ვაკანსიის ძებნა

საჯარო სამსახურში უზრუნველყოფილია თანაბარი დასაქმების პირობები და დასაქმების მსურველთა განცხადებების განხილვა, მათი ასაკის, კანის ფერის, რელიგიური კუთვნილების, სქესის, ეთნიკური კუთვნილების, ოჯახური მდგომარეობის, პოლიტიკური შეხედულებების, გენდერული იდენტობის, შეზღუდული შესაძლებლობის არსებობის, სექსუალური ორიენტაციისა და ჯანმრთელობის მდგომარეობის მიუხედავად.


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
პროგრამების მართვისა და ანალიზის სამმართველოს მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სსიპ - პროგრამებისა და სერვისების სააგენტო 27.07.2021
მოხალისე პედაგოგი სსიპ - მსჯავრდებულთა პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების ცენტრი 01.08.2021
თავმჯდომარის მოადგილე სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 01.08.2021
დასავლეთ საქართველოს რეგიონული დეპარტამენტის სპეციალისტი სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 01.08.2021
ეკონომიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე (პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე) საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 27.07.2021
საერთაშორისო სასამართლოებში სახელმწიფო წარმომადგენლობის დეპარტამენტის უფროსი (პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი) საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 27.07.2021
ადმინისტრაციის (დეპარტამენტი) საერთაშორისო ურთიერთობებისა და პროტოკოლის სამმართველოს უფროსი (მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი) საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 27.07.2021
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და დარგობრივი ეკონომიკის სამინისტროს სსიპ აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა სტაჟირების, კვალიფიკაციის ამაღლებისა და დასაქმების ხელშეწყობის ცენტრის -,,ბიზნეს-ინკუბატორის"დირექტორი აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და დარგობრივი ეკონომიკის სამინისტრო 01.08.2021
ინტეგრირებული ზოგადი მოდულის ,,მეცნიერება და ტექნოლოგიები" - გეოგრაფიის კომპონენტის პროფესიული განათლების მასწავლებელი (შტატგარეშე თანამშრომელი) სსიპ - კოლეჯი "ოპიზარი" 05.08.2021
დევნილთა და ეკომიგრანტთა დეპარტამენტის მონიტორინგის სამმართველოს სპეციალისტი სსიპ - დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო 30.07.2021
მსჯავრდებულთა რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის სამმართველოს სოციალური მუშაკი (თბილისის პრობაციის ბიურო - სამოქმედო ტერიტორია) სსიპ - დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო 01.08.2021
საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტის პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავების სამმართველოს უფროსის მოადგილე საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 28.07.2021
თავდაცვის პოლიტიკისა და განვითარების დეპარტამენტის უსაფრთხოებისა და თავდაცვის ანალიზის სამმართველოს თავდაცვის შესაძლებლობების ანალიზის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 28.07.2021
საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტის პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავების სამმართველოს სპეციალისტი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 28.07.2021
ადმინისტრაციის პროტოკოლის სამსახურის უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსის მოადგილე საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 28.07.2021
თავდაცვის პოლიტიკისა და განვითარების დეპარტამენტის თავდაცვის პოლიტიკის სამმართველოს უწყებათაშორისი თანამშრომლობის განყოფილების უფროსი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 28.07.2021
ფინანსების მართვის დეპარტამენტის საბიუჯეტო სამმართველოს უფროსი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 28.07.2021
ფინანსების მართვის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 28.07.2021
ფინანსების მართვის დეპარტამენტის უფროსი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 28.07.2021
ფსიქოლოგი-კონსულტანტი (შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი) (კახეთის პრობაციის ბიუროს სამოქმედო ტერიტორია) სსიპ - დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო 01.08.2021
სკოლის ექიმი სსიპ - ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფელ გორელოვკის N3 საჯარო სკოლა 02.08.2021
ადამიანის უფლებათა სამდივნოს (სამსახური) უფროსის მოადგილე საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია 26.07.2021
ეკონომიკური დეპარტამენტის ფინანსური მართვისა და ანალიზის სამმართველოს უფროსი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 29.07.2021
სკოლის ექიმი სსიპ - ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფელ განძის N1 საჯარო სკოლა 02.08.2021
საფინანსო დეპარტამენტის ბიუჯეტის მართვის, ფინანსური აღრიცხვისა და ანგარიშგების განყოფილების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 26.07.2021
იურიდიული დეპარტამენტის შიდა აუდიტის განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 26.07.2021
საარჩევნო საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტის საინფორმაციო სისტემების მართვის განყოფილების უფროსი საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 26.07.2021
საარჩევნო საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტის საინფორმაციო სისტემების მართვის განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 26.07.2021
სკოლის ექიმი სსიპ - ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჟდანოვის საჯარო სკოლა 05.08.2021
სამინისტროს საბიუჯეტო-საფინანსო და შესყიდვების სამსახურში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტრო 31.07.2021
საფინანსო დეპარტამენტის სახელმწიფო შესყიდვების განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 26.07.2021
საარჩევნო პროცესების მართვის დეპარტამენტის ამომრჩეველთა სიების ფორმირების განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 26.07.2021
საქმისწარმოების სპეციალისტი სსიპ - მსჯავრდებულთა პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების ცენტრი 27.07.2021
სახელწიფო შესყიდვების სამსახურის უფროსის მოადგილე საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი 26.07.2021
სკოლის ექიმი სსიპ - ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფელ დიდი გონდრიოს საჯარო სკოლა 01.08.2021
სკოლის ექიმი სსიპ - ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯიგრაშენის საჯარო სკოლა 30.07.2021
კახეთის პრობაციის ბიუროს სტაჟიორი (თელავის, გურჯაანის, საგარეჯოს, ახმეტის, დედოფლისწყაროს, ყვარელის და სიღნაღის (წნორი) მუნიციპალიტეტების სამოქმედო ტერიტორიები) სსიპ - დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო 31.07.2021
შიდა ქართლის რეგიონალური წარმომადგენელი სსიპ - საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ 01.08.2021
თბილისის პრობაციის ბიუროს პრობაციის ოფიცერი სსიპ - დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო 31.07.2021
ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და ლოჯისტიკის სამსახურის მძღოლი (შრომითი ხელშეკრულება) სსიპ - იუსტიციის სახლი 31.07.2021
სამეგრელოსა და ზემო სვანეთის პრობაციის ბიუროს სტაჟიორი (ქ. ფოთის, ქ.ზუგდიდის, სენაკისა და წალენჯიხის სამოქმედო ტერიტორიები) სსიპ - დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო 31.07.2021
იმერეთის პრობაციის ბიუროს სტაჟიორი (ქ. ქუთაისის სამოქმედო ტერიტორია) სსიპ - დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო 31.07.2021
სამცხე-ჯავახეთის პრობაციის ბიუროს სტაჟიორი (ქ. ახალციხის სამოქმედო ტერიტორია) სსიპ - დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო 31.07.2021
მცხეთა - მთიანეთის პრობაციის ბიუროს სტაჟიორი (მცხეთის სამოქმედო ტერიტორია) სსიპ - დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო 31.07.2021
ქვემო ქართლის პრობაციის ბიუროს სტაჟიორი (ქ. რუსთავის და მარნეულის მუნიციპალიტეტის სამოქმედო ტერიტორიები) სსიპ - დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო 31.07.2021
აჭარისა და გურიის პრობაციის ბიუროს სტაჟიორი (ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სამოქმედო ტერიტორია) სსიპ - დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო 31.07.2021
შიდა ქართლის პრობაციის ბიუროს სტაჟიორი (გორისა და კასპის მუნიციპალიტეტების სამოქმედო ტერიტორიები) სსიპ - დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო 31.07.2021
საქართველოს გენერალური პროკურატურის ადამიანური რესურსების მართვისა და განვითარების დეპარტამენტის პროფესიული განვითარებისა და კარიერის მართვის ცენტრის (სამმართველო) მრჩეველი (I კატეგორია) საქართველოს პროკურატურა 04.08.2021
პოლიტიკის დაგეგმვისა და სამთავრობო კოორდინაციის დეპარტამენტის საჯარო მმართველობის სამმართველოს მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია 25.07.2021
კულტურული მემკვიდრეობისა და კულტურულ ფასეულობათა დაცვის გენერალური ინსპექციის (დეპარტამენტი) უფროსი საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო 25.07.2021
1 გვერდი 2 -დან (სულ 99 ჩანაწერი)

ფილტრის მოხსნა X
ადამიანის უფლებები 1
ადმინისტრაცია 1
აუდიტი 3
ბუღალტერია 1
განათლება/სწავლება 6
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 8
ზედამხედველობა 1
თავდაცვა/უშიშროება/უსაფრთხოება 2
თარგმნა/რედაქტირება 1
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 2
ინფორმაციული უსაფრთხოება 1
ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 2
იურიდიული 1
კვლევა და ანალიზი 1
კვლევა/სამეცნიერო საქმე 1
კულტურა 1
მანდატური 1
მართვა/მენეჯმენტი 8
მომსახურება 10
მონიტორინგი 1
პოლიტიკა/ანალიტიკა 1
პრობაცია 1
პროტოკოლი 2
საარჩევნო ადმინისტრაცია 6
საბაჟო 1
საერთაშორისო ურთიერთობები 1
საზოგადოებასთან ურთიერთობა 2
სოციალური სამსახური 5
სტაჟირება 9
ფინანსები 3
ფსიქოლოგია 1
ქონების აღრიცხვა/მონიტორინგი 1
ქონების მართვა 1
შესყიდვები 2
შიდა კონტროლი 1
ჯანდაცვა 7
ჯანდაცვა/სოციალური საკითხები 2
;