ვაკანსიის ძებნა

საჯარო სამსახურში უზრუნველყოფილია თანაბარი დასაქმების პირობები და დასაქმების მსურველთა განცხადებების განხილვა, მათი ასაკის, კანის ფერის, რელიგიური კუთვნილების, სქესის, ეთნიკური კუთვნილების, ოჯახური მდგომარეობის, პოლიტიკური შეხედულებების, გენდერული იდენტობის, შეზღუდული შესაძლებლობის არსებობის, სექსუალური ორიენტაციისა და ჯანმრთელობის მდგომარეობის მიუხედავად.


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
სტაჟიორი მარტვილის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 12.12.2021
იურიდიული დეპარტამენტის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 07.12.2021
ადმინისტრაციული დეპარტამენტის ადამიანური რესურსების მენეჯერი სსიპ - დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო 07.12.2021
სტაჟიორი თბილისის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 13.12.2021
იურიდიული სამმართველოს იურისტი სსიპ - საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო 07.12.2021
მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის საბუღალტრო აღრიცხვისა და ანგარიშგების განყოფილების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია 07.12.2021
ფინანსების მართვის სამსახურის სახელმწიფო ბიუჯეტით დაფინანსებული პროექტების ფინანსური მენეჯმენტისა და ანალიზის სამმართველოს პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი 07.12.2021
საზოგადოებასა და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ურთიერთობის განყოფილების უფროსი სსიპ - საქართველოს ეროვნული არქივი 12.12.2021
საერთო სასამართლოების არქივის მთავარი სპეციალისტი (არქივარიუსი) სსიპ საერთო სასამართლოების დეპარტამენტი 06.12.2021
ქვემო ქართლის პრობაციის ბიუროს პრობაციის ოფიცერი (სამოქმედო ტერიტორია - ქ. რუსთავი) სსიპ - დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო 11.12.2021
აჭარისა და გურიის პრობაციის ბიუროს სტაჟიორი (ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სამოქმედო ტერიტორია) სსიპ - დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო 11.12.2021
ეკონომიკური დეპარტამენტის სტაჟიორი სსიპ - დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო 11.12.2021
სტაჟიორი ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურში სსიპ - იუსტიციის სახლი 11.12.2021
ადმინისტრაციული სამსახურის საქმისწარმოების განყოფილების II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქმისწარმოების საკითხებში ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერია 10.12.2021
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის სახაზინო და აღრიცხვა-ანგარიშგების განყოფილების I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერია 08.12.2021
ადმინისტრაციული სამსახურის საორგანიზაციო და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ადამიანური რესურსების მართვის საკითხებში ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერია 07.12.2021
ადმინისტრაციული სამსახურის საორგანიზაციო და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი გენდერული თანასწორობის საკითხებში ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერია 07.12.2021
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის შესყიდვებისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილების I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი შესყიდვების საკითხებში ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერია 08.12.2021
ადმინისტრაციული სამსახურის საქმისწარმოების განყოფილების III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქმისწარმოების საკითხებში ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერია 10.12.2021
განათლების, კულტურის და სპორტის სამსახურის I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერია 06.12.2021
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის სამსახურის ქონების მართვის განყოფილების უფროსი ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერია 10.12.2021
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის და სპორტის სამსახურის უფროსი ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერია 08.12.2021
სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის სამსახურის ბავშვთა უფლებების დაცვის და მხარდაჭერის განყოფილების III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ბავშვის დაცვის ინსპექტორი ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერია 10.12.2021
სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის სამსახურის ბავშვთა უფლებების დაცვის და მხარდაჭერის განყოფილების III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ბავშვის ფსიქოლოგი ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერია 10.12.2021
ინფრასტრუქტურის და სივრცითი მოწყობის სამსახურის III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ინფრასტრუქტურული პროექტების დაგეგმვის და პროექტების კოორდინირების საკითხებში ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერია 10.12.2021
სკოლის ექიმი სსიპ - ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ კაბლის №1 საჯარო სკოლა 11.12.2021
ზედამხედველობის სამსახურის მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მერია 06.12.2021
იურიდიული სამსახურის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია 10.12.2021
იურიდიული დეპარტამენტის სახელშეკრულებო ვალდებულებათა მონიტორინგის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 10.12.2021
იურიდიული დეპარტამენტის სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამსახურის სპეციალისტი სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 10.12.2021
სოციალურ საკითხთა და ფსიქოლოგიური მხარდაჭერის დეპარტამენტის სოციალური მხარდაჭერის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 06.12.2021
სოციალურ საკითხთა და ფსიქოლოგიური მხარდაჭერის დეპარტამენტის ფსიქოლოგიური მხარდაჭერის სამმართველოს ფსიქოლოგიური მონიტორინგის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 06.12.2021
სკოლის ექიმი სსიპ - შოთა რუსთაველის სახელობის ქალაქ თბილისის N 112 საჯარო სკოლა 10.12.2021
ხარისხის მართვის დეპარტამენტის სპეციალისტი სსიპ - სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო 10.12.2021
სოციალური მედიის მენეჯერი საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია 10.12.2021
ინვესტიციების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე სსიპ - აწარმოე საქართველოში 26.12.2021
საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახურის უფროსი სსიპ - შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი 10.12.2021
ეკონომიკის სამსახურის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სტატისტიკის საკითხებში ონის მუნიციპალიტეტის მერია 11.12.2021
ეკონომიკის სამსახურის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ქონების მართვის საკითხებში ონის მუნიციპალიტეტის მერია 11.12.2021
სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მშენებლობისა და სივრცითი მოწყობის საკითხებში ონის მუნიციპალიტეტის მერია 11.12.2021
ადმინისტრაციული სამსახურის იურიდიული განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ონის მუნიციპალიტეტის მერია 11.12.2021
ადამიანური რესურსების მართვისა და საქმისწარმოების დეპარტამენტის საქმისწამოების სამმართველოს მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 06.12.2021
უფროსი სპეციალისტი (II კატეგორია) ახალქალაქის იუსტიციის სახლში (სსიპ "საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს" სერვისების მიმართულებით) სსიპ - იუსტიციის სახლი 10.12.2021
უფროსი სპეციალისტი (II კატეგორია) ახალქალაქის იუსტიციის სახლში (სსიპ "სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს" სერვისების მიმართულებით) სსიპ - იუსტიციის სახლი 10.12.2021
ადმინისტრაციული დეპარტამენტის უფროსი (პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი) საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 06.12.2021
სპეციალისტი რუსთავის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 09.12.2021
სივრცის კონსულტანტი რუსთავის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 09.12.2021
სპეციალისტი გარდაბნის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 09.12.2021
სივრცის კონსულტანტი გარდაბნის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 09.12.2021
უფროსი სპეციალისტი (II კატეგორია) რუსთავის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 09.12.2021
1 გვერდი 2 -დან (სულ 99 ჩანაწერი)

ფილტრის მოხსნა X
ადამიანური რესურსების მართვა 2
ადმინისტრაცია 1
ავიაცია 1
არქიტექტურა 7
განათლება/მეცნიერება/კულტურა 1
განათლება/სწავლება 6
გეოლოგია 1
ეკონომიკური 3
ზედამხედველობა 1
თარგმნა/რედაქტირება 1
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 1
ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 1
იურიდიული 11
კოორდინაცია 1
მართვა/მენეჯმენტი 3
მარკეტინგი 4
მომსახურება 19
პრობაცია 1
საარქივო საქმე 1
საზოგადოებასთან ურთიერთობა 2
საინვესტიციო 1
საინჟინრო საქმე 1
სამშენებლო საქმე 1
საფინანსო/საბიუჯეტო 1
საქმისწარმოება 4
სოციალური სამსახური 2
სპორტი/ახალგაზრდულ საქმეთა საკითხები 1
სტაჟირება 6
სტატისტიკა 1
ტექნიკური სამუშაოები 1
ფინანსები 2
ფსიქოლოგია 1
ქონების მართვა 2
შესყიდვები 2
ჯანდაცვა 4
ჯანდაცვა/სოციალური საკითხები 1
;