრო გრაფიკა 2" მოწვეული სპეციალისტი (ხელშეკრულებით) სსიპ - დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია 30.01.2022
ბაკალავრიატის მექანიკის ინჟინერიის მიმართულების სასწავლო კურსის ,, სტატიკა" მოწვეული სპეციალისტი (ხელშეკრულებით) სსიპ - დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია 30.01.2022
ჯავახეთის დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციის დირექტორი სსიპ - დაცული ტერიტორიების სააგენტო 29.01.2022
ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და ლოჯისტიკის სამსახურის მრჩეველი სსიპ - იუსტიციის სახლი 29.01.2022
ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და ლოჯისტიკის სამსახურის უფროსი სსიპ - იუსტიციის სახლი 29.01.2022
სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახურის დირექტორის მოადგილე სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური 29.01.2022
სსიპ „მსჯავრდებულთა პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების ცენტრის“ დირექტორი საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 29.01.2022
ადმინისტრაციული დეპარტამენტის საქმისწარმოების სამმართველოს უფროსის მოადგილე აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო 22.01.2022
შიდა აუდიტის დეპარტამენტის უფროსი სპეციალისტი აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო 22.01.2022
საბიუჯეტო დეპარტამენტის კონსოლიდირებული ბიუჯეტის სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო 22.01.2022
სივრცის კოორდინატორი (შრომითი ხელშეკრულება) გლდანის საზოგადოებრივ ცენტრში (სსიპ „სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს“ სერვისების მიმართულებით) სსიპ - იუსტიციის სახლი 27.01.2022
სივრცის კონსულტანტი გარდაბნის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 27.01.2022
ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახურის უფროსი სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერია 22.01.2022
ფიზიკის საგნობრივი ექსპერტი სსიპ - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი 27.01.2022
შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი - მდივანი ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 27.01.2022
სერვისებისა და ბრენდის განვითარების სამსახურის ბრენდის განვითარების მენეჯერი სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო 27.01.2022
სკოლის ექიმი სსიპ - ქალაქ თბილისის N45 საჯარო სკოლა 22.01.2022
კარიერული განვითარებისა და ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერის განყოფილების უფროსი სსიპ - ახალგაზრდობის რეგიონული ცენტრი 22.01.2022
ორგანიზაციული მხარდაჭერის დეპარტამენტის მრჩეველი (სამართლებრივი უზრუნველყოფის მიმრთულებით) სსიპ - დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო 27.01.2022
უახლესი ისტორიის ცენტრალური არქივის სამეცნიერო ტექნიკური დოკუმენტაციის განყოფილების სტაჟიორი სსიპ - საქართველოს ეროვნული არქივი 27.01.2022
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერია 28.01.2022
ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკისა და ქონების მართვის სამსახურის ინფრასტრუქტურული განვითარებისა და ინსპექტირების განყოფილების უფროსი ერედვის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 22.01.2022
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა მომსახურების სააგენტოს დირექტორი აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა სამინისტრო 27.01.2022
საფინანსო-საბუღალტრო აღრიცხვის სამსახურის უფროსი აჭარის ა/რ ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება - საავტომობილო გზების დეპარტამენტი 26.01.2022
ცხოველთა კონტროლისა და რეგულირების დეპარტამენტის, ოპერატიული რეაგირების და მონიტორინგის განყოფილების სპეციალისტი - მაშველი სსიპ - ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო 27.01.2022
ქვემო ქართლის პრობაციის ბიუროს პრობაციის ოფიცერი (გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სამოქმედო ტერიტორია) სსიპ - დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო 26.01.2022
სტაჟიორი საჩხერის რაიონული სასამართლო 10.02.2022
სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირთა ასისტენტი სსიპ - კოლეჯი „მერმისი“ 23.01.2022
აჭარისა და გურიის სააღსრულებო ბიუროს მძღოლი სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო 26.01.2022
ადმინისტრაციის საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და საინფორმაციო/საკონსულტაციო მომსახურების სამმართველოს შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 26.01.2022
სტაჟიორი მარნეულის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 26.01.2022
სტაჟიორი ფოთის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 26.01.2022
სტაჟიორი ოზურგეთის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 26.01.2022
სტაჟიორი ბოლნისის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 26.01.2022
შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის სამსახურის უფროსი ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერია 22.01.2022
ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურის უფროსი ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერია 22.01.2022
ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსი ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერია 22.01.2022
ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახურის მეორე კატეგორიის უმცროს სპეციალისტს კეთილმოწყობისა და ტერიტორიის დასუფთავების საკითხებში ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერია 22.01.2022
ელექტრონული სერვისების დანერგვისა და ინფორმაციული სისტემების დეპარტამენტის სტაჟიორი სსიპ - ციფრული მმართველობის სააგენტო 24.01.2022
ელექტრონული სერვისების დანერგვისა და ინფორმაციული სისტემების დეპარტამენტის პროგრამული უზრუნველყოფის სპეციალისტი სსიპ - ციფრული მმართველობის სააგენტო 24.01.2022
ელექტრონული სერვისების დანერგვისა და ინფორმაციული სისტემების დეპარტამენტის უფროსი პროგრამისტი სსიპ - ციფრული მმართველობის სააგენტო 24.01.2022
სტაჟირება საგადასახადო და საბაჟო პოლიტიკის დეპარტამენტში საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 02.02.2022
სსიპ - დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს დირექტორი საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 28.01.2022
ეკონომისტი სსიპ - ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის საზოგადოებრივი კოლეჯი 22.01.2022
კანცელარიისა და მოქალაქეთა მისაღები განყოფილების სპეცილისტი ქ. ქუთაისის საქალაქო სასამართლო 23.01.2022
აპარატის საკადრო და საორგანიზაციო საკითხთა განყოფილების მოსამართლის თანაშემწე ქ. ქუთაისის საქალაქო სასამართლო 23.01.2022
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტლის დირექტორი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 23.01.2022
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი -„გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტლის“ დირექტორის მოადგილე სამედიცინო საკითხთა რეგულაციისა და სამკურნალო დარგში საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 23.01.2022
მოქალაქეთა მომსახურების დეპარტამენტის სტაჟიორი სახალხო დამცველის აპარატი 24.01.2022
2 გვერდი 3 -დან (სულ 106 ჩანაწერი)

ფილტრის მოხსნა X
ადმინისტრაცია 3
ანალიტიკა 1
არქიტექტურა 1
აუდიტი 1
ბუღალტერია 2
განათლება/მეცნიერება/კულტურა 1
განათლება/სწავლება 6
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 1
ეკონომიკური 3
ენერგეტიკა 1
ექსპერტიზა 1
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 2
ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 6
იურიდიული 8
კვლევა/სამეცნიერო საქმე 5
ლოჯისტიკა 1
მართვა/მენეჯმენტი 6
მომსახურება 8
პრობაცია 1
პროგრამირება 2
პროექტების მართვა 1
საარქივო საქმე 1
საარჩევნო ადმინისტრაცია 1
საზოგადოებასთან ურთიერთობა 1
საინჟინრო საქმე 1
სამდივნო/საოფისე საქმე 1
სამხედრო აღრიცხვა და გაწვევა 1
საპოლიციო 5
საფინანსო/საბიუჯეტო 2
საქმისწარმოება 3
სპორტი/ახალგაზრდულ საქმეთა საკითხები 1
სტაჟირება 8
ტყის მართვა 6
ურბანული 1
ფინანსები 1
ქონების განკარგვა 1
ქონების მართვა 1
შიდა აუდიტი 1
ჯანდაცვა 6
ჯანდაცვა/სოციალური საკითხები 3
;