ვაკანსიის ძებნა

საჯარო სამსახურში უზრუნველყოფილია თანაბარი დასაქმების პირობები და დასაქმების მსურველთა განცხადებების განხილვა, მათი ასაკის, კანის ფერის, რელიგიური კუთვნილების, სქესის, ეთნიკური კუთვნილების, ოჯახური მდგომარეობის, პოლიტიკური შეხედულებების, გენდერული იდენტობის, შეზღუდული შესაძლებლობის არსებობის, სექსუალური ორიენტაციისა და ჯანმრთელობის მდგომარეობის მიუხედავად.


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს აპარატის ოკუპირებული ტერიტორიის მოსახლეობასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო 21.05.2021
ეკონომიკის სამსახურის უფროსი ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია 21.05.2021
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ისნის რაიონის გამგეობის ნავთლუღის საუბნო განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია 21.05.2021
განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახურის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია 21.05.2021
საერთაშორისო ურთიერთობების სამმართველოს წამყვანი სპეციალისტი სსიპ - საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო 21.05.2021
საერთაშორისო ურთიერთობების სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი სსიპ - საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო 21.05.2021
სტაჟირება დავების განხილვის სამსახურში საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 21.05.2021
მუნიციპალური შესყიდვების საქალაქო სამსახურის სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია 21.05.2021
ადმინისტრაციული დეპარტამენტის იურიდიულ საკითხთა და ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის უფროსი აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 24.05.2021
შიდა აუდიტის სამსახურის უფროსი საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია 18.05.2021
განთლების, კულტურისა და ძეგლთა დაცვის განყოფილების ხელმძღვანელი ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერია 18.05.2021
პოლიტიკის დეპარტამენტის სოციალურ საკითხთა სამმართველოს პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 24.05.2021
პოლიტიკის დეპარტამენტის პროგრამების სამმართველოს მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 24.05.2021
შიდა აუდიტის სამსახურის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 24.05.2021
დირექტორის მოადგილე სსიპ - იუსტიციის სასწავლო ცენტრი 28.05.2021
პროფესიული მასწავლებელი - პროგრამისთვის "აგრომექანიზაცია" სსიპ - ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის საზოგადოებრივი კოლეჯი 23.05.2021
პროფესიული მასწავლებელი - მეფუტკრე სსიპ - ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის საზოგადოებრივი კოლეჯი 23.05.2021
თავდაცვის პოლიტიკისა და განვითარების დეპარტამენტის თავდაცვის პოლიტიკის სამმართველოს თავდაცვის პოლიტიკის განყოფილების უფროსი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 19.05.2021
თავდაცვის პოლიტიკისა და განვითარების დეპარტამენტის თავდაცვის პოლიტიკის სამმართველოს უფროსის მოადგილე საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 19.05.2021
სტრატეგიული კომუნიკაციებისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის საზოგადოებასთან და მასმედიასთან ურთიერთობის სამმართველოს უფროსი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 19.05.2021
სტრატეგიული კომუნიკაციებისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის საზოგადოებასთან და მასმედიასთან ურთიერთობის სამმართველოს უფროსის მოადგილე საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 19.05.2021
სახელმწიფო შესყიდვების დეპარტამენტის საერთაშორისო შესყიდვების სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 19.05.2021
ადმინისტრაციის, სახელმწიფო შესყიდვების სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი, მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 18.05.2021
ანალიტიკური დეპარტამენტის საგადასახადო რისკების მართვის სამმართველოს მთავარი ანალიტიკოსი სსიპ - შემოსავლების სამსახური 18.05.2021
ადმინისტრაციის სამეურნეო უზრუნველყოფის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 19.05.2021
ადმინისტრაციის საქმისწარმოების სამსახურის საიდუმლო წარმოების განყოფილების უფროსი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 19.05.2021
იურიდიული დეპარტამენტის სამართალშემოქმედების სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 19.05.2021
იურიდიული დეპარტამენტის სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 19.05.2021
იურიდიული დეპარტამენტის სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 19.05.2021
ინფრასტრუქტურის მართვის სტანდარტიზაციისა და კოდიფიკაციის დეპარტამენტის სტანდარტიზაციისა და კოდიფიკაციის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 19.05.2021
გენერალური ინსპექციის სამსახურებრივი შემოწმების სამმართველოს უფროსი (მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი) საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 18.05.2021
ინფრასტრუქტურის მართვის სტანდარტიზაციისა და კოდიფიკაციის დეპარტამენტის ინფრასტრუქტურის მართვის სამმართველოს უფროსი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 19.05.2021
კარიერული განვითარებისა და ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სსიპ - ახალგაზრდობის რეგიონული ცენტრი 19.05.2021
შემეცნებითი და გასართობი პროექტების მართვის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სსიპ - ახალგაზრდობის რეგიონული ცენტრი 19.05.2021
ადმინისტრაციული დეპარტამენტის ადამიანური რესურსების მართვის სამმართველოს მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 17.05.2021
სააგენტოს უფროსის მოადგილე სსიპ - დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო 26.05.2021
ეკონომიკური სამსახურის ლოჯისტიკის განყოფილების უფროსი სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო 22.05.2021
გამარტივებული საქმისწარმოების სამსახურის მრჩეველი სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო 22.05.2021
გამარტივებული საქმისწარმოების სამსახურის ქეის-მენეჯერი სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო 22.05.2021
გამარტივებული საქმისწარმოების სამსახურის ქეის-მენეჯერი სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო 22.05.2021
გამარტივებული საქმისწარმოების სამსახურის ქეის-მენეჯერი (ქუთაისი) სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო 22.05.2021
გამარტივებული საქმისწარმოების სამსახურის ქეის-მენეჯერი (ზუგდიდი) სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო 22.05.2021
ადამიანური რესურსების მართვისა და განვითარების სამსახურის მრჩეველი სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო 22.05.2021
მაკროეკონომიკური ანალიზისა და ფისკალური პოლიტიკის დაგეგმვის დეპარტამენტის მაკროეკონომიკური ანალიზის სამმართველოს მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 17.05.2021
სახელმწიფო ვალის მართვის დეპარტამენტის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - საინვესტიციო პროექტების სამმართველოს ხელმძღვანელი საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 17.05.2021
სახელმწიფო ვალის მართვის დეპარტამენტის საინვესტიციო პროექტების სამმართველოს პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 22.05.2021
ზარის მიმღები (სარეზერვო ბაზისთვის) შსს სსიპ - საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრი ,,112“ 17.05.2021
ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტის სისტემური ადმინისტრირების სამმართველოს პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 17.05.2021
ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტის პროგამული უზრუნველყოფის სამმართველოს პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 17.05.2021
ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტის სისტემური ადმინისტრირების სამმართველოს მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 17.05.2021
1 გვერდი 2 -დან (სულ 85 ჩანაწერი)

ფილტრის მოხსნა X
ადამიანური რესურსების მართვა 2
ადგილობრივი თვითმმართველობა 1
ადმინისტრაცია 2
აუდიტი 2
ბუღალტერია 3
განათლება 1
განათლება/სწავლება 3
ეკონომიკური 2
თავდაცვა/უშიშროება/უსაფრთხოება 4
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 11
იურიდიული 12
კულტურა 1
ლოჯისტიკა 1
მართვა/მენეჯმენტი 5
მომსახურება 2
პროექტების მართვა 2
საგადასახადო 1
საერთაშორისო ურთიერთობები 2
საზოგადოებასთან ურთიერთობა 5
საინვესტიციო პროექტები 2
სოფლის მეურნეობა 7
სოციალური სამსახური 1
სტაჟირება 4
სტატისტიკა 1
ტექნიკური სამუშაოები 1
შესყიდვები 3
ხარისხის მართვა 1
ჯანდაცვა 2
ჯანდაცვა/სოციალური საკითხები 1
;