ვაკანსიის ძებნა

საჯარო სამსახურში უზრუნველყოფილია თანაბარი დასაქმების პირობები და დასაქმების მსურველთა განცხადებების განხილვა, მათი ასაკის, კანის ფერის, რელიგიური კუთვნილების, სქესის, ეთნიკური კუთვნილების, ოჯახური მდგომარეობის, პოლიტიკური შეხედულებების, გენდერული იდენტობის, შეზღუდული შესაძლებლობის არსებობის, სექსუალური ორიენტაციისა და ჯანმრთელობის მდგომარეობის მიუხედავად.


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
სოციალური მედიის მენეჯერი - შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია 14.07.2020
ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის ხელმძღვანელი საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია 07.07.2020
არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაზე და ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე ზედამხედველობის განყოფილების მე-3 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია 07.07.2020
ფინანსური დეპარტამენტის მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამმართველოს მშენებლობების ტექნიკური ზედამხედველი (შრომითი ხელშეკრულებით) სსიპ - ეროვნული სატყეო სააგენტო 12.07.2020
კავშირგაბმულობის, საინფორმაციო და თანამედროვე ტექნოლოგიების დეპარტამენტის შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 13.07.2020
საფინანსო სამსახურის სპეციალისტი სსიპ - დაცული ტერიტორიების სააგენტო 07.07.2020
ადმინისტრაციული სამსახურის მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამმართველოს სპეციალისტი სსიპ - დაცული ტერიტორიების სააგენტო 07.07.2020
მომსახურების დეპარტამენტის გადამხდელთა მომსახურების სამმართველოს კოორდინატორი სსიპ - შემოსავლების სამსახური 07.07.2020
სახელმწიფო რწმუნებულის აპარატის, მესამე რანგის მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში 06.07.2020
სივრცის კონსულტანტი ყაზბეგის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 11.07.2020
მაკროეკონომიკური ანალიზისა და ფისკალური პოლიტიკის დაგეგმვის დეპარტამენტის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - მაკროეკონომიკური ანალიზის სამმართველოს ხელმძღვანელი საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 06.07.2020
მეოთხე რანგის მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერია 07.07.2020
მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ინფრასტრუქტურის განვითარების საკითხებში ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერია 07.07.2020
მეორე რანგის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის საფინანსო-საბიუჯეტო უზრუნველყოფისა და სახაზინო განყოფილების უფროსი ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერია 07.07.2020
მეორე რანგის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის სახელმწიფო შესყიდვებისა და ლოჯისტიკის განყოფილების უფროსი ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერია 07.07.2020
მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი შესყიდვების საკითხებში ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერია 07.07.2020
პირველი რანგის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობის რეგულირებისა და ზედამხედველობის სამსახურის ხელმძღვანელი ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერია 07.07.2020
მესამე რანგის მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ტერიტორის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების საკითხებში ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერია 07.07.2020
მეორე რანგის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის განყოფილების უფროსი ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერია 07.07.2020
მეორე რანგის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ადამიანური რესურსების მართვისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების უფროსი ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერია 07.07.2020
მესამე რანგის მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (ფინანსისტი) ქ.რუსთავის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი 09.07.2020
სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების უფროსი ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 05.07.2020
საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის დეპარტამენტის დევნილთა და ეკომიგრანტთა მხარდაჭერის პროგრამების სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი სსიპ - დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო 07.07.2020
დევნილთა და ეკომიგრანტთა დეპარტამენტის ეკომიგრანტთა სამმართველოს სპეციალისტი სსიპ - დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო 07.07.2020
პროფესიული მასწავლებელი - "ვეტერინარი" სსიპ - ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის საზოგადოებრივი კოლეჯი 10.07.2020
ქონების მართვისა და პრივატიზების დეპარტამენტის, ბუნებრივი რესურსების ლიცენზირების განყოფილების უფროსი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო 07.07.2020
უფროსი სპეციალისტი (შრომითი ხელშეკრულება) ფასანაურის საზოგადოებრივ ცენტრში სსიპ - იუსტიციის სახლი 12.07.2020
ადმინისტაციული დეპარტამენტის უფროსი სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური 04.07.2020
სამსახურის უფროსის აპარატის უფროსი სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური 04.07.2020
კირიაკ ზავრიევის სამშენებლო მექანიკის, სეისმომედეგობის და საინჟინრო ექსპერტიზის ცენტრის საინჟინრო ექსპერტიზის სამმართველოს ექსპერტი სსიპ - ლ. სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო 04.07.2020
ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტის ტექნიკური უზრუნველყოფისა და ადმინისტრირების სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი, მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 04.07.2020
ადმინისტრაციული დეპარტამენტის საორგანიზაციო საკითხთა სამმართველოს სტაჟიორი სსიპ - სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტო 15.07.2020
მონიტორინგის დეპარტამენტის სამედიცინო საქმიანობის ინსპექტირების სამმართველოს სტაჟიორი სსიპ - სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტო 15.07.2020
უფროსი სპეციალისტი (შრომითი ხელშეკრულება) ჩოხატაურის საზოგადოებრივ ცენტრში სსიპ - იუსტიციის სახლი 09.07.2020
უფროსი სპეციალისტი (შრომითი ხელშეკრულება) ბაღდათის საზოგადოებრივ ცენტრში სსიპ - იუსტიციის სახლი 09.07.2020
სპეციალისტი (შრომითი ხელშეკრულება) ჩოხატაურის საზოგადოებრივ ცენტრში სსიპ - იუსტიციის სახლი 09.07.2020
სპეციალისტი (შრომითი ხელშეკრულება) ბაღდათის საზოგადოებრივ ცენტრში სსიპ - იუსტიციის სახლი 09.07.2020
ზედამხედველობის დეპარტამენტის ფინანსური ანგარიშგებისა და ანალიზის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური 04.07.2020
იურიდიული დეპარტამენტის სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური 04.07.2020
ადმინისტრაციული დეპარტამენტის სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და ანალიტიკის სამმართველოს სტაჟიორი სსიპ - სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტო 15.07.2020
მონიტორინგის დეპარტამენტის წამლის ინსპექტირების სამმართველოს სტაჟიორი სსიპ - სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტო 15.07.2020
მომსახურების დეპარტამენტის წამლის რეგისტრაციისა და ნებართვების სამმართველოს სტაჟიორი სსიპ - სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტო 15.07.2020
მომსახურების დეპარტამენტის ლიცენზიებისა და აკრედიტაციის სამმართველოს სტაჟიორი სსიპ - სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტო 15.07.2020
მომსახურების დეპარტამენტის პროფესიული რეგულირების სამმართველოს სტაჟიორი სსიპ - სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტო 15.07.2020
ადმინისტრაციული დეპარტამენტის საორგანიზაციო საკითხთა სამმართველოს სტაჟიორი სსიპ - სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტო 15.07.2020
საბაჟო დეპარტამენტის სპეციალური ტექნიკის სამმართველოს მებაჟე-ოფიცერი სსიპ - შემოსავლების სამსახური 04.07.2020
საფინანსო სამსახურის უფროსი ხულოს მუნიციპალიტეტის მერია 09.07.2020
იურიდიულ საკითხთა და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების უფროსი ხულოს მუნიციპალიტეტის მერია 09.07.2020
იურიდიულ საკითხთა და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ხულოს მუნიციპალიტეტის მერია 09.07.2020
ეკონომიკური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის მუნიციპალური ქონებისმართვის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ხულოს მუნიციპალიტეტის მერია 09.07.2020
1 გვერდი 2 -დან (სულ 100 ჩანაწერი)

ფილტრის მოხსნა X
ადამიანური რესურსების მართვა 2
ადმინისტრაცია 1
არქიტექტურა 1
ბუღალტერია 1
განათლება/მეცნიერება/კულტურა 1
განათლება/სწავლება 2
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 1
დაზღვევის ზედამხედველობა 1
ევროპასთან ინტეგრაცია 1
ეკონომიკური 1
ექსპერტიზა 1
ზედამხედველობა 1
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 3
ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 4
იურიდიული 9
ლოჯისტიკა 1
მართვა/მენეჯმენტი 3
მომსახურება 8
პროგრამირება 3
საარჩევნო ადმინისტრაცია 14
საბაჟო 9
საგადასახადო 1
საზოგადოებასთან ურთიერთობა 1
საინჟინრო საქმე 3
სამშენებლო საქმე 1
სამხედრო აღრიცხვა და გაწვევა 1
საფინანსო/საბიუჯეტო 2
სოციალური სამსახური 2
სტაჟირება 7
ფინანსები 3
ქონების მართვა 2
შესყიდვები 3
ჯანდაცვა 6
;