ვაკანსიის ძებნა


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის სამდივნოს მოსამართლის თანაშემწე თბილისის საქალაქო სასამართლო 25.08.2019
სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის სამდივნოს სხდომის მდივანი თბილისის საქალაქო სასამართლო 25.08.2019
საექსპერტო-კრიმინალისტიკური დეპარტამენტის ექსპერტიზის სამმართველოს ბალისტიკური ექსპერტიზის განყოფილების ექსპერტი საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 28.09.2019
საექსპერტო-კრიმინალისტიკური დეპარტამენტის ექსპერტიზის სამმართველოს გრაფიკული და დოკუმენტების ტექნიკური ექსპერტიზის განყოფილების ექსპერტი საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 28.09.2019
საექსპერტო-კრიმინალისტიკური დეპარტამენტის ექსპერტიზის სამმართველოს დაქტილოსკოპიური ექსპერტიზის განყოფილება საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 28.09.2019
საექსპერტო-კრიმინალისტიკური დეპარტამენტის ქ. თბილისის საექსპერტო-კრიმინალისტიკური სამმართველოს ექსპერტი საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 28.09.2019
საექსპერტო-კრიმინალისტიკური დეპარტამენტის ექსპერტიზის სამმართველოს ფეთქებად საშიში საგნების, საინჟინრო და სახანძრო ექსპერტიზის განყოფილების ექსპერტი საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 28.09.2019
საექსპერტო-კრიმინალისტიკური დეპარტამენტის ექსპერტიზის სამმართველოს ქიმიური ექსპერტიზის განყოფილების ექსპერტი საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 28.09.2019
ქ.თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის გამომძიებელი საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 28.09.2019
უფროსი სპეციალისტი (III კატეგორია) ბოლნისის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 25.08.2019
უფროსი სპეციალისტი (III კატეგორია) ბოლნისის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 25.08.2019
უფროსი სპეციალისტი (II კატეგორია) ბოლნისის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 25.08.2019
უფროსი სპეციალისტი (II კატეგორია) ბოლნისის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 25.08.2019
სპეციალისტი ბოლნისის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 25.08.2019
სივრცის კონსულტანტი ბოლნისის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 25.08.2019
ფინანსური სამსახურის შესყიდვების მენეჯერი სსიპ - სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი 25.08.2019
ფინანსური სამსახურის უფროსი სსიპ - სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი 25.08.2019
დამლაგებელი სსიპ - ქალაქ თბილისის N82 საჯარო სკოლა 25.08.2019
მარნეულის სამოქალაქო რეესტრის სამსახურის ყაჩაღანის საზოგადოებრივი ცენტრის ოპერატორი სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო 25.08.2019
ონის სამოქალაქო რეესტრის სამსახურის ჭრებალოს საზოგადოებრივი ცენტრის ოპერატორი სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო 25.08.2019
მარნეულის სამოქალაქო რეესტრის სამსახურის ყაჩაღანის საზოგადოებრივი ცენტრის მენეჯერ-ოპერატორი სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო 25.08.2019
ახალქალაქის სამოქალაქო რეესტრის სამსახურის ბარალეთის საზოგადოებრივი ცენტრის ოპერატორი სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო 25.08.2019
სკოლის ექიმი სსიპ - ქალაქ თბილისის N210 საჯარო სკოლა 04.09.2019
თბილისის იურიდიული დახმარების ბიუროს ადვოკატი სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური 25.08.2019
ცაგერის საკონსულტაციო ცენტრის კონსულტანტი სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური 25.08.2019
მარტვილის საკონსულტაციო ცენტრის კონსულტანტი სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური 25.08.2019
ხაშურის საკონსულტაციო ცენტრის კონსულტანტი სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური 25.08.2019
ბორჯომის საკონსულტაციო ცენტრის კონსულტანტი სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური 25.08.2019
წალენჯიხის საკონსულტაციო ცენტრის კონსულტანტი სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური 25.08.2019
სტაჟიორი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 25.08.2019
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის მსჯავრდებულთა რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის დეპარტამენტის სოციალური მუშაკი (შემთხვევის მმართველი, სარეაბილიტაციო მომსახურების მიმწოდებელი) სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 08.09.2019
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის მსჯავრდებულთა რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის დეპარტამენტის სოციალური მუშაკი (შემთხვევის ადმინისტრატორი) სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 08.09.2019
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის მსჯავრდებულთა რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის დეპარტამენტის სოციალური მუშაკი (შემთხვევის ადმინისტრატორი) სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 08.09.2019
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის მსჯავრდებულთა რეაბილიტაცია-რესოციალიზაციის დეპარტამენტის ფსიქოლოგი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 08.09.2019
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის მსჯავრდებულთა რეაბილიტაცია-რესოციალიზაციის დეპარტამენტის ფსიქოლოგი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 08.09.2019
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის მსჯავრდებულთა რეაბილიტაცია-რესოციალიზაციის დეპარტამენტის ფსიქოლოგი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 08.09.2019
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტის ინსპექტორი საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 28.09.2019
საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის ერთიანი მომსახურების ცენტრის ინსპექტორი საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 28.09.2019
საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის საგამოძიებო სამმართველოს ინსპექტორი საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 28.09.2019
საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის საორგანიზაციო სამმართველოს ინსპექტორი საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 28.09.2019
საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის საფინანსო-სამეურნეო უზრუნველყოფის სამმართველოს ინსპექტორი საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 28.09.2019
პროფესიული განათლების მასწავლებელი - კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა Photoshop CS სსიპ - კოლეჯი „მერმისი“ 26.08.2019
პროფესიული განათლების მასწავლებელი - რაოდენობრივი წიგნიერება სსიპ - კოლეჯი „მერმისი“ 26.08.2019
პროფესიული განათლების მასწავლებელი - ინფორმაციული წიგნიერება სსიპ - კოლეჯი „მერმისი“ 26.08.2019
პროფესიული განათლების მასწავლებელი - მეწარმეობა სსიპ - კოლეჯი „მერმისი“ 26.08.2019
პროფესიული განათლების მასწავლებელი - კულინარიის ხელოვნება სსიპ - კოლეჯი „მერმისი“ 26.08.2019
პროფესიული განათლების მასწავლებელი - კონდიტერი სსიპ - კოლეჯი „მერმისი“ 26.08.2019
პროფესიული განათლების მასწავლებელი - ტუროპერატორი სსიპ - კოლეჯი „მერმისი“ 26.08.2019
პროფესიული განათლების მასწავლებელი - ვებტექნოლოგიები სსიპ - კოლეჯი „მერმისი“ 26.08.2019
პროფესიული განათლების მასწავლებელი - სამგანზომილებიანი გრაფიკის სპეციალისტი (გენერალისტი) სსიპ - კოლეჯი „მერმისი“ 26.08.2019
1 გვერდი 4 -დან (სულ 172 ჩანაწერი)

ფილტრის მოხსნა X
ადამიანური რესურსების მართვა 5
ადგილობრივი თვითმმართველობა 1
ადმინისტრაცია 1
ანალიტიკა 1
აუდიტი 1
ბუღალტერია 1
განათლება 1
განათლება/მეცნიერება/კულტურა 2
განათლება/სწავლება 15
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 1
გეოლოგია 3
ეკონომიკური 3
ექსპერტიზა 7
ზედამხედველობა 8
თარგმნა/რედაქტირება 1
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 5
ინფორმაციული უსაფრთხოება 3
ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 12
იურიდიული 26
კავშირგაბმულობა 2
კრიმინალისტიკა 1
მანდატური 1
მართვა/მენეჯმენტი 1
მომსახურება 16
პროგრამირება 1
პროექტების მართვა 1
საგადასახადო 2
საგარეო ურთიერთობები 1
საერთაშორისო ურთიერთობები 2
საზოგადოებასთან ურთიერთობა 3
საინვესტიციო 1
საინჟინრო საქმე 1
სამშენებლო საქმე 1
სამხედრო აღრიცხვა და გაწვევა 2
საპოლიციო 2
საფინანსო/საბიუჯეტო 3
საქმისწარმოება 1
სოციალური სამსახური 3
სპორტი/ახალგაზრდულ საქმეთა საკითხები 1
სტაჟირება 4
ტექნიკური 2
ტექნიკური სამუშაოები 3
ტრანსპორტი 1
ფინანსები 1
ფსიქოლოგია 4
შესყიდვები 7
შიდა აუდიტი 5
ჯანდაცვა 1
ჯანდაცვა/სოციალური საკითხები 1
;