ვაკანსიის ძებნა

საჯარო სამსახურში უზრუნველყოფილია თანაბარი დასაქმების პირობები და დასაქმების მსურველთა განცხადებების განხილვა, მათი ასაკის, კანის ფერის, რელიგიური კუთვნილების, სქესის, ეთნიკური კუთვნილების, ოჯახური მდგომარეობის, პოლიტიკური შეხედულებების, გენდერული იდენტობის, შეზღუდული შესაძლებლობის არსებობის, სექსუალური ორიენტაციისა და ჯანმრთელობის მდგომარეობის მიუხედავად.


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
ექიმი სსიპ - ანდრია რაზმაძის სახელობის ქალაქ ქუთაისის N 41 ფიზიკა-მათემატიკის საჯარო სკოლა 20.10.2021
სამტრედიის რაიონული სასამართლოს აპარატის საკადრო და საორგანიზაციო საკითხთა განყოფილების სხდომის მდივანი სამტრედიის რაიონული სასამართლო 22.10.2021
სამტრედიის რაიონული სასამართლოს ხონის მუნიციპალიტეტში მაგისტრატი მოსამართლის აპარატის მანდატური სამტრედიის რაიონული სასამართლო 22.10.2021
სამტრედიის რაიონული სასამართლოს აპარატის საკადრო და საორგანიზაციო საკითხთა განყოფილების მანდატური სამტრედიის რაიონული სასამართლო 22.10.2021
ბილინგვური სწავლების კოორდინატორი სსიპ - ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფოგის საჯარო სკოლა 17.10.2021
აუდიტის დეპარტამენტის საგადასახადო დეკლარაციების კონტროლის N2 სამმართველოს სტაჟიორი სსიპ - შემოსავლების სამსახური 22.10.2021
ინვესტიციების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე სსიპ - აწარმოე საქართველოში 07.11.2021
ადმინისტრაციული დეპარტამენტის ეკონომიკური სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი სსიპ - დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო 20.10.2021
შიდა კონტროლისა და მონიტორინგის სამსახურის შიდა კონტროლის განყოფილების უფროსი სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო 22.10.2021
შიდა კონტროლისა და მონიტორინგის სამსახურის მონიტორინგის განყოფილების უფროსი სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო 22.10.2021
მომეტებული ტექნიკური საფრთხის შემცველი ობიექტების ზედამხედველობის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი სსიპ - ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო 22.10.2021
მომეტებული ტექნიკური საფრთხის შემცველი ობიექტების ზედამხედველობის სამმართველოს სპეციალისტი სსიპ - ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო 22.10.2021
მომეტებული ტექნიკური საფრთხის შემცველი ობიექტების ზედამხედველობის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი სსიპ - ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო 22.10.2021
მომეტებული ტექნიკური საფრთხის შემცველი ობიექტების ზედამხედველობის სამმართველოს სპეციალისტი სსიპ - ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო 22.10.2021
სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამმართველოს სპეციალისტი სსიპ - ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო 22.10.2021
განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების მშენებლობის ნებართვებისა და ზედამხედველობის სამმართველოს სპეციალისტი სსიპ - ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო 22.10.2021
იუსტიციისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის საკითხებში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მინისტრის აპარატის ადმინისტრაციის (დეპარტამენტის) უფროსი იუსტიციისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის საკითხებში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მინისტრის აპარატი 16.10.2021
იუსტიციისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის საკითხებში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მინისტრის აპარატის იუსტიციის დეპარტამენტის უფროსი იუსტიციისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის საკითხებში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მინისტრის აპარატი 16.10.2021
იუსტიციისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის საკითხებში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მინისტრის აპარატის საფინანსო-ეკონომიკური სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი იუსტიციისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის საკითხებში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მინისტრის აპარატი 16.10.2021
ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობი სამსახურის შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი (ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების ზედამხედველობის დეპარტამენტის მიმართულება) ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური 21.10.2021
კურიერი რუსთავის საქალაქო სასამართლო 21.10.2021
ბილინგვური სწავლების კოორდინატორი სსიპ - მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ შაუმიანის N1 საჯარო სკოლა 16.10.2021
მსჯავრდებულთა რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის სამმართველოს სოციალური მუშაკი (აჭარისა და გურიის პრობაციის ბიურო - სამოქმედო ტერიტორია) სსიპ - დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო 21.10.2021
საერთაშორისო სასამართლოებში სახელმწიფო წარმომადგენლობის დეპარტამენტის დავების წარმოების სამმართველოს მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 25.10.2021
საერთაშორისო სასამართლოებში სახელმწიფო წარმომადგენლობის დეპარტამენტის გადაწყვეტილებების აღსრულებაზე ზედამხედველობის სამმართველოს მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 25.10.2021
პროექტების მენეჯერი შსს სსიპ - საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრი ,,112“ 22.10.2021
მსჯავრდებულთა რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის სამმართველოს სოციალური მუშაკი (იმერეთის პრობაციის ბიურო - სამოქმედო ტერიტორია) სსიპ - დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო 21.10.2021
სააგენტოს უფროსის მოადგილე სსიპ - პროგრამებისა და სერვისების სააგენტო 21.10.2021
იმერეთის პრობაციის ბიუროს პრობაციის ოფიცერი (ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სამოქმედო ტერიტორია) სსიპ - დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო 21.10.2021
სტაჟიორი საჩხერის რაიონული სასამართლო 05.11.2021
სტაჟიორ-გამომძიებელი (საგამოძიებო დეპარტამენტის აღმოსავლეთის სამმართველო) სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური 25.10.2021
კანცელარიისა და მოქალაქეთა მისაღები განყოფილების უფროსი ბოლნისის რაიონული სასამართლო 17.10.2021
საკადრო და საორგანიზაციო საკითხთა განყოფილება სხდომის მდივანი ბოლნისის რაიონული სასამართლო 17.10.2021
მანდატურის სამსახურის მანდატური ბოლნისის რაიონული სასამართლო 17.10.2021
ენერგეტიკული პოლიტიკისა და საინვესტიციო პროექტების დეპარტამენტის ენერგეტიკული პროექტების განვითარებისა და მონიტორინგის სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 18.10.2021
ფინანსების მართვის სამსახურის სახელმწიფო ბიუჯეტით დაფინანსებული პროექტების ფინანსური მენეჯმენტისა და ანალიზის სამმართველოს პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი 20.10.2021
ფინანსების მართვის სამსახურის ბუღალტრული აღრიცხვის სამმართველოს პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი 20.10.2021
პროფესიული მომზადების სამმართველოს ტაქტიკური მომზადების სამსახურის უფროსი ინსტრუქტორი სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია 06.11.2021
პროფესიული მომზადების სამმართველოს პოლიციელთა გადამზადების და კვალიფიკაციის ამაღლების სამსახურის მთავარი ინსტრუქტორი სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია 06.11.2021
სტაჟიორი ბოლნისის რაიონული სასამართლო 17.10.2021
სტაჟიორი გორის რაიონული სასამართლო 17.10.2021
სერვისებისა და ბრენდის განვითარების სამსახურის საქმისწარმოების განყოფილების სტაჟიორი სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო 17.10.2021
ვალის მართვის დეპარტამენტის სტაჟიორი სსიპ - შემოსავლების სამსახური 17.10.2021
ვალის მართვის დეპარტამენტის სტაჟიორი სსიპ - შემოსავლების სამსახური 17.10.2021
ვალის მართვის დეპარტამენტის სტაჟიორი სსიპ - შემოსავლების სამსახური 17.10.2021
სტაჟიორი თელავის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 16.10.2021
სტაჟიორი ფოთის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 16.10.2021
საერთაშორისო ურთიერთობების სამმართველოს უფროსი სსიპ - დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო 21.10.2021
საფინანსო და ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი სპეციალისტი სსიპ - დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო 21.10.2021
ანალიზის, მონიტორინგის და შეფასების დეპარტამენტის უფროსი მენეჯერი სსიპ - აწარმოე საქართველოში 17.10.2021
2 გვერდი 3 -დან (სულ 112 ჩანაწერი)

ფილტრის მოხსნა X
ადმინისტრაცია 1
აუდიტი 1
ბიზნესი და ანალიტიკა 1
ბუღალტერია 2
განათლება 10
განათლება/სწავლება 12
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 15
გეო მონაცემთა ბაზები და პროგრამირება 3
დაცვა/უსაფრთხოება 1
ეკონომიკური 1
ენერგეტიკა 1
ზედამხედველობა 5
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 3
ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 1
იურიდიული 10
იურიდიული/ეკონომიკა 1
ლოჯისტიკა 1
მანდატური 2
მართვა/მენეჯმენტი 2
მომსახურება 1
მონიტორინგი 1
პრობაცია 1
პროგრამირება 3
პროექტების მართვა 3
საერთაშორისო ურთიერთობები 1
საზოგადოებასთან ურთიერთობა 2
საინვესტიციო 1
სამშენებლო საქმე 1
საფინანსო/საბიუჯეტო 1
საქმისწარმოება 3
სოციალური სამსახური 3
სტაჟირება 9
ტყის მართვა 2
ფინანსები 1
შესყიდვები 1
შიდა კონტროლი 1
შრომა და დასაქმება 2
ჯანდაცვა 1
ჯანდაცვა/სოციალური საკითხები 1
;