ვაკანსიის ძებნა

საჯარო სამსახურში უზრუნველყოფილია თანაბარი დასაქმების პირობები და დასაქმების მსურველთა განცხადებების განხილვა, მათი ასაკის, კანის ფერის, რელიგიური კუთვნილების, სქესის, ეთნიკური კუთვნილების, ოჯახური მდგომარეობის, პოლიტიკური შეხედულებების, გენდერული იდენტობის, შეზღუდული შესაძლებლობის არსებობის, სექსუალური ორიენტაციისა და ჯანმრთელობის მდგომარეობის მიუხედავად.


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
სატრანსპორტო ნაკადების ავტომატიზებული მართვის სამსახურის მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სსიპ - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო 17.04.2021
საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობის სამსახური მართვის სამსახურის მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სსიპ - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო 17.04.2021
მონიტორინგის სამსახურის მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სსიპ - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო 17.04.2021
სატრანსპორტო ნაკადების ავტომატიზებული მართვის სამსახურის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (მოდელერი) სსიპ - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო 17.04.2021
საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობის სამსახური მართვის სამსახურის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სსიპ - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო 17.04.2021
სატრანსპორტო ნაკადების ავტომატიზებული მართვის სამსახურის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სსიპ - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო 17.04.2021
სატრანსპორტო ნაკადების ავტომატიზებული მართვის სამსახურის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სსიპ - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო 17.04.2021
დარგობრივი ეკონომიკის დეპარტამენტის - დარგობრივ და აგრარულ საკითხთა სამმართველოს უფროსი აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და დარგობრივი ეკონომიკის სამინისტრო 17.04.2021
პირველადი სტრუქტურული ერთეულის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის ხელმძღვანელი ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია 17.04.2021
კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ახალგაზრდული საქმეთა და ტურიზმის განვითარების სამსახურის ტურიზმის, სპორტის, ახალგაზრდობის და გენდერული თანასწორობის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერია 17.04.2021
ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის ინფრასტრუქტურისა და სივრცითი მოწყობის განყოფილების უმცროსი სპეციალისტი ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერია 17.04.2021
ადმინისტრაციული სამსახურის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერია 17.04.2021
განაშენიანების რეგულირების გეგმების მართვის სამსახურის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სსიპ - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო 17.04.2021
განაშენიანების რეგულირების გეგმების მართვის სამსახურის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სსიპ - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო 17.04.2021
განაშენიანების რეგულირების გეგმების გეგმარებითი დავალების მართვის სამსახურის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სსიპ - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო 17.04.2021
განაშენიანების რეგულირების გეგმების გეგმარებითი დავალების მართვის სამსახურის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სსიპ - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო 17.04.2021
მონიტორინგის სამსახურის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სსიპ - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო 17.04.2021
მონიტორინგის სამსახურის მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სსიპ - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო 17.04.2021
სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამსახურის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სსიპ - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო 17.04.2021
სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამსახურის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სსიპ - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო 17.04.2021
სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამსახურის მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სსიპ - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო 17.04.2021
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში მაგისტრატი მოსამართლის აპარატის სპეციალისტი ქ. ქუთაისის საქალაქო სასამართლო 22.04.2021
აპარატის საკადრო და საორგანიზაციო საკითხთა განყოფილების სხდომის მდივანი ქ. ქუთაისის საქალაქო სასამართლო 22.04.2021
გლდანის რაიონის გამგეობის ავჭალა-გლდანის ხევის საუბნო განყოფილების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია 17.04.2021
აღსრულების ეროვნული ბიუროს თავმჯდომარის მოადგილე სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო 26.04.2021
ხელშეკრულებათა ექსპერტიზისა და სასამართლო წარმომადგენლობის დეპარტამენტის უფროსი (პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი) საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 17.04.2021
სსიპ „აღსრულების ეროვნული ბიუროს“ თავმჯდომარე საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 26.04.2021
დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის აპარატის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს პარლამენტი 17.04.2021
სტრატეგიული კომუნიკაციებისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 18.04.2021
შიდა აუდიტის დეპარტამენტის აუდიტორი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 18.04.2021
სამხედრო ტექნიკურ საკითხთა დეპარტამენტის რეკომენდაციების შემუშავების სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 18.04.2021
ადმინისტრაციული დეპარტამენტის სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და ანალიტიკის სამმართველოს სტაჟიორი სსიპ - სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტო 26.04.2021
მარკეტინგისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი სსიპ - ღვინის ეროვნული სააგენტო 21.04.2021
კოვიდ-19-ის პანდემიის დროს ბავშვთა განათლების უფლების მდგომარეობის მიმართულებით ეროვნული კანონმდებლობისა და რეალობაში არსებული პრაქტიკის შეფასების ექსპერტი სახალხო დამცველის აპარატი 22.04.2021
კოვიდ-19-ის პანდემიის დროს სახელმწიფო ზრუნვაში მყოფი ბავშვების უფლებრივი მდგომარეობის მიმართულებით ეროვნული კანონმდებლობისა და რეალობაში არსებული პრაქტიკის შეფასების ექსპერტი სახალხო დამცველის აპარატი 22.04.2021
კოვიდ-19-ის პანდემიის დროს ბავშვთა მიმართ ძალადობისა და მათი ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციის მიმართულებით ეროვნული კანონმდებლობისა და რეალობაში არსებული პრაქტიკის შეფასების ექსპერტი სახალხო დამცველის აპარატი 22.04.2021
ლოგისტიკის სამსახურის ხელმძღვანელი საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია 18.04.2021
ადმინისტრაციული დეპარტამენტის უფროსი სსიპ - აფხაზეთის ქონების განკარგვისა და საწარმოთა მართვის სააგენტო 16.04.2021
ადმინისტრაციული დეპარტამენტი - ბუღალტერი სსიპ - აფხაზეთის ქონების განკარგვისა და საწარმოთა მართვის სააგენტო 16.04.2021
ადმინისტრაციული დეპარტამენტის უფროსი სპეციალისტი სსიპ - აფხაზეთის ქონების განკარგვისა და საწარმოთა მართვის სააგენტო 16.04.2021
პოლიტიკური ფინანსების მონიტორინგის დეპარტამენტის - პოლიტიკური ფინანსების ანალიტიკოსი სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 16.04.2021
საფინანსო-ეკონომიკური დეპარტამენტის ლოჯისტიკის სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი 18.04.2021
ადმინისტრაციული დეპარტამენტის ტექნიკური უზრუნველყოფის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი 18.04.2021
სამინისტროს განათლების და საგანმანათლებლო პროგრამების სამსახურის უფროსი სპეციალისტი აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტრო 16.04.2021
საფინანსო - საბიუჯეტო სამსახურის, შესყიდვების განყოფილების მესამე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერია 16.04.2021
განათლების, ძეგლთა დაცვის, კულტურის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილების უფროსი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია 19.04.2021
სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის რეზერვის, რიგითის, სერჟანტისა და ოფიცრის აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია 19.04.2021
ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვის და არქიტექტურის სამსახურის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო განყოფილების უფროსი სპეციალისტი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია 19.04.2021
პენიტენციური დეპარტამენტის გარე დაცვისა და ინფორმაციულ-ტექნიკური უსაფრთხოების მთავარი სამმართველოს გარე დაცვის აღმოსავლეთის სამმართველოს N15 განყოფილების უფროსი ინსპექტორი (დაბა ქსანი) სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 18.04.2021
განათლების პროექტების სამსახურის მთავარი სპეციალისტი სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი 16.04.2021
1 გვერდი 3 -დან (სულ 138 ჩანაწერი)

ფილტრის მოხსნა X
ადამიანის უფლებები 3
ადგილობრივი თვითმმართველობა 1
არქიტექტურა 9
ბუღალტერია 1
განათლება/სწავლება 3
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 3
გაყიდვები 1
გეო მონაცემთა ბაზები და პროგრამირება 2
ეკონომიკური 2
თავდაცვა/უშიშროება/უსაფრთხოება 1
ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 1
იურიდიული 17
იურიდიული და ანალიტიკა 1
კულტურა 1
ლოჯისტიკა 3
მართვა/მენეჯმენტი 12
მარკეტინგი 1
მონიტორინგი 4
პროექტების მართვა 2
საერთაშორისო ურთიერთობები 4
საზოგადოებასთან ურთიერთობა 2
საინვესტიციო პროექტები 1
საინჟინრო საქმე 2
სამხედრო აღრიცხვა და გაწვევა 2
სასჯელაღსრულება 31
საქმისწარმოება 1
სოციალური სამსახური 2
სპორტი/ახალგაზრდულ საქმეთა საკითხები 1
სტაჟირება 2
ტრანსპორტი 9
ქონების აღრიცხვა/მონიტორინგი 1
ქონების განკარგვა 4
შესყიდვები 3
შიდა აუდიტი 1
შრომა და დასაქმება 2
ჯანდაცვა 2
;