ვაკანსიის ძებნა

საჯარო სამსახურში უზრუნველყოფილია თანაბარი დასაქმების პირობები და დასაქმების მსურველთა განცხადებების განხილვა, მათი ასაკის, კანის ფერის, რელიგიური კუთვნილების, სქესის, ეთნიკური კუთვნილების, ოჯახური მდგომარეობის, პოლიტიკური შეხედულებების, გენდერული იდენტობის, შეზღუდული შესაძლებლობის არსებობის, სექსუალური ორიენტაციისა და ჯანმრთელობის მდგომარეობის მიუხედავად.


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
მაგისტრატი მოსამართლის აპარატის სხდომის მდივანი ბოლნისის რაიონული სასამართლო 29.06.2021
საკადრო და საორგანიზაციო საკითხთა განყოფილების სხდომის მდივანი ბოლნისის რაიონული სასამართლო 29.06.2021
თავმჯდომარის მოადგილე სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 01.07.2021
იურიდიული სამსახურის სახელშეკრულებო უზრუნველყოფის სამმართველოს მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი 26.06.2021
ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და განვითარების პარტნიორებთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი 26.06.2021
ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და განვითარების პარტნიორებთან ურთიერთობის სამსახურის დაგეგმარებისა და ექსპლუატაციის სამმართველოს უფროსი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი 26.06.2021
იურიდიული დეპარტამენტის სახელშეკრულებო ვალდებულებათა მონიტორინგის სამსახურის წამყვანი სპეციალისტი სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 02.07.2021
საჩხერის ლაბორატორიის უფროსი სსიპ - სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია 26.06.2021
მოქალაქეთა მომსახურების ცენტრის უმცროსი სპეციალისტი საქართველოს უზენაესი სასამართლო 01.07.2021
მესტიის ლაბორატორიის უფროსი სსიპ - სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია 26.06.2021
კანცელარიისა და მოქალაქეთა მისაღები განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი მცხეთის რაიონული სასამართლო 26.06.2021
დირექტორის მოადგილე სსიპ - საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი 02.07.2021
ეკონომიკური დეპარტამენტის ფინანსური აღრიცხვის სამმართველოს სპეციალისტი სსიპ - ლ. სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო 26.06.2021
დროშის კონტროლის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი სსიპ - საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო 26.06.2021
ქონების განყოფილების ხელმძღვანელი გორის მუნიციპალიტეტის მერია 26.06.2021
მეორადი სტრუქტურული ერთეულის სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის განყოფილების I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი გორის მუნიციპალიტეტის მერია 26.06.2021
მეეზოვე სსიპ - კოლეჯი „მერმისი“ 27.06.2021
მსჯავრდებულთა რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის სამმართველოს სოციალური მუშაკი (აჭარისა და გურიის პრობაციის ბიურო - სამოქმედო ტერიტორია) სსიპ - დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო 01.07.2021
მსჯავრდებულთა რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის სამმართველოს სოციალური მუშაკი (სამეგრელოსა და ზემო სვანეთის პრობაციის ბიურო - სამოქმედო ტერიტორია) სსიპ - დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო 01.07.2021
სკოლის ექიმი სსიპ - ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ წიფნარის საჯარო სკოლა 30.06.2021
ადმინისტრაციული დეპარტამენტის მრჩეველი (სამართლებრივი უზრუნველყოფის მიმართულებით) სსიპ - დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო 26.06.2021
აჭარისა და გურიის სააღსრულებო ბიუროს მძღოლი სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო 01.07.2021
სოციალური მუშაობის სპეციალისტი (სოციალური მუშაკი - შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი) (იმერეთის პრობაციის ბიურო - სამოქმედო ტერიტორია) სსიპ - დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო 01.07.2021
მსჯავრდებულთა რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის სამმართველოს სოციალური მუშაკი (იმერეთის პრობაციის ბიურო - სამოქმედო ტერიტორია) სსიპ - დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო 01.07.2021
მსჯავრდებულთა რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის სამმართველოს სოციალური მუშაკი (აჭარისა და გურიის პრობაციის ბიურო - სამოქმედო ტერიტორია) სსიპ - დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო 01.07.2021
სასწავლო პროგრამების სპეციალისტი სსიპ - საგარეო საქმეთა სამინისტროს ლევან მიქელაძის სახელობის დიპლომატიური სასწავლო და კვლევითი ინსტიტუტი 05.07.2021
შიდა აუდიტის დეპარტამენტის უფროსი აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და დარგობრივი ეკონომიკის სამინისტრო 25.06.2021
ტყის მოვლა-აღდგენის დეპარტამენტის ტყის დაცვის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი სსიპ - ეროვნული სატყეო სააგენტო 25.06.2021
კვლევებისა და დაგეგმვის სამმართველოს სპეციალისტი სსიპ - საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია 25.06.2021
შეფასების სამსახურის უფროსი სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო 30.06.2021
შიდა კონტროლისა და აუდიტის სამსახურის უფროსი სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო 30.06.2021
თბილისის სააღსრულებო ბიუროს აღმასრულებელი სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო 30.06.2021
საბაჟო დეპარტამენტის საბაჟო გამშვები პუნქტის სტაჟიორი სსიპ - შემოსავლების სამსახური 30.06.2021
საბაჟო დეპარტამენტის სანიტარიული, ფიტოსანიტარიული და ვეტერინარული კონტროლის სამმართველოს სტაჟიორი (ფიტოსანიტარიის მიმართულებით) სსიპ - შემოსავლების სამსახური 30.06.2021
საბაჟო დეპარტამენტის გაფორმების ეკონომიკური ზონის სტაჟიორი (თბილისი) სსიპ - შემოსავლების სამსახური 30.06.2021
საბაჟო დეპარტამენტის გაფორმების ეკონომიკური ზონა „ბათუმის“ სტაჟიორი სსიპ - შემოსავლების სამსახური 30.06.2021
საბაჟო დეპარტამენტის გაფორმების ეკონომიკური „ფოთის“ სტაჟიორი სსიპ - შემოსავლების სამსახური 30.06.2021
საბაჟო დეპარტამენტის სპეციალური ტექნიკის სამმართველოს სტაჟიორი სსიპ - შემოსავლების სამსახური 30.06.2021
საბაჟო დეპარტამენტის კინოლოგიის სამმართველოს სტაჟიორი სსიპ - შემოსავლების სამსახური 30.06.2021
საბაჟო დეპარტამენტის საბაჟო გამშვები პუნქტი "სარფის" სტაჟიორი სსიპ - შემოსავლების სამსახური 30.06.2021
საბაჟო დეპარტამენტის საბაჟო გამშვები პუნქტი ,,ქუთაისისა და სენაკის აეროპორტები და ქუთაისის თავისუფალი ინდუსტრიული და ქუთაისის ჰუალინგის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონების" სტაჟიორი სსიპ - შემოსავლების სამსახური 30.06.2021
საბაჟო დეპარტამენტის საბაჟო გამშვები პუნქტი ,,ფოთისა და ყულევის პორტები და ფოთის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის" სტაჟიორი სსიპ - შემოსავლების სამსახური 30.06.2021
საბაჟო დეპარტამენტის საბაჟო გამშვები პუნქტი „კარწახი -ახალქალაქი სარკინიგზოს“ სტაჟიორი სსიპ - შემოსავლების სამსახური 30.06.2021
თელავის რაიონული სასამართლოს აპარატის დამხმარე მოსამსახურე (დამლაგებელი) თელავის რაიონული სასამართლო 02.07.2021
იურიდიული და საინვესტიციო პროექტების სამსახურის საინვესტიციო პროექტების მართვისა და ხელშეკრულებების მონიტორინგის სამმართველოს უფროსი (ექვივალენტური თანამდებობა - მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი) სსიპ - ქონების მართვის სააგენტო 25.06.2021
თავდაცვის პოლიტიკისა და განვითარების დეპარტამენტის თავდაცვის პოლიტიკის სამმართველოს თავდაცვის პოლიტიკის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 26.06.2021
ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და სისტემების დეპარტამენტის მონაცემთა ხარისხის მართვის სამსახური მონაცემთა ბაზის ანალიტიკოსი სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო 30.06.2021
ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და სისტემების დეპარტამენტის ინფორმაციული ტექნოლოგიების ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახურის სისტემური ადმინისტრატორი სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო 30.06.2021
ქონების რეგისტრაციის დეპარტამენტის ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახურის მენეჯერი სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო 30.06.2021
შიდა აუდიტის დეპარტამენტის უფროსი სსიპ - დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო 25.06.2021
1 გვერდი 3 -დან (სულ 136 ჩანაწერი)

ფილტრის მოხსნა X
აგრარული 3
ადმინისტრაცია 1
არქიტექტურა 5
აუდიტი 5
განათლება 1
განათლება/სწავლება 14
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 7
გეოლოგია 2
ზედამხედველობა 3
თავდაცვა/უშიშროება/უსაფრთხოება 1
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 1
ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 5
იურიდიული 10
ლოჯისტიკა 1
მართვა/მენეჯმენტი 7
მომსახურება 20
პროგრამირება 1
საერთაშორისო ურთიერთობები 1
საზოგადოებასთან ურთიერთობა 1
საზღვაო 1
საინვესტიციო პროექტები 1
საინჟინრო საქმე 3
საქმისწარმოება 2
სივრცითი დაგეგმარება 1
სისტემური ადმინისტრატორი 1
სოციალური სამსახური 6
სპორტი/ახალგაზრდულ საქმეთა საკითხები 1
სტაჟირება 20
სტატისტიკა 1
ტყის მართვა 1
ფინანსები 2
ქონების აღრიცხვა/მონიტორინგი 1
ქონების მართვა 1
შესყიდვები 2
ჯანდაცვა 2
ჯანდაცვა/სოციალური საკითხები 1
;