ვაკანსიის ძებნა

საჯარო სამსახურში უზრუნველყოფილია თანაბარი დასაქმების პირობები და დასაქმების მსურველთა განცხადებების განხილვა, მათი ასაკის, კანის ფერის, რელიგიური კუთვნილების, სქესის, ეთნიკური კუთვნილების, ოჯახური მდგომარეობის, პოლიტიკური შეხედულებების, გენდერული იდენტობის, შეზღუდული შესაძლებლობის არსებობის, სექსუალური ორიენტაციისა და ჯანმრთელობის მდგომარეობის მიუხედავად.


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
პენიტენციური დეპარტამენტის გარე დაცვისა და ინფორმაციულ-ტექნიკური უსაფრთხოების მთავარი სამმართველოს გარე დაცვის აღმოსავლეთის სამმართველოს N11 განყოფილების ინსპექტორი (თბილისი) სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 06.12.2020
პენიტენციური დეპარტამენტის გარე დაცვისა და ინფორმაციულ-ტექნიკური უსაფრთხოების მთავარი სამმართველოს გარე დაცვის აღმოსავლეთის სამმართველოს N15 განყოფილების ინსპექტორი (დაბა ქსანი) სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 06.12.2020
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის N8 (გლდანის პატიმრობისა და დახურული ტიპის) პენიტენციური დაწესებულების სპეციალური აღრიცხვის განყოფილების ინსპექტორი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 06.12.2020
პენიტენციური დეპარტამენტის გარე დაცვისა და ინფორმაციულ-ტექნიკური უსაფრთხოების მთავარი სამმართველოს გარე დაცვის აღმოსავლეთის სამმართველოს N16 განყოფილების ინსპექტორი (რუსთავი) სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 06.12.2020
პენიტენციური დეპარტამენტის გარე დაცვისა და ინფორმაციულ-ტექნიკური უსაფრთხოების მთავარი სამმართველოს გარე დაცვის აღმოსავლეთის სამმართველოს N17 განყოფილების ინსპექტორი (რუსთავი) სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 06.12.2020
პენიტენციური დეპარტამენტის გარე დაცვისა და ინფორმაციულ-ტექნიკური უსაფრთხოების მთავარი სამმართველოს გარე დაცვის დასავლეთის სამმართველოს N2 განყოფილების ინსპექტორი (ქუთაისი) სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 06.12.2020
პენიტენციური დეპარტამენტის გარე დაცვისა და ინფორმაციულ-ტექნიკური უსაფრთხოების მთავარი სამმართველოს გარე დაცვის დასავლეთის სამმართველოს N3 განყოფილების ინსპექტორი (ბათუმი) სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 06.12.2020
პენიტენციური დეპარტამენტის გარე დაცვისა და ინფორმაციულ-ტექნიკური უსაფრთხოების მთავარი სამმართველოს გარე დაცვის დასავლეთის სამმართველოს N13 განყოფილების ინსპექტორი (დაბა ლაითური) სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 06.12.2020
პენიტენციური დეპარტამენტის გარე დაცვისა და ინფორმაციულ-ტექნიკური უსაფრთხოების მთავარი სამმართველოს გარე დაცვის დასავლეთის სამმართველოს N14 განყოფილების ინსპექტორი (სოფ. გეგუთი) სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 06.12.2020
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის N2 (ქუთაისის პატიმრობისა და დახურული ტიპის) პენიტენციური დაწესებულების სამართლებრივი რეჟიმის განყოფილების ინსპექტორ-კონტროლიორი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 06.12.2020
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის N11 (არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო) პენიტენციური დაწესებულების სამართლებრივი რეჟიმის განყოფილების ინსპექტორ-კონტროლიორი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 06.12.2020
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის N17 პენიტენციური(ნახევრად ღია და დახურული ტიპის) დაწესებულების სამართლებრივი რეჟიმის განყოფილების ინსპექტორ-კონტროლიორი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 06.12.2020
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის N8 (გლდანის პატიმრობისა და დახურული ტიპის) პენიტენციური დაწესებულების სამართლებრივი რეჟიმის განყოფილების ინსპექტორ-კონტროლიორი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 06.12.2020
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის N3 (ქ.ბათუმი) პენიტენციური დაწესებულების სამართლებრივი რეჟიმის განყოფილების ინსპექტორ-კონტროლიორი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 06.12.2020
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის N5 (ქ.რუსთავი ქალთა სპეციალური) პენიტენციური დაწესებულების სამართლებრივი რეჟიმის განყოფილების ინსპექტორ-კონტროლიორი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 06.12.2020
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის N14 (სოფელი გეგუთი) პენიტენციური დაწესებულების სამართლებრივი რეჟიმის განყოფილების ინსპექტორ-კონტროლიორი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 06.12.2020
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის N3 (ქ.ბათუმი) პენიტენციური დაწესებულების უსაფრთხოების განყოფილების უფროსი ინსპექტორი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 06.12.2020
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის N5 (ქ.რუსთავი ქალთა სპეციალური) პენიტენციური დაწესებულების ოპერატიული მორიგის თანაშემწე სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 06.12.2020
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის N15 პენიტენციური (ქსნის ნახევრად ღია და დახურული ტიპის) დაწესებულების სამართლებრივი რეჟიმის განყოფილების ინსპექტორ-კონტროლიორი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 06.12.2020
პეციალური პენიტენციური სამსახურის N6 პენიტენციური (პატიმრობისა და განსაკუთრებული რისკის თავისუფლების აღკვეთის) დაწესებულების სამართლებრივი რეჟიმის განყოფილების ინსპექტორ-კონტროლიორი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 06.12.2020
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის N6 პენიტენციური (პატიმრობისა და განსაკუთრებული რისკის თავისუფლების აღკვეთის) დაწესებულების უსაფრთხოების განყოფილების ინსპექტორი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 06.12.2020
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის N16 (დაბალი რისკისა და გათავისუფლებისათვის მომზადების თავისუფლების აღკვეთის) დაწესებულების ინსპექტორი-მძღოლი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 06.12.2020
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის N10 პენიტენციური (დახურული ტიპის თავისუფლების აღკვეთის) დაწესებულების უსაფრთხოების განყოფილების ინსპექტორი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 06.12.2020
პეციალური პენიტენციური სამსახურის N10 პენიტენციური (დახურული ტიპის თავისუფლების აღკვეთის) დაწესებულების სამართლებრივი რეჟიმის განყოფილების ინსპექტორ-კონტროლიორი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 06.12.2020
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის N10 პენიტენციური (დახურული ტიპის თავისუფლების აღკვეთის) პენიტენციური დაწესებულების ოპერატიული მორიგის თანაშემწე სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 06.12.2020
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის N10 პენიტენციური (დახურული ტიპის თავისუფლების აღკვეთის) პენიტენციური დაწესებულების პენიტენციური დაწესებულების ადმინისტრაციული ასისტენტი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 06.12.2020
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის N10 პენიტენციური (დახურული ტიპის თავისუფლების აღკვეთის) დაწესებულების უსაფრთხოების განყოფილების უფროსი ინსპექტორი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 06.12.2020
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის N10 პენიტენციური (დახურული ტიპის თავისუფლების აღკვეთის) დაწესებულების სამართლებრივი რეჟიმის განყოფილების კორპუსის ოფიცერი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 06.12.2020
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის N10 პენიტენციური (დახურული ტიპის თავისუფლების აღკვეთის) დაწესებულების სპეციალური აღრიცხვის განყოფილების ინსპექტორი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 06.12.2020
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის N18 ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა სამკურნალო დაწესებულების სამართლებრივი რეჟიმის განყოფილების ინსპექტორ-კონტროლიორი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 06.12.2020
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის N18 ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა სამკურნალო დაწესებულების ადმინისტრაციული განყოფილების დამხმარე მოსამსახურე სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 06.12.2020
სივრცის კონსულტანტი თელავის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 05.12.2020
სივრცის კონსულტანტი ყვარლის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 05.12.2020
სივრცის კონსულტანტი ოზურგეთის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 05.12.2020
სსიპ - შრომის ინსპექციის სამსახურის ხელმძღვანელი, მთავარი შრომის ინსპექტორი საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 09.12.2020
სისხლის სამართლის საქმეთა პალატის სამდივნოს მოსამართლის თანაშემწე საქართველოს უზენაესი სასამართლო 05.12.2020
სისხლის სამართლის საქმეთა პალატის სამდივნოს მთავარი კონსულტანტი - მოსამართლის თანაშემწე საქართველოს უზენაესი სასამართლო 05.12.2020
სამოქალაქო საქმეთა პალატის სამდივნოს მოსამართლის თანაშემწე საქართველოს უზენაესი სასამართლო 05.12.2020
სამოქალაქო საქმეთა პალატის სამდივნოს მთავარი კონსულტანტი - მოსამართლის თანაშემწე საქართველოს უზენაესი სასამართლო 05.12.2020
ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის სამდივნოს მოსამართლის თანაშემწე საქართველოს უზენაესი სასამართლო 05.12.2020
ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის სამდივნოს მთავარი კონსულტანტი - მოსამართლის თანაშემწე საქართველოს უზენაესი სასამართლო 05.12.2020
მენეჯერი გარდაბნის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 04.12.2020
სივრცის კონსულტანტი ბორჯომის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 04.12.2020
სპეციალისტი ბორჯომის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 04.12.2020
სპეციალისტი მესტიის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 04.12.2020
სპეციალისტი ყაზბეგის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 04.12.2020
სივრცის კონსულტანტი რუსთავის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 04.12.2020
სივრცის კონსულტანტი ზუგდიდის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 04.12.2020
სივრცის კონსულტანტი ბათუმის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 04.12.2020
სივრცის კონსულტანტი ახალციხის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 04.12.2020
2 გვერდი 3 -დან (სულ 122 ჩანაწერი)
;