ვაკანსიის ძებნა

საჯარო სამსახურში უზრუნველყოფილია თანაბარი დასაქმების პირობები და დასაქმების მსურველთა განცხადებების განხილვა, მათი ასაკის, კანის ფერის, რელიგიური კუთვნილების, სქესის, ეთნიკური კუთვნილების, ოჯახური მდგომარეობის, პოლიტიკური შეხედულებების, გენდერული იდენტობის, შეზღუდული შესაძლებლობის არსებობის, სექსუალური ორიენტაციისა და ჯანმრთელობის მდგომარეობის მიუხედავად.


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
რეფორმებისა და დაგეგმვის დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი სსიპ - შემოსავლების სამსახური 07.12.2020
საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრის ტექნიკური მხარდაჭერის და მომსახურების სამმართველოს ინჟინერი სსიპ - შემოსავლების სამსახური 07.12.2020
ზარის მიმღები (სარეზერვო ბაზისთვის) შსს სსიპ - საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრი ,,112“ 07.12.2020
პროფესიული მასწავლებელი მოდულისთვის "რუსული ენა" სსიპ - ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის საზოგადოებრივი კოლეჯი 12.12.2020
სხდომის მდივანი მცხეთის რაიონული სასამართლო 06.12.2020
უფროსი სპეციალისტი (III კატეგორია) ახალქალაქის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 11.12.2020
სპეციალისტი ახალქალაქის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 11.12.2020
გენერალური ინსპექციის სამოხელეო დანაშაულის გამოძიების სამმართველოს გამომძიებელი საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 15.12.2020
გენერალური ინსპექციის სამოხელეო დანაშაულის გამოძიების სამმართველოს ინსპექტორ-გამომძიებელი საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 15.12.2020
მეორადი სტრუქტურული ერთეულის საქმისწარმოებისა და ადამიანური რესურსების განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერია 06.12.2020
ადმინისტრაციული უზრუნველყოფის დეპარტამენტის ინფორმაციული ტექნოლოგიების სპეციალისტი სსიპ - თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლა 06.12.2020
ელექტრონული სერვისების დანერგვისა და ინფორმაციული სისტემების დეპარტამენტის უფროსი პროგრამისტი სსიპ - ციფრული მმართველობის სააგენტო 10.12.2020
საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამმართველოს მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური 10.12.2020
ადმინისტრაციის (დეპარტამენტი) მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირი) საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 10.12.2020
შიდა აუდიტის დეპარტამენტის უფროსი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 05.12.2020
ჯანმრთელობის, სოციალური, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახურის მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მერია 05.12.2020
სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგიის სამდივნოს კონსულტანტი ნაფიც მსაჯულთა საორგანიზაციო საკითხებში თბილისის საქალაქო სასამართლო 04.12.2020
ენერგეტიკული პოლიტიკისა და საინვესტიციო პროექტების დეპარტამენტის ენერგეტიკული პროექტების სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 10.12.2020
ინფორმაციული ტექნოლოგიების ადმინისტრირების დეპარტამენტის პროგრამისტი სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 09.12.2020
სივრცის კონსულტანტი წყალტუბოს იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 09.12.2020
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის პენიტენციური დეპარტამენტის უსაფრთხოების მთავარი სამმართველოს ოპერატიული სამმართველოს ოპერატიული აღრიცხვისა და ანალიზის განყოფილების ინსპექტორი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 06.12.2020
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის N2 (ქუთაისის პატიმრობისა და დახურული ტიპის) პენიტენციური დაწესებულების უსაფრთხოების განყოფილების ინსპექტორი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 06.12.2020
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის N8 (გლდანის პატიმრობისა და დახურული ტიპის) პენიტენციური დაწესებულების სპეციალური აღრიცხვის განყოფილების უფროსი ინსპექტორი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 06.12.2020
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის N8 (გლდანის პატიმრობისა და დახურული ტიპის) პენიტენციური დაწესებულების უსაფრთხოების განყოფილების ინსპექტორი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 06.12.2020
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის N8 (გლდანის პატიმრობისა და დახურული ტიპის) პენიტენციური დაწესებულების ადმინისტრაციული განყოფილების იურისტი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 06.12.2020
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის N8 (გლდანის პატიმრობისა და დახურული ტიპის) პენიტენციური დაწესებულების ადმინისტრაციული განყოფილების საქმისმწარმოებელი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 06.12.2020
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის N12 პენიტენციური დაწესებულების უსაფრთხოების განყოფილების უფროსი ინსპექტორი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 06.12.2020
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის N5 (ქ.რუსთავი ქალთა სპეციალური) პენიტენციური დაწესებულების სამართლებრივი რეჟიმის განყოფილების უფროსი ინსპექტორი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 06.12.2020
პეციალური პენიტენციური სამსახურის N8 (გლდანის პატიმრობისა და დახურული ტიპის) პენიტენციური დაწესებულების ადმინისტრაციული განყოფილების დამხმარე მოსამსახურე სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 06.12.2020
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის N15 პენიტენციური (ქსნის ნახევრად ღია და დახურული ტიპის) დაწესებულების უსაფრთხოების განყოფილების ინსპექტორი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 06.12.2020
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის N10 პენიტენციური (დახურული ტიპის თავისუფლების აღკვეთის) პენიტენციური დაწესებულების ოპერატიული მორიგე სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 06.12.2020
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის N10 პენიტენციური (დახურული ტიპის თავისუფლების აღკვეთის) დაწესებულების ადმინისტრაციული განყოფილების საქმისმწარმოებელი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 06.12.2020
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის N10 პენიტენციური (დახურული ტიპის თავისუფლების აღკვეთის) დაწესებულების ადმინისტრაციული განყოფილების ბუღალტერი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 06.12.2020
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის N10 პენიტენციური (დახურული ტიპის თავისუფლების აღკვეთის) დაწესებულების ადმინისტრაციული განყოფილების საწყობის მენეჯერი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 06.12.2020
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის N10 პენიტენციური (დახურული ტიპის თავისუფლების აღკვეთის) დაწესებულების ადმინისტრაციული განყოფილების სასადილოს მენეჯერი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 06.12.2020
პეციალური პენიტენციური სამსახურის N10 პენიტენციური (დახურული ტიპის თავისუფლების აღკვეთის) დაწესებულების ადმინისტრაციული განყოფილების დამხმარე მოსამსახურე სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 06.12.2020
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის N8 (გლდანის პატიმრობისა და დახურული ტიპის) პენიტენციური დაწესებულების სამართლებრივი რეჟიმის განყოფილების მთავარი ინსპექტორი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 06.12.2020
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის N8 (გლდანის პატიმრობისა და დახურული ტიპის) პენიტენციური დაწესებულების ოპერატიული მორიგე სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 06.12.2020
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის პენიტენციური დეპარტამენტის უსაფრთხოების მთავარი სამმართველოს ელექტრონული საშუალებებით მეთვალყურეობის სამმართველოს ინსპექტორი (დაბა ქსანი) სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 06.12.2020
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის პენიტენციური დეპარტამენტის უსაფრთხოების მთავარი სამმართველოს ელექტრონული საშუალებებით მეთვალყურეობის სამმართველოს ინსპექტორი (თბილისი) სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 06.12.2020
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის პენიტენციური დეპარტამენტის უსაფრთხოების მთავარი სამმართველოს ელექტრონული საშუალებებით მეთვალყურეობის სამმართველოს ინსპექტორი (ბათუმი) სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 06.12.2020
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის პენიტენციური დეპარტამენტის უსაფრთხოების მთავარი სამმართველოს ელექტრონული საშუალებებით მეთვალყურეობის სამმართველოს ინსპექტორი (ქუთაისი) სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 06.12.2020
პენიტენციური დეპარტამენტის ესკორტირებისა და სპეციალური ღონისძიებების მთავარი სამმართველოს შტაბის (სამმართველო) სამორიგეო განყოფილების მორიგე ოფიცერი (თბილისი) სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 06.12.2020
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის N11 (არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო) პენიტენციური დაწესებულების სამართლებრივი რეჟიმის განყოფილების მთავარი ინსპექტორი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 06.12.2020
სპეციალური პენიტენიცური სამსახურის პენიტენციური დეპარტამენტის გარე დაცვისა და ინფორმაციულ-ტექნიკური უსაფრთხოების მთავარი სამმართველოს უფროსი ინსპექტორი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 06.12.2020
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის N8 (გლდანის პატიმრობისა და დახურული ტიპის) პენიტენციური დაწესებულების უსაფრთხოების განყოფილების უფროსი ინსპექტორი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 06.12.2020
სპეციალური პენიტენიცური სამსახურის პენიტენციური დეპარტამენტის გარე დაცვისა და ინფორმაციულ-ტექნიკური უსაფრთხოების მთავარი სამმართველოს წვევამდელთა მომზადების განყოფილების ინსპექტორი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 06.12.2020
პენიტენციური დეპარტამენტის გარე დაცვისა და ინფორმაციულ-ტექნიკური უსაფრთხოების მთავარი სამმართველოს გარე დაცვის აღმოსავლეთის სამმართველოს N5 განყოფილების ინსპექტორი (გარდაბნის მუნიციპალიტეტი) სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 06.12.2020
პენიტენციური დეპარტამენტის გარე დაცვისა და ინფორმაციულ-ტექნიკური უსაფრთხოების მთავარი სამმართველოს გარე დაცვის აღმოსავლეთის სამმართველოს N6 განყოფილების ინსპექტორი (გარდაბნის მუნიციპალიტეტი) სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 06.12.2020
პენიტენციური დეპარტამენტის გარე დაცვისა და ინფორმაციულ-ტექნიკური უსაფრთხოების მთავარი სამმართველოს გარე დაცვის აღმოსავლეთის სამმართველოს N8 განყოფილების ინსპექტორი (თბილისი) სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 06.12.2020
1 გვერდი 3 -დან (სულ 122 ჩანაწერი)
;