ვაკანსიის ძებნა

საჯარო სამსახურში უზრუნველყოფილია თანაბარი დასაქმების პირობები და დასაქმების მსურველთა განცხადებების განხილვა, მათი ასაკის, კანის ფერის, რელიგიური კუთვნილების, სქესის, ეთნიკური კუთვნილების, ოჯახური მდგომარეობის, პოლიტიკური შეხედულებების, გენდერული იდენტობის, შეზღუდული შესაძლებლობის არსებობის, სექსუალური ორიენტაციისა და ჯანმრთელობის მდგომარეობის მიუხედავად.


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
ჯანმრთელობის, სოციალური და ბავშვთა უფლებათა დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახურის ბავშვის უფლებათა დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ბავშვის დაცვის ინსპექტირების საკითხებში დმანისის მუნიციპალიტეტის მერია 25.01.2022
მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი იურიდიულ საკითხებში ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 25.01.2022
მეცნიერების განვითარების დეპარტამენტის უფროსი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 26.01.2022
სკოლის ექიმი სსიპ - მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ შაუმიანის N1 საჯარო სკოლა 30.01.2022
დასავლეთ საქართველოს რეგიონული დეპარტამენტის უფროსი სპეციალისტი სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 30.01.2022
კახეთის სატყეო სამსახურის იურისტი (შრომითი ხელშეკრულებით) სსიპ - ეროვნული სატყეო სააგენტო 30.01.2022
ქვემო ქართლის სატყეო სამსახურის იურისტი (შრომითი ხელშეკრულებით) სსიპ - ეროვნული სატყეო სააგენტო 30.01.2022
სამეგრელო-ზემო სვანეთის სატყეო სამსახურის იურისტი (შრომითი ხელშეკრულებით) სსიპ - ეროვნული სატყეო სააგენტო 30.01.2022
სამცხე-ჯავახეთის სატყეო სამსახურის იურისტი (შრომითი ხელშეკრულებით) სსიპ - ეროვნული სატყეო სააგენტო 30.01.2022
რაჭა-ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთის სატყეო სამსახურის იურისტი (შრომითი ხელშეკრულებით) სსიპ - ეროვნული სატყეო სააგენტო 30.01.2022
გურიის სატყეო სამსახურის იურისტი (შრომითი ხელშეკრულებით) სსიპ - ეროვნული სატყეო სააგენტო 30.01.2022
ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის სამდივნოს სხდომის მდივანი თბილისის საქალაქო სასამართლო 25.01.2022
აპარატის საკადრო და საორგანიზაციო საკითხთა განყოფილების სხდომის მდივანი ქ. ქუთაისის საქალაქო სასამართლო 31.01.2022
საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის ბიუჯეტის დაგეგმვისა და საბუღალტრო აღრიცხვის განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ხაზინის ელექტრონული მომსახურების სისტემაში მუშაობის საკითხებში დმანისის მუნიციპალიტეტის მერია 25.01.2022
სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მშენებლობისა და სივრცითი მოწყობის საკითხებში - მთავარი არქიტექტორი დმანისის მუნიციპალიტეტის მერია 25.01.2022
ჯანმრთელობის, სოციალური და ბავშვთა უფლებათა დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახურის მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის საკითხებში დმანისის მუნიციპალიტეტის მერია 25.01.2022
ჯანმრთელობის, სოციალური და ბავშვთა უფლებათა დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახურის ბავშვის უფლებათა დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ბავშვის ჯანმრთელობის მართვის საკითხებში დმანისის მუნიციპალიტეტის მერია 25.01.2022
განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახურის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი სპორტის საკითხებში დმანისის მუნიციპალიტეტის მერია 25.01.2022
მერიის ეკონომიკის სამსახურის მუნიციპალური ქონების აღრიცხვისა და მართვის განყოფილების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი დმანისის მუნიციპალიტეტის მერია 25.01.2022
ადმინისტრაციული სამსახურის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი დმანისის მუნიციპალიტეტის მერია 25.01.2022
საკრებულოს აპარატის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 01.02.2022
იურიდიული და ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტის უფროსი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის აპარატი 26.01.2022
სკოლის ექიმი სსიპ - ქალაქ თეთრიწყაროს N1 საჯარო სკოლა 10.02.2022
ინფორმაციული ტექნოლოგიების უფროსი სპეციალისტი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი 31.01.2022
MIS ჯგუფის უფროსი სპეციალისტი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი 05.02.2022
ადმინისტრაციის საქმისწარმოების სამსახურის უფროსი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 26.01.2022
ენერგოეფექტურობისა და განახლებადი ენერგიების პოლიტიკის და მდგრადი განვითარების დეპარტამენტის ენერგოეფექტურობისა და განახლებადი ენერგიების დანერგვისა და ხელშეწყობის სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 26.01.2022
აპარატის განათლებისა და კულტურის კომისიის სამდივნოს მესამე რანგის II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 25.01.2022
აპარატის ურბანული დაგეგმარების და საქალაქო მეურნეობის კომისიის სამდივნოს მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 25.01.2022
სახელმწიფო რწმუნებულის აპარატის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში 25.01.2022
უფროსი სპეციალისტი (II კატეგორია) ქუთაისის იუსტიციის სახლში (სსიპ "სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს" სერვისების მიმართულებით) სსიპ - იუსტიციის სახლი 29.01.2022
უფროსი სპეციალისტი (II კატეგორია) ქუთაისის იუსტიციის სახლში (სსიპ "საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს" სერვისების მიმართულებით) სსიპ - იუსტიციის სახლი 29.01.2022
უფროსი სპეციალისტი (II კატეგორია) თბილისის იუსტიციის სახლში (სსიპ "საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს" სერვისების მიმართულებით) სსიპ - იუსტიციის სახლი 29.01.2022
უფროსი სპეციალისტი (II კატეგორია) თბილისის იუსტიციის სახლში (სსიპ "სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს" სერვისების მიმართულებით) სსიპ - იუსტიციის სახლი 29.01.2022
სივრცის კონსულტანტი ონის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 29.01.2022
დუშეთის რეგიონული არქივის სპეციალისტი სსიპ - საქართველოს ეროვნული არქივი 29.01.2022
სკოლის ექიმი სსიპ - ქალაქ ცაგერის N1 საჯარო სკოლა 22.01.2022
დონორი ორგანიზაციების მიერ დაფინანსებული რეაბილიტაციისა და მოვლა-შენახვის პროექტების მართვის სამსახურის უფროსი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი 24.01.2022
რუსთავის საქალაქო სასამართლოს აპარატის საკადრო და საორგანიზაციო საკითხთა განყოფილების მოსამართლის თანაშემწე რუსთავის საქალაქო სასამართლო 24.01.2022
რუსთავის საქალაქო სასამართლოს აპარატის საკადრო და საორგანიზაციო საკითხთა განყოფილების სხდომის მდივანი რუსთავის საქალაქო სასამართლო 29.01.2022
მეცნიერ-თანამშრომელი სსიპ - გიორგი ელიავას სახელობის ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიის და ვირუსოლოგიის ინსტიტუტი 28.01.2022
მეცნიერ თანამშრომელი სსიპ - გიორგი ელიავას სახელობის ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიის და ვირუსოლოგიის ინსტიტუტი 28.01.2022
მეცნიერ-თანამშრომელი სსიპ - გიორგი ელიავას სახელობის ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიის და ვირუსოლოგიის ინსტიტუტი 28.01.2022
უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი სსიპ - გიორგი ელიავას სახელობის ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიის და ვირუსოლოგიის ინსტიტუტი 28.01.2022
მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი სსიპ - გიორგი ელიავას სახელობის ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიის და ვირუსოლოგიის ინსტიტუტი 28.01.2022
ბილინგვური სწავლების კოორდინატორი სსიპ - მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ შაუმიანის N1 საჯარო სკოლა 30.01.2022
ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და ლოჯისტიკის სამსახურის სპეციალისტი სსიპ - იუსტიციის სახლი 29.01.2022
ადმინისტრაციის (დეპარტამენტი) საქმისწარომების სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი (II კატეგორია) სსიპ - ლ. სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო 24.01.2022
კრიმინალისტიკური ექსპერტიზის დეპარტამენტის ვიდეო, ფონოსკოპიური და ჰაბიტოსკოპიური ექსპერტიზის სამმართველოს ექსპერტი სსიპ - ლ. სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო 24.01.2022
მდივნის აპარატის (დეპარტამენტის) საქმისწარმოების განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 24.01.2022
1 გვერდი 3 -დან (სულ 106 ჩანაწერი)

ფილტრის მოხსნა X
ადმინისტრაცია 3
ანალიტიკა 1
არქიტექტურა 1
აუდიტი 1
ბუღალტერია 2
განათლება/მეცნიერება/კულტურა 1
განათლება/სწავლება 6
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 1
ეკონომიკური 3
ენერგეტიკა 1
ექსპერტიზა 1
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 2
ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 6
იურიდიული 8
კვლევა/სამეცნიერო საქმე 5
ლოჯისტიკა 1
მართვა/მენეჯმენტი 6
მომსახურება 8
პრობაცია 1
პროგრამირება 2
პროექტების მართვა 1
საარქივო საქმე 1
საარჩევნო ადმინისტრაცია 1
საზოგადოებასთან ურთიერთობა 1
საინჟინრო საქმე 1
სამდივნო/საოფისე საქმე 1
სამხედრო აღრიცხვა და გაწვევა 1
საპოლიციო 5
საფინანსო/საბიუჯეტო 2
საქმისწარმოება 3
სპორტი/ახალგაზრდულ საქმეთა საკითხები 1
სტაჟირება 8
ტყის მართვა 6
ურბანული 1
ფინანსები 1
ქონების განკარგვა 1
ქონების მართვა 1
შიდა აუდიტი 1
ჯანდაცვა 6
ჯანდაცვა/სოციალური საკითხები 3
;