ვაკანსიის ძებნა

საჯარო სამსახურში უზრუნველყოფილია თანაბარი დასაქმების პირობები და დასაქმების მსურველთა განცხადებების განხილვა, მათი ასაკის, კანის ფერის, რელიგიური კუთვნილების, სქესის, ეთნიკური კუთვნილების, ოჯახური მდგომარეობის, პოლიტიკური შეხედულებების, გენდერული იდენტობის, შეზღუდული შესაძლებლობის არსებობის, სექსუალური ორიენტაციისა და ჯანმრთელობის მდგომარეობის მიუხედავად.


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
„ეროვნული სასწავლო გეგმის განვითარება და დანერგვის ხელშეწყობის'' პროგრამის ფარგლებში არჩევითი კურსის - „გრაფიკული დიზაინის საწყისები“ საგნობრივი ექსპერტი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 25.10.2021
„ეროვნული სასწავლო გეგმის განვითარება და დანერგვის ხელშეწყობის'' პროგრამის ფარგლებში არჩევითი კურსის - „ელექტრონული მუსიკა“ საგნობრივი ექსპერტი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 25.10.2021
„ეროვნული სასწავლო გეგმის განვითარება და დანერგვის ხელშეწყობის'' პროგრამის ფარგლებში არჩევითი კურსის - „ენა და საზოგადოება“ საგნობრივი ექსპერტი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 25.10.2021
„ეროვნული სასწავლო გეგმის განვითარება და დანერგვის ხელშეწყობის'' პროგრამის ფარგლებში არჩევითი კურსის - "მათემატიკური მოდელირების საწყისები" საგნობრივი ექსპერტი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 25.10.2021
„ეროვნული სასწავლო გეგმის განვითარება და დანერგვის ხელშეწყობის'' პროგრამის ფარგლებში არჩევითი კურსის - „სამედიცინო ბიოლოგია“ საგნობრივი ექსპერტი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 25.10.2021
„ეროვნული სასწავლო გეგმის განვითარება და დანერგვის ხელშეწყობის'' პროგრამის ფარგლებში არჩევითი კურსის - „ტურიზმის გეოგრაფია“ საგნობრივი ექსპერტი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 25.10.2021
„ეროვნული სასწავლო გეგმის განვითარება და დანერგვის ხელშეწყობის'' პროგრამის ფარგლებში არჩევითი კურსის - "ფარდობითობის თეორია-სამყაროს საიდუმლო" საგნობრივი ექსპერტი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 25.10.2021
„ეროვნული სასწავლო გეგმის განვითარება და დანერგვის ხელშეწყობის'' პროგრამის ფარგლებში არჩევითი კურსის - „ფიტნესი“ საგნობრივი ექსპერტი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 25.10.2021
„ეროვნული სასწავლო გეგმის განვითარება და დანერგვის ხელშეწყობის'' პროგრამის ფარგლებში არჩევითი კურსის "ქიმია ინდუსტრიასა და ტექნოლოგიებში" საგნობრივი ექსპერტი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 25.10.2021
„ეროვნული სასწავლო გეგმის განვითარება და დანერგვის ხელშეწყობის'' პროგრამის ფარგლებში არჩევითი კურსის "ხანმოკლე მე-20 საუკუნე - კატაკლიზმები და გამოწვევები" საგნობრივი ექსპერტი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 25.10.2021
ორგანიზაციული მხარდაჭერის დეპარტამენტის მრჩეველი სსიპ - დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო 24.10.2021
მცხეთა-მთიანეთის პრობაციის ბიურო სპეციალისტი სსიპ - დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო 24.10.2021
არასრულწლოვანთა რეფერირების ცენტრის პროექტების მენეჯერი სსიპ - დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო 24.10.2021
არასრულწლოვანთა რეფერირების ცენტრის სოციალური მუშაკი სსიპ - დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო 24.10.2021
აღმასრულებელი დირექტორის პირველი მოადგილე სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი 24.10.2021
პროგრამის მენეჯერი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი 19.10.2021
ეკონომიკური დეპარტამენტის სახელმწიფო შესყიდვების სამმართველოს პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 19.10.2021
აპარატის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია 21.10.2021
ადგილობრივი თვთმმართველობის ორგანოებთან ურთიერთობის სამსახურის მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია 21.10.2021
პრობლემებზე რეაგირებისა და ცვლილებების მენეჯერი სსიპ - ციფრული მმართველობის სააგენტო 19.10.2021
სკოლის ექიმი სსიპ - ირაკლი აბაშიძის სახელობის ქალაქ ხონის N3 საჯარო სკოლა 20.10.2021
მიწის კადასტრის დეპარტამენტის გეოინფორმაციული მონაცემების აღრიცხვისა და მართვის სამმართველოს I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სსიპ - მიწის მდგრადი მართვისა და მიწათსარგებლობის მონიტორინგის ეროვნული სააგენტო 19.10.2021
მიწის კადასტრის დეპარტამენტის გეოინფორმაციული მონაცემების აღრიცხვისა და მართვის სამმართველოს II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სსიპ - მიწის მდგრადი მართვისა და მიწათსარგებლობის მონიტორინგის ეროვნული სააგენტო 19.10.2021
მიწის კადასტრის დეპარტამენტის გეოინფორმაციული მონაცემების აღრიცხვისა და მართვის სამმართველოს III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სსიპ - მიწის მდგრადი მართვისა და მიწათსარგებლობის მონიტორინგის ეროვნული სააგენტო 19.10.2021
ფინანსური უზრუნველყოფის სამმართველოს კოორდინატორი სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი 24.10.2021
ინკლუზიური პროფესიული განათლების სპეციალისტი სსიპ - კოლეჯი „მერმისი“ 20.10.2021
სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირთა ასისტენტი სსიპ - კოლეჯი „მერმისი“ 20.10.2021
ბილინგვური სწავლების კოორდინატორი სსიპ - ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ეშტიის N 1 საჯარო სკოლა 18.10.2021
ეკონომიკური დეპარტამენტის ლოჯისტიკის მენეჯერი სსიპ - დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო 17.10.2021
მტირალას ეროვნული პარკის ადმინისტრაციის დაცვის განყოფილების რეინჯერი - ქობულეთის უბანი სსიპ - დაცული ტერიტორიების სააგენტო 22.10.2021
ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკის ადმინისტრაციის დაცვის განყოფილების რეინჯერი - აბასთუმნის უბანი სსიპ - დაცული ტერიტორიების სააგენტო 22.10.2021
ალგეთის ეროვნული პარკის ადმინისტრაციის ბუღალტერი სსიპ - დაცული ტერიტორიების სააგენტო 22.10.2021
ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკის ადმინისტრაციის ვიზიტორთა მომსახურების უფროსი სპეციალისტი სსიპ - დაცული ტერიტორიების სააგენტო 22.10.2021
ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკის ადმინისტრაციის დაცვის განყოფილების რეინჯერი - კურცხანას უბანი სსიპ - დაცული ტერიტორიების სააგენტო 22.10.2021
ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკის ადმინისტრაციის დაცვის განყოფილების რეინჯერი - ნაკრძალის და ბორჯომის უბანი სსიპ - დაცული ტერიტორიების სააგენტო 22.10.2021
ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკის ადმინისტრაციის დაცვის განყოფილების რეინჯერი - მარელისის უბანი სსიპ - დაცული ტერიტორიების სააგენტო 22.10.2021
ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკის ადმინისტრაციის დაცვის განყოფილების რეინჯერი - ნეძვის აღკვეთილი სსიპ - დაცული ტერიტორიების სააგენტო 22.10.2021
ჯავახეთის დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციის რეინჯერი - ფარავანი-საღამოს უბანი (საღამოს და აბულის ტბები) სსიპ - დაცული ტერიტორიების სააგენტო 22.10.2021
ჯავახეთის დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციის რეინჯერი - ფარავანი-საღამოს უბანი (ფარავნის ტბა) სსიპ - დაცული ტერიტორიების სააგენტო 22.10.2021
ერუშეთის ეროვნული პარკის ადმინისტრაციის ვიზიტორთა მომსახურების უფროსი სპეციალისტი სსიპ - დაცული ტერიტორიების სააგენტო 22.10.2021
ერუშეთის ეროვნული პარკის ადმინისტრაციის დაცვის განყოფილების ბუნებრივი რესურსების უფროსი სპეციალისტი სსიპ - დაცული ტერიტორიების სააგენტო 22.10.2021
ერუშეთის ეროვნული პარკის ადმინისტრაციის დაცვის განყოფილების უბნის უფროსი რეინჯერი - ურაველის უბანი სსიპ - დაცული ტერიტორიების სააგენტო 22.10.2021
ერუშეთის ეროვნული პარკის ადმინისტრაციის დაცვის განყოფილების უბნის უფროსი რეინჯერი - წყალთბილას უბანი სსიპ - დაცული ტერიტორიების სააგენტო 22.10.2021
ერუშეთის ეროვნული პარკის ადმინისტრაციის დაცვის განყოფილების რეინჯერი - წყალთბილას უბანი სსიპ - დაცული ტერიტორიების სააგენტო 22.10.2021
ერუშეთის ეროვნული პარკის ადმინისტრაციის დაცვის განყოფილების რეინჯერი - ურაველის უბანი სსიპ - დაცული ტერიტორიების სააგენტო 22.10.2021
ელექტრონული სერვისების დანერგვისა და ინფორმაციული სისტემების დეპარტამენტის პროგრამული უზრუნველყოფის ტესტერი სსიპ - ციფრული მმართველობის სააგენტო 17.10.2021
საკრებულოს აპარატის საორგანიოზაციო განყოფილებოს III რანგის - I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საინფორმაციო და საზოგადოებრივი ურთიერთობის საკითხებში გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 17.10.2021
ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და ლოჯისტიკის სამსახურის სპეციალისტი სსიპ - იუსტიციის სახლი 22.10.2021
გურიის სატყეო სამსახურის ჩოხატაურის სატყეო უბნის სპეციალისტი სსიპ - ეროვნული სატყეო სააგენტო 17.10.2021
შიდა ქართლის სატყეო სამსახურის გორის სატყეო უბნის უფროსი სსიპ - ეროვნული სატყეო სააგენტო 17.10.2021
1 გვერდი 3 -დან (სულ 112 ჩანაწერი)

ფილტრის მოხსნა X
ადმინისტრაცია 1
აუდიტი 1
ბიზნესი და ანალიტიკა 1
ბუღალტერია 2
განათლება 10
განათლება/სწავლება 12
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 15
გეო მონაცემთა ბაზები და პროგრამირება 3
დაცვა/უსაფრთხოება 1
ეკონომიკური 1
ენერგეტიკა 1
ზედამხედველობა 5
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 3
ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 1
იურიდიული 10
იურიდიული/ეკონომიკა 1
ლოჯისტიკა 1
მანდატური 2
მართვა/მენეჯმენტი 2
მომსახურება 1
მონიტორინგი 1
პრობაცია 1
პროგრამირება 3
პროექტების მართვა 3
საერთაშორისო ურთიერთობები 1
საზოგადოებასთან ურთიერთობა 2
საინვესტიციო 1
სამშენებლო საქმე 1
საფინანსო/საბიუჯეტო 1
საქმისწარმოება 3
სოციალური სამსახური 3
სტაჟირება 9
ტყის მართვა 2
ფინანსები 1
შესყიდვები 1
შიდა კონტროლი 1
შრომა და დასაქმება 2
ჯანდაცვა 1
ჯანდაცვა/სოციალური საკითხები 1
;