ვაკანსიის ძებნა

საჯარო სამსახურში უზრუნველყოფილია თანაბარი დასაქმების პირობები და დასაქმების მსურველთა განცხადებების განხილვა, მათი ასაკის, კანის ფერის, რელიგიური კუთვნილების, სქესის, ეთნიკური კუთვნილების, ოჯახური მდგომარეობის, პოლიტიკური შეხედულებების, გენდერული იდენტობის, შეზღუდული შესაძლებლობის არსებობის, სექსუალური ორიენტაციისა და ჯანმრთელობის მდგომარეობის მიუხედავად.


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
საფინანსო-ეკონომიკური დეპარტამენტის შესყიდვების სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი სსიპ - საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი „საქპატენტი“ 15.08.2020
სკოლის ექიმი სსიპ - ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბორითის საჯარო სკოლა 31.08.2020
ადმინისტრაციის, სტატისტიკური ინფორმაციის მოძიების და ანალიზის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი, პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 15.08.2020
მაგისტრატი სასამართლოს სპეციალისტი ფოთის საქალაქო სასამართლო 21.08.2020
იურისტი ა(ა)იპ - "ვანის ტურიზმის ცენტრი" 04.09.2020
საფინანსო-ეკონომიკური დეპარტამენტის შესყიდვების სამმართველოს უფროსი სსიპ - საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი „საქპატენტი“ 15.08.2020
ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების ზედამხედველობის დეპარტამენტის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - იურისტი ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური 21.08.2020
ქონების მართვისა და პრივატიზების დეპარტამენტის, ქონების მართვის განყოფილების II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო 20.08.2020
ქალაქგანვითარებისა და ურბანული პოლიტიკის სამსახურის საპროექტო და სამშენებლო ნებართვების განყოფილების უფროსი ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია 21.08.2020
შიდა აუდიტის სამსახური ხელმძღვანელი ქ. ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია 15.08.2020
ადმინისტრაციის საქმისწარმოების განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია 21.08.2020
ქალაქგანვითარებისა და ურბანული პოლიტიკის სამსახურის ისტორიული განაშენიანების ზონის განვითარების განყოფილების უფროსი ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია 21.08.2020
ქალაქგანვითარებისა და ურბანული პოლიტიკის სამსახურის საპროექტო და სამშენებლო ნებართვების განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია 21.08.2020
ქალაქგანვითარებისა და ურბანული პოლიტიკის სამსახურის ქალაქგეგმარებისა და ურბანული პოლიტიკის განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია 21.08.2020
მუნიციპალური ქონების და სერვისების მართვის სამსახურის საკუთრების აღიარების განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია 21.08.2020
მუნიციპალური ქონების და სერვისების მართვის სამსახურის მუნიციპალური ქონების პოლიტიკის და განკარგვის განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია 21.08.2020
მუნიციპალური ქონების და სერვისების მართვის სამსახურის მუნიციპალური ქონების პოლიტიკის და განკარგვის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია 21.08.2020
განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახურის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის ორგანიზაციებთან ურთიერთობის განყოფილების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია 21.08.2020
ადმინისტრაციის მედიასა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია 21.08.2020
ბიომრავალფეროვნებისა და სატყეო დეპარტამენტის დაცული ტერიტორიებისა და ტყის პოლიტიკის სამმართველოს მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 14.08.2020
ადმინისტრაციული სამსახურის, სახელმწიფო შესყიდვებისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერია 15.08.2020
სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი სახალხო დამცველის აპარატი 31.08.2020
კანცელარიის სპეციალისტი თბილისის საქალაქო სასამართლო 14.08.2020
კანცელარიის მოქალაქეთა მომსახურების ცენტრის სპეციალისტი თბილისის საქალაქო სასამართლო 14.08.2020
კანცელარიის მოქალაქეთა მომსახურების ცენტრის წამყვანი სპეციალისტი თბილისის საქალაქო სასამართლო 14.08.2020
გეოლოგიის დეპარტამენტის სტიქიური პროცესების, საინჟინრო-გეოლოგიის და ჰიდროგეოლოგიის სამმართველოს ჰიდროგეოლოგიური მონიტორინგისა და ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტო 16.08.2020
ერთეულის ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (ჯანმრთელობის მართვის სპეციალისტი) ქ. ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია 14.08.2020
ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (ინსპექტორი) ქ. ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია 14.08.2020
ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (იურისტი) ქ. ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია 14.08.2020
ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (ბავშვის სოციალური მუშაკი) ქ. ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია 14.08.2020
ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილების ხელმძღვანელი (კოორდინატორი) ქ. ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია 14.08.2020
საგანგებო სიტუაციების, რისკების პრევენციის მართვისა და შრომის უსაფრთხოების განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ქ. ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია 14.08.2020
მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ბავშვის დაცვის და მხარდაჭერის განყოფილების III რანგის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი გორის მუნიციპალიტეტის მერია 14.08.2020
მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ბავშვის დაცვის და მხარდაჭერის განყოფილების III რანგის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი გორის მუნიციპალიტეტის მერია 14.08.2020
მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ბავშვის დაცვის და მხარდაჭერის განყოფილების III რანგის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი გორის მუნიციპალიტეტის მერია 14.08.2020
მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ბავშვის დაცვის და მხარდაჭერის განყოფილების ხელმძღვანელი გორის მუნიციპალიტეტის მერია 14.08.2020
მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უნებართვო საქმიანობის კონტროლის განყოფილების III რანგის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი გორის მუნიციპალიტეტის მერია 14.08.2020
მცხეთა-მთიანეთის სატყეო სამსახურის თიანეთის სატყეო უბანის სპეციალისტი სსიპ - ეროვნული სატყეო სააგენტო 14.08.2020
სამცხე-ჯავახეთის სატყეო სამსახურის ბაკურიანის სატყეო უბნის სპეციალისტი სსიპ - ეროვნული სატყეო სააგენტო 14.08.2020
სსიპ - საპენსიო სააგენტოს დირექტორი სსიპ - საპენსიო სააგენტო 19.08.2020
უფროსი სპეციალისტი (II კატეგორია) გარდაბნის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 16.08.2020
უფროსი სპეციალისტი (I კატეგორია) გარდაბნის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 16.08.2020
უფროსი სპეციალისტი (I კატეგორია) გარდაბნის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 16.08.2020
უფროსი სპეციალისტი (II კატეგორია) გარდაბნის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 16.08.2020
უფროსი სპეციალისტი (III კატეგორია) გარდაბნის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 16.08.2020
უფროსი სპეციალისტი (III კატეგორია) გარდაბნის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 16.08.2020
სივრცის კონსულტანტი გარდაბნის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 16.08.2020
სპეციალისტი გარდაბნის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 16.08.2020
ლიცენზირების დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტო 16.08.2020
ლიცენზირების დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტო 16.08.2020
1 გვერდი 2 -დან (სულ 96 ჩანაწერი)

ფილტრის მოხსნა X
ადამიანის უფლებები 1
არქიტექტურა 4
აუდიტი 1
განათლება/სწავლება 5
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 11
გეოლოგია 1
ზედამხედველობა 1
ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 4
იურიდიული 2
კოორდინაცია 1
მართვა/მენეჯმენტი 5
მომსახურება 18
პრობაცია 1
პროექტების მართვა 1
საერთაშორისო ურთიერთობები 1
საზოგადოებასთან ურთიერთობა 1
საქმისწარმოება 6
სოფლის მეურნეობა 1
სოციალური სამსახური 8
სპორტი/ახალგაზრდულ საქმეთა საკითხები 1
სტაჟირება 1
სტატისტიკა 1
ტექნიკური სამუშაოები 1
ტყის მართვა 2
ფინანსები 2
ქონების მართვა 4
შესყიდვები 3
შიდა აუდიტი 1
ხარისხის მართვა 1
ჯანდაცვა 2
ჯანდაცვა/სოციალური საკითხები 4
;