ვაკანსიის ძებნა

საჯარო სამსახურში უზრუნველყოფილია თანაბარი დასაქმების პირობები და დასაქმების მსურველთა განცხადებების განხილვა, მათი ასაკის, კანის ფერის, რელიგიური კუთვნილების, სქესის, ეთნიკური კუთვნილების, ოჯახური მდგომარეობის, პოლიტიკური შეხედულებების, გენდერული იდენტობის, შეზღუდული შესაძლებლობის არსებობის, სექსუალური ორიენტაციისა და ჯანმრთელობის მდგომარეობის მიუხედავად.


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
ა(ა)იპ "ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანების" N34-ე საბავშვო ბაღის სპეცმასწავლებელი ააიპ - ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება 18.06.2021
ა(ა)იპ "ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანების" N26-ე საბავშვო ბაღის სპეცმასწავლებელი ააიპ - ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება 18.06.2021
ა(ა)იპ "ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანების" N24-ე საბავშვო ბაღის სპეცმასწავლებელი ააიპ - ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება 18.06.2021
ა(ა)იპ "ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანების" Nმე-16 საბავშვო ბაღის სპეცმასწავლებელი ააიპ - ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება 18.06.2021
ა(ა)იპ "ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანების" Nმე-3 საბავშვო ბაღის სპეცმასწავლებელი ააიპ - ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება 18.06.2021
ა(ა)იპ "ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანების" Nმე-4 საბავშვო ბაღის სპეცმასწავლებელი ააიპ - ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება 18.06.2021
ა(ა)იპ "ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანების" Nმე-5 საბავშვო ბაღის სპეცმასწავლებელი ააიპ - ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება 18.06.2021
ა(ა)იპ "ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანების" Nმე-6 საბავშვო ბაღის სპეცმასწავლებელი ააიპ - ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება 18.06.2021
ა(ა)იპ "ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანების" Nმე-7 საბავშვო ბაღის სპეცმასწავლებელი ააიპ - ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება 18.06.2021
ა(ა)იპ "ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანების" Nმე-8 საბავშვო ბაღის სპეცმასწავლებელი ააიპ - ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება 18.06.2021
ა(ა)იპ "ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანების" Nმე-9 საბავშვო ბაღის სპეცმასწავლებელი ააიპ - ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება 18.06.2021
ა(ა)იპ "ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანების" Nმე-10 საბავშვო ბაღის სპეცმასწავლებელი ააიპ - ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება 18.06.2021
ა(ა)იპ "ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანების" Nმე-11 საბავშვო ბაღის სპეცმასწავლებელი ააიპ - ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება 18.06.2021
ა(ა)იპ "ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანების" Nმე-12 საბავშვო ბაღის სპეცმასწავლებელი ააიპ - ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება 18.06.2021
ა(ა)იპ "ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანების" Nმე-13 საბავშვო ბაღის სპეცმასწავლებელი ააიპ - ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება 18.06.2021
ა(ა)იპ "ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანების" Nმე-15 საბავშვო ბაღის სპეცმასწავლებელი ააიპ - ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება 18.06.2021
ა(ა)იპ "ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანების" Nმე-19 საბავშვო ბაღის სპეცმასწავლებელი ააიპ - ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება 18.06.2021
ა(ა)იპ "ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანების" Nმე-20 საბავშვო ბაღის სპეცმასწავლებელი ააიპ - ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება 18.06.2021
ა(ა)იპ "ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანების" N23-ე საბავშვო ბაღის სპეცმასწავლებელი ააიპ - ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება 18.06.2021
ა(ა)იპ "ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანების" N27-ე საბავშვო ბაღის სპეცმასწავლებელი ააიპ - ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება 18.06.2021
ა(ა)იპ "ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანების" N28-ე საბავშვო ბაღის სპეცმასწავლებელი ააიპ - ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება 18.06.2021
ა(ა)იპ "ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანების" N30-ე საბავშვო ბაღის სპეცმასწავლებელი ააიპ - ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება 18.06.2021
ა(ა)იპ "ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანების" N31-ე საბავშვო ბაღის სპეცმასწავლებელი ააიპ - ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება 18.06.2021
ა(ა)იპ "ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანების" N33-ე საბავშვო ბაღის სპეცმასწავლებელი ააიპ - ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება 18.06.2021
ა(ა)იპ "ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანების" Nმე-14 საბავშვო ბაღის სპეცმასწავლებელი ააიპ - ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება 18.06.2021
კახეთის რეგიონული სამმართელოს გარემოსდაცვითი ინსპექტირების განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - ინსპექტორი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი 20.06.2021
აღმოსავლეთის რეგიონული სამმართელოს გარემოსდაცვითი ინსპექტირების განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - ინსპექტორი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი 20.06.2021
აჭარისა და გურიის რეგიონული სამმართელოს გარემოსდაცვითი ინსპექტირების განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - ინსპექტორი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი 20.06.2021
ქვემო ქართლის რეგიონული სამმართელოს გარემოსდაცვითი ინსპექტირების განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - ინსპექტორი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი 20.06.2021
ადმინისტრაციის, საერთაშორისო ურთიერთობებისა და პროტოკოლის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი, პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 20.06.2021
ქონების მართვის სამსახურის უძრავი ქონების მონაცვლეობის საკითხების განმხილველი სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი (ექვივალენტური თანამდებობა - მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი) სსიპ - ქონების მართვის სააგენტო 20.06.2021
ადმინისტრაციული დეპარტამენტის საქმისწარმოების სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და დარგობრივი ეკონომიკის სამინისტრო 15.06.2021
დარგობრივი ეკონომიკის დეპარტამენტის უფროსი აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და დარგობრივი ეკონომიკის სამინისტრო 15.06.2021
დარგობრივი ეკონომიკის დეპარტამენტის სტატისტიკის სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და დარგობრივი ეკონომიკის სამინისტრო 15.06.2021
სალიცენზიო პირობების კონტროლის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი სსიპ - წიაღის ეროვნული სააგენტო 25.06.2021
სალიცენზიო პირობების კონტროლის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი სსიპ - წიაღის ეროვნული სააგენტო 25.06.2021
სალიცენზიო პირობების კონტროლის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი სსიპ - წიაღის ეროვნული სააგენტო 25.06.2021
დაწესებულებების დოკუმენტების სამეცნიერო - ტექნიკური დამუშავების განყოფილების სტაჟიორი სსიპ - საქართველოს ეროვნული არქივი 20.06.2021
შრომითი ხელშეკრულებით დასაკავებელი პოზიცია (ქონების მართვის სამსახურის უძრავი ქონების მონაცვლეობის საკითხების განმხილველი სამმართველოს შტატგარეშე მოსამსახურე - სპეციალისტი) სსიპ - ქონების მართვის სააგენტო 20.06.2021
საფინანსო საქალაქო სამსახურის აღრიცხვა-ანგარიშგების განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია 14.06.2021
საფინანსო საქალაქო სამსახურის აღრიცხვა-ანგარიშგების განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია 14.06.2021
საფინანსო საქალაქო სამსახურის აღრიცხვა-ანგარიშგების განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია 14.06.2021
საქმისწარმოებისა და მოქალაქეთა მიღების განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ქ. ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 14.06.2021
საფინანსო საქალაქო სამსახურის აღრიცხვა-ანგარიშგების განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია 14.06.2021
საფინანსო საქალაქო სამსახურის საბიუჯეტო განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია 14.06.2021
საფინანსო საქალაქო სამსახურის ანალიტიკური განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია 14.06.2021
საფინანსო საქალაქო სამსახურის ანალიტიკური განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია 14.06.2021
საფინანსო საქალაქო სამსახურის ანალიტიკური განყოფილების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია 14.06.2021
ვეტერანთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმეთა განყოფილების უფროსი სპეციალისტი ხონის მუნიციპალიტეტის მერია 16.06.2021
კონსულტანტი სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური 19.06.2021
1 გვერდი 3 -დან (სულ 117 ჩანაწერი)
;