ვაკანსიის ძებნა

საჯარო სამსახურში უზრუნველყოფილია თანაბარი დასაქმების პირობები და დასაქმების მსურველთა განცხადებების განხილვა, მათი ასაკის, კანის ფერის, რელიგიური კუთვნილების, სქესის, ეთნიკური კუთვნილების, ოჯახური მდგომარეობის, პოლიტიკური შეხედულებების, გენდერული იდენტობის, შეზღუდული შესაძლებლობის არსებობის, სექსუალური ორიენტაციისა და ჯანმრთელობის მდგომარეობის მიუხედავად.


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
ადმინისტრაციის საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და საინფორმაციო/საკონსულტაციო მომსახურების სამმართველოს სტაჟიორი საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 31.10.2020
პირველადი სტრუქტურული ერთეულის შიდა აუდიტის სამსახურის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერია 30.10.2020
ადმინისტრაციული სამსახურის მერის წარმომადგენლების საქმიანობის კოორდინაციის განყოფილების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერია 30.10.2020
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ,,ელექტროობა“ პროფესიული განათლების მასწავლებელი სსიპ - კოლეჯი „მერმისი“ 31.10.2020
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ,,კულინარიის ხელოვნება“ პროფესიული განათლების მასწავლებელი სსიპ - კოლეჯი „მერმისი“ 31.10.2020
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ,,ძრავას შეკეთება“ პროფესიული განათლების მასწავლებელი სსიპ - კოლეჯი „მერმისი“ 31.10.2020
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ,,იატაკისა და ფილის სამუშაოები“ - პროფესიული განათლების მასწავლებელი სსიპ - კოლეჯი „მერმისი“ 31.10.2020
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ,,სამკერვალო წარმოება“ - პროფესიული განათლების მასწავლებელი სსიპ - კოლეჯი „მერმისი“ 31.10.2020
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ,,თმის მომსახურება“ - პროფესიული განათლების მასწავლებელი სსიპ - კოლეჯი „მერმისი“ 31.10.2020
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ,,ფეხსაცმლისა და ტყავის ნაკეთობათა წარმოება“ - პროფესიული განათლების მასწავლებელი სსიპ - კოლეჯი „მერმისი“ 31.10.2020
იურიდიული სამსახურის სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და ფაქტების კონსტატაციის განყოფილების იურისტი სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო 31.10.2020
შიდა აუდიტის დეპარტამენტის უფროსი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 26.10.2020
კორესპონდენციის მართვისა და მოქალაქეებთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია 25.10.2020
კულტურულ ფასეულობათა დაცვის სამსახურის უფროსის მოადგილე აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტრო 25.10.2020
შესყიდვების სამსახურის მთავარი სპეციალისტი სსიპ - საქართველოს ეროვნული არქივი 30.10.2020
ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი სსიპ - სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 02.11.2020
იურისტი სსიპ - მსჯავრდებულთა პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების ცენტრი 03.11.2020
ისტორიის საგნობრივი ექსპერტი სსიპ - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი 29.10.2020
გეოგრაფიის საგნობრივი ექსპერტი სსიპ - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი 29.10.2020
ხელოვნების საგნობრივი ექსპერტი სსიპ - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი 29.10.2020
ინკლუზიის სპეციალისტი სსიპ - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი 29.10.2020
ქიმიის საგნობრივი ექსპერტი სსიპ - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი 29.10.2020
ფიზიკის საგნობრივი ექსპერტი სსიპ - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი 29.10.2020
მუსიკის საგნობრივი ექსპერტი სსიპ - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი 29.10.2020
სკოლის ექთანი სსიპ - ქალაქ თელავის N9 საჯარო სკოლა 27.10.2020
ინფრასტუქტურული პროექტების მართვისა და ტრანპორტის სამსახურის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და მშენებლობის განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ქ. ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია 24.10.2020
მედიაწიგნიერების განვითარების ხელშეწყობის დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია 08.11.2020
სოციალური მუშაკი სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო 29.10.2020
კიბერუსაფრთხოების დეპარტამენტის CERT სპეციალისტი სსიპ - ციფრული მმართველობის სააგენტო 24.10.2020
ელექტრონული სერვისების დანერგვისა და ინფორმაციული სისტემების დეპარტამენტის უფროსი პროგრამისტი სსიპ - ციფრული მმართველობის სააგენტო 29.10.2020
ელექტრონული სერვისების დანერგვისა და ინფორმაციული სისტემების დეპარტამენტის პროგრამული უზრუნველყოფის სპეციალისტი სსიპ - ციფრული მმართველობის სააგენტო 29.10.2020
ადმინისტრაციის (დეპარტამენტი) საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტი სსიპ - ციფრული მმართველობის სააგენტო 29.10.2020
საზოგადოებასთან და მედიასთან ურთიერთობის განყოფილების მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 29.10.2020
გამარტივებული საქმისწარმოების სამსახურის მრჩეველი სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო 28.10.2020
გადახდისუუნარობის საქმისწარმოების სამსახურის ქეის-მენეჯერი სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო 28.10.2020
იმერეთის, რაჭა–ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის სააღსრულებო ბიუროს სპეციალისტი სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო 28.10.2020
ეკონომიკური სამსახურის ლოჯისტიკის განყოფილების ტექნიკური მენეჯერი სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო 28.10.2020
იმერეთის, რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის სააღსრულებო ბიუროს მძღოლი სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო 28.10.2020
აჭარისა და გურიის სააღსრულებო ბიუროს აღმასრულებელი სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო 28.10.2020
სამეგრელოსა და ზემო სვანეთის სააღსრულებო ბიუროს აღმასრულებელი სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო 28.10.2020
ეკონომიკური სამსახურის ანგარიშსწორების განყოფილების ბუღალტერი სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო 28.10.2020
ეკონომიკური სამსახურის ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების განყოფილების ბუღალტერი სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო 28.10.2020
სერვისებისა და ბრენდის განვითარების სამსახურის მომხმარებელთან ურთიერთობის განყოფილების სტაჟიორი სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო 28.10.2020
უსაფრთხოების საქალაქო სამსახურის ბაღების, პარკების და სკვერების დაცვის განყოფილების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (განყოფილების უფროსი) ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია 23.10.2020
უსაფრთხოების საქალაქო სამსახურის მონიტორინგის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია 23.10.2020
უსაფრთხოების საქალაქო სამსახურის ორგანიზაციული და ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია 23.10.2020
უსაფრთხოების საქალაქო სამსახურის ობიექტების დაცვის განყოფილების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია 23.10.2020
უსაფრთხოების საქალაქო სამსახურის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობების დაცვის განყოფილების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია 23.10.2020
უსაფრთხოების საქალაქო სამსახურის გამგეობების დაცვის განყოფილების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია 23.10.2020
საერთაშორისო საჯარო სამართლის დეპარტამენტის მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 26.10.2020
1 გვერდი 2 -დან (სულ 74 ჩანაწერი)
;