ვაკანსიის ძებნა


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
სახელმწიფო ინსპექტორი საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია 26.05.2019
საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის მრჩეველი სსიპ - იუსტიციის სახლი 26.05.2019
სივრცის კონსულტანტი გურჯაანის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 26.05.2019
რეგიონული პროექტების კოორდინირების სამსახურის მესამე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში 26.05.2019
გამარტივებული საქმისწარმოების სამსახურის სტაჟიორი სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო 26.05.2019
ხარისხის უზრუნველყოფისა და შრომის უსაფრთხოების სამსახურის მთავარი სპეციალისტი სსიპ - საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო 25.05.2019
მაგისტრატი მოსამართლის აპარატის სხდომის მდივანი ბათუმის საქალაქო სასამართლო 25.05.2019
კანცელარიისა და მოქალაქეთა მისაღები განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი ბათუმის საქალაქო სასამართლო 25.05.2019
სპეციალისტი ნაფიც მსაჯულთა საორგანიზაციო საკითხებში ბათუმის საქალაქო სასამართლო 25.05.2019
ლოჯისტიკის სპეციალისტი სსიპ - ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის საზოგადოებრივი კოლეჯი 25.05.2019
თბილისის სოციალური მომსახურების საქალაქო ცენტრის გლდანი-ნაძალადევის სერვის ცენტრის ფსიქოლოგი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო 24.05.2019
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფილიალის ფსიქოლოგი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო 24.05.2019
იმერეთის სოციალური მომსახურების სამხარეო ცენტრის ფსიქოლოგი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო 24.05.2019
სამცხე-ჯავახეთის სოციალური მომსახურების სამხარეო ცენტრის ფსიქოლოგი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო 24.05.2019
ფინანსების მართვის და სახელმწიფო შესყიდვების სამსახურის უფროსის მოადგილე სსიპ - გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი 24.05.2019
ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებთან ურთიერთობის სამსახურის მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში 24.05.2019
სამედიცინო სტატისტიკის დეპარტამენტის პოპულაციური რეგისტრების სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი 25.05.2019
სსიპ - საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურის უფროსის მოადგილე საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 24.05.2019
სისტემური ადმინისტრირების დეპარტამენტის სისტემური ადმინისტრატორი სსიპ - საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური 24.05.2019
უმცროსი პროგრამისტი სსიპ - მონაცემთა გაცვლის სააგენტო 02.06.2019
მაგისტრატი მოსამართლის აპარატის სპეციალისტი სიღნაღის რაიონული სასამართლო 24.05.2019
მოსამართლის თანაშემწე ბათუმის საქალაქო სასამართლო 24.05.2019
მანდატურის სამსახურის მანდატური გურჯაანის რაიონული სასამართლო 24.05.2019
მერის წარმომადგენელი ონის მუნიციპალიტეტის გლოლის ადმინისტრაციულ ერთეულში ონის მუნიციპალიტეტის მერია 24.05.2019
მერის წარმომადგენელი ონის მუნიციპალიტეტის შეუბნის ადმინისტრაციულ ერთეულში ონის მუნიციპალიტეტის მერია 24.05.2019
მერის წარმომადგენელი ონის მუნიციპალიტეტის გომის ადმინისტრაციულ ერთეულში ონის მუნიციპალიტეტის მერია 24.05.2019
საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი ონის მუნიციპალიტეტის მერია 24.05.2019
თავდაცვის პოლიტიკისა და განვითარების დეპარტამენტის თავდაცვის პოლიტიკის სამმართველოს უწყებათაშორისი თანამშრომლობის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 24.05.2019
სკოლის ექიმი სსიპ - თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ წინანდლის საჯარო სკოლა 24.05.2019
დირექტორის მოადგილე სსიპ - ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის განვითარების სააგენტო 24.05.2019
საკრებულოს აპარატის იურდიული განყოფილების მთავარი სპეციალისტი მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 24.05.2019
გადახდისუუნარობის საქმისწარმოების სამსახურის სტაჟიორი ბათუმში სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო 24.05.2019
გადახდისუუნარობის საქმისწარმოების სამსახურის სტაჟიორი სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო 24.05.2019
ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და ტრანსპორტის სამსახურის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და დოკუმენტალური მონიტორინგის განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ქ. რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია 24.05.2019
სტაჟიორი მარკეტინგისა და მომსახურების განვითარების სამსახურში (დიზაინის მიმართულება) სსიპ - იუსტიციის სახლი 24.05.2019
სტაჟიორი მარკეტინგისა და მომსახურების განვითარების სამსახურში (მომსახურების განვითარების მიმართულება) სსიპ - იუსტიციის სახლი 24.05.2019
სტაჟიორი მარკეტინგისა და მომსახურების განვითარების სამსახურში სსიპ - იუსტიციის სახლი 24.05.2019
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - ახალგაზრდობის რეგიონული ცენტრის დირექტორის მოადგილე აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 24.05.2019
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ახალგაზრდობის რეგიონული ცენტრის დირექტორი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 24.05.2019
საპენსიო სააგენტოს დირექტორის მოადგილე სსიპ - საპენსიო სააგენტო 24.05.2019
ადმინისტრაციული საქმიანობის მართვის სამსახურის ადამიანური რესურსებისა და საქმისწარმოების განყოფილების სპეციალისტი სსიპ - ეროვნული სატყეო სააგენტო 24.05.2019
მერიის ზედამხედველობის სამსახურის რეაგირების განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი აბაშის მუნიციპალიტეტის მერია 24.05.2019
საფინანსო-ეკონომიკური სამსახურის შესყიდვების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი სსიპ - ეროვნული სატყეო სააგენტო 24.05.2019
კანცელარიისა და მოქალაქეთა მისაღები განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი. ხაშურის რაიონული სასამართლო 24.05.2019
საზოგადოებასა და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ურთიერთობის განყოფილების სტაჟიორი სსიპ - საქართველოს ეროვნული არქივი 23.05.2019
აკადემიური პროგრამებისა და საერთაშორისო პროექტების სამსახურის პროგრამის კოორდინატორი სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრი 24.05.2019
კურიერი თბილისის საქალაქო სასამართლო 23.05.2019
მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის საორგანიზაციო და ადმინისტრაციულ ერთეულებში საქმიანობის კოორდინაციის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ქალაქის ადმინისტრაციულ ერთეულში აბაშის მუნიციპალიტეტის მერია 23.05.2019
მერიის ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის კეთილმოწყობის განყოფილების უფროსი აბაშის მუნიციპალიტეტის მერია 23.05.2019
მერიის ზედამხედველობის სამსახურის - მუნიციპალური ქონებისა და ადგილობრივი მოსაკრებლის განყოფილების უფროსი აბაშის მუნიციპალიტეტის მერია 23.05.2019
1 გვერდი 3 -დან (სულ 107 ჩანაწერი)

ფილტრის მოხსნა X
IT მხარდაჭერა 1
ადამიანის უფლებები 3
ადგილობრივი თვითმმართველობა 4
ადმინისტრაცია 2
ანალიტიკა 1
აუდიტი 2
ბუღალტერია 1
განათლება 2
განათლება/მეცნიერება/კულტურა 2
ზედამხედველობა 2
თავდაცვა/უშიშროება/უსაფრთხოება 1
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 3
ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 4
იურიდიული 10
კოორდინაცია 1
ლოჯისტიკა 1
მანდატური 1
მართვა/მენეჯმენტი 12
მომსახურება 2
პოლიტიკა/ანალიტიკა 1
პროტოკოლი 1
რეგიონალური პოლიტიკა 1
საერთაშორისო ურთიერთობები 1
საზოგადოებასთან ურთიერთობა 1
საინვესტიციო პროექტები 1
სამხედრო აღრიცხვა და გაწვევა 2
სასჯელაღსრულება 1
საფინანსო/საბიუჯეტო 4
საქმისწარმოება 3
სოფლის მეურნეობა 1
სოციალური სამსახური 3
სტაჟირება 12
სტატისტიკა 1
ტექნიკური სამუშაოები 3
ტყის მართვა 3
ფინანსები 1
ფსიქოლოგია 4
ქონების მართვა 1
შიდა აუდიტი 1
ხარისხის მართვა 1
ჯანდაცვა 5
;